BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 7. glava

 1. Tada dođoše ljudi iz Kirijat-Jarima, i uzeše kovčeg Gospodnji, i odnesoše ga u kuću Avinadavovu na brdu, a Eleazara sina njegova posvetiše da čuva kovčeg Gospodnji.1.Sam. 6, 21. 2.Sam. 6, 4. 1.Dnev. 13, 3. Psal. 132, 6.
 2. A kad kovčeg osta u Kirijat-Jarimu, prođe mnogo vremena, dvadeset godina, i plakaše sav dom Izrailjev za Gospodom.
 3. A Samuilo reče svemu domu Izrailjevu govoreći: ako se svijem srcem svojim obraćate ka Gospodu, povrzite tuđe bogove između sebe i Astarote, i spremite srce svoje za Gospoda, njemu jedinomu služite, pa će vas izbaviti iz ruku Filistejskih. 1.Moj. 35, 2. 5.Moj. 6, 13. 5.Moj. 30, 2. 5.Moj. 30, 6. Isu. 6, 1. Isu. 24, 14. Sud. 2, 13. 1.Car. 8, 48. Jov 11, 13. Prič. 16, 1. Isa. 55, 7. Joil 2, 12. Mat. 4, 10. Mat. 15, 8. Luka 4, 8.
 4. I povrgoše sinovi Izrailjevi Vale i Astarote, i služiše Gospodu jedinomu. Sud. 2, 11.
 5. Potom reče Samuilo: skupite svega Izrailja u Mispu, da se pomolim Gospodu za vas. 1.Moj. 31, 49. Sud. 10, 17. 1.Sam. 10, 17. 2.Car. 25, 23.
 6. I skupiše se u Mispu, i crpući vodu proljevaše pred Gospodom, i postiše onaj dan, i ondje rekoše: sagriješismo Gospodu. I Samuilo suđaše sinovima Izrailjevijem u Mispi. 3.Moj. 26, 40. 2.Sam. 14, 14. Nem. 9, 1. Jov 33, 27. Psal. 106, 6.
 7. A Filisteji kad čuše da su se sinovi Izrailjevi skupili u Mispu, izidoše knezovi Filistejski na Izrailja. A kad to čuše sinovi Izrailjevi, uplašiše se od Filisteja.
 8. I rekoše sinovi Izrailjevi Samuilu: ne prestaj vapiti za nas ka Gospodu Bogu našemu, eda bi nas izbavio iz ruku Filistejskih.
 9. Tada Samuilo uze jedno jagnje odojče, i prinese ga svega Gospodu na žrtvu paljenicu; i vapi Samuilo ka Gospodu za Izrailja, i usliši ga Gospod. 1.Sam. 2, 35. Psal. 99, 6.
 10. I kad Samuilo prinošaše žrtvu paljenicu, približiše se Filisteji da udare na Izrailja; ali zagrmje Gospod grmljavinom velikom u onaj dan na Filisteje i smete ih, i biše pobijeni pred Izrailjem. Isu. 10, 10.
 11. A Izrailjci izidoše iz Mispe, i potjeraše Filisteje, i biše ih do pod Vet-Har.
 12. Tada uze Samuilo kamen, i metnu ga između Mispe i Sena, i nazva ga Even-Ezer, jer reče: dovde nam Gospod pomože. Isu. 22, 27.
 13. Tako biše pokoreni Filisteji, i više ne dolaziše na među Izrailjevu. I ruka Gospodnja bješe protiv Filisteja svega vijeka Samuilova. Sud. 13, 1. 1.Sam. 13, 15.
 14. I povratiše se Izrailju gradovi, koje bjehu uzeli Filisteji Izrailju, od Akarona do Gata, i međe njihove izbavi Izrailj iz ruku Filistejskih; i bi mir među Izrailjem i Amorejima.
 15. A Samuilo suđaše Izrailju svega vijeka svojega. 1.Sam. 12, 11.
 16. I idući svake godine obilažaše Vetilj i Galgal i Mispu, i suđaše Izrailju u svijem tijem mjestima.
 17. Potom se vraćaše u Ramu, jer ondje bijaše kuća njegova, i suđaše ondje Izrailju, i ondje načini oltar Gospodu. Sud. 21, 4.