fbpx

Crkva svih naroda

SVETSKA CRKVA

Putujući svetom sigurno ćete svuda susresti adventiste. Adventističku crkvu možete naći iznad arktičkog kruga u Norveškoj, kao i blizu južnog rta u Čileu u Južnoj Americi; u Hong Kongu, u Lagosu ili u San Francisku. Adventiste ćete naći u Podgorici, Beogradu, Zagrebu, Jerusalimu, Sidneju, Tokiju i u više od 53.000 drugih mesta na čitavoj planeti. Zapravo, postoji samo nekoliko država u kojima nema adventista.
Od svojeg formiranja u 19. veku, Adventistička crkva se iz grupe predanih istraživača Biblije razvila u zajednicu koja u celom svetu broji više od 20 miliona vernika, uz milione drugih koji Adventističku crkvu smatraju svojim domom.
Koristeći se svim postojećim medijima, poruka Adventističke crkve se danas čuje na 914 jezika. U 238 zemalja i regiona sveta Crkva zapošljava preko 255.000 osoba u evanđeoskim, pastoralnim, obrazovnim, zdravstvenim i pomoćnim službama svog sveopšteg poslanja.
 

EVROPSKI KORENI

Verovanje Hrišćanske adventističke crkve duboko je ukorenjeno u osvedočenje evropskih verskih reformatora. Najveći deo njene nauke negovali su evropski vernici davno pre organizovanja Adventističke crkve 1863. godine.

Adventistička crkva je počela stvarati svoj identitet u Evropi tokom posljednje decenije devetnaestog i u prvim decenijama dvadesetog veka. Premda se ni u jednoj evropskoj zemlji nije razvila u većinsku versku zajednicu, ona je postala značajan pokret s neprekidnim rastom, koji je dao značajan doprinos verskom i društvenom životu na celom kontinentu.

U većini evropskih zemalja Adventistička crkva je organizovana na nacionalnom nivou, sa sopstvenim vođstvom. Postoje dva sedišta koja koordiniraju rad u Evropi – jedno u Bernu u Švajcarskoj, a drugo u Sent Albansu u Engleskoj. Adventistički pastori školuju se u obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu (spisak obrazovnih ustanova širom sveta dostupan je na linku ).
 

HRIŠĆANSKA CRKVA

Adventisti imaju mnogo zajedničkog s drugim hrišćanima. Oni priznaju i obožavaju istog Boga i tako svoju nadu u život posle smrti zasnivaju na životu, smrti, vaskrsenju i povratku svog Spasitelja Isusa Hrista.

Svojim duhovnim precima smatraju milione ljudi i žena koji su tokom vekova svedočili o svojoj veri u Hrista. Jednako tako oni se raduju što su hrišćani mnogih osvedočenja danas spremni da šire Radosnu vest.

Zajedno sa svim hrišćanima, adventisti standardne prevode Biblije smatraju izvorom objave. Biblija je jedini autoritet na području vere i života.

Adventisti s većinom ostalih hrišćana veruju u Sveto Trojstvo i u istorijsku činjenicu da je Isus Hristos na čudesan način i ljudskog i božanskog porekla. Sa stotinama miliona drugih hrišćana oni smatraju Hristovu žrtvu – a ne vlastita dobra dela – osnovom spasenja.
Kao susedi i miroljubivi građani, adventistički hrišćani razvijaju dobre odnose i učvršćuju zajedništvo s ljudima svih narodnosti, rasa, jezika, kultura i religijskog opredeljenja. Postojeće razlike u verovanju, narodnim običajima i istoriji jednog naroda ne smeju da prouzrokuju netrpeljivost i mržnju. Naprotiv, ta raznolikost treba da doprinese lepoti i bogatstvu života i postojanja celokupne ljudske porodice. Bog voli sve ljude i “želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine”. To je osnovna biblijska poruka sa stranica evanđelja. Adventistički hrišćani zato poštuju i obavljaju svoje građanske i društvene obaveze, motivisani božanskom ljubavlju i nesebičnim uvažavanjem bližnjih.