fbpx

MISIJA

Misija Hrišćanske adventističke crkve je da propoveda svim ljudima večno evanđelje u kontekstu Tri anđeoske vesti Otkrivenja 14:6-12, vodeći ih da prihvate Hrista kao svog ličnog Spasitelja i da se pridruže Njegovoj crkvi pripremajući se za Njegov skori povratak. U skladu sa proročanstvima Svetog pisma, mi kao vrhunac Božjeg plana vidimo obnovu svega stvorenog do potpunog sklada sa Njegovom voljom i pravednošću.

VEROVANJA

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda. U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju.

ISTORIJA

Prvi adventisti su prihvatili hrišćansko biblijsko nasleđe ističući pritom nekoliko zanemarenih istina kao što su: Hristov ponovni dolazak, Njegovo posredništvo u spasenju i biblijsku Subotu.

IME I LOGO

Ime Adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska verovanja Crkve.

CRKVA SVIH NARODA

Putujući svetom sigurno ćete posvuda susresti adventiste. Adventiste ćete naći u Beogradu, Podgorici, Jerusalimu, Sidneju, Novosibirsku i u preko 53.000 drugih mesta na zemaljskoj kugli.

IZJAVE I SMERNICE

“Šta Crkva kaže o…? Sa svojim razvojem Crkva se susretala sa potrebom da zauzme stav i da izjavu u vezi različitih tema koje zaokupljaju pažnju sveta i vernika Crkve.

CRKVENA ORGANIZACIJA

Adventisti su svetska porodica Hristovih sledbenika čije se prisustvo manifestuje u skoro svakoj zemlji sveta. Crkva služi kroz svoje administrativne jedinice (mesne crkve, oblasti, unije…).

STIL ŽIVOTA

Rođeni smo da bismo odslikavali karakter Boga čija se moć vidi u stvaranju Univerzuma, brižnost u slušanju naših molitava i ljubav u žrtvovanju svog Sina Isusa Hrista.

DUHOVNOST

Božja ljubav je bezuslovna

Na stranicama Svetog pisma mi čujemo Boga kako kaže: “Pre nego te sazdah u utrobi, znah te” i “Ljubim te ljubavlju večnom” i shvatamo da nas naš Stvoritelj poznaje potpunije i voli dublje od bilo kog čoveka.

VITALNOST

Život je dar koji cenimo

Iako živimo u skrhanom svetu, mi još uvek imamo dar života koji odražava silu Stvoritelja. Pozivamo vas da naučite više o svrsi zdravog tela, prosvetljenog uma i radosnog duha.

SLUŽBA

Pokazivanje ljubavi

Adventisti veruju da ljubav prema Bogu celim našim umom, srcem i dušom prirodno vodi ka posvećenosti i ljubavi prema našim bližnjima kroz dela dobrote i službe. Okrijte na koji način služimo.