BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 22. glava

HAC logo
 1. Tada David otide odande i uteče u pećinu Odolamsku. A kad to čuše braća njegova i sav dom oca njegova, dođoše onamo k njemu. Isu. 12, 15. 2.Sam. 23, 13. Psal. 57, 1. Psal. 142, 1. Mih. 1, 15. Jevr. 11, 38.
 2. I skupiše se oko njega koji god bijahu u nevolji i koji bijahu zaduženi i koji god bijahu tužna srca; i on im posta poglavica; i bješe ih s njim oko četiri stotine ljudi. Sud. 11, 3. 1.Sam. 23, 13.
 3. I odande otide David u Mispu Moavsku, i reče caru Moavskom: dopusti da se otac moj i mati moja sklone kod vas dokle vidim šta će Bog učiniti sa mnom. 1.Moj. 47, 11. 2.Moj. 20, 12. 5.Moj. 5, 16. Prič. 10, 1. Prič. 23, 24. Mat. 19, 19. Ef. 6, 2. 1.Tim. 5, 4.
 4. I izvede ih pred cara Moavskoga, i ostaše kod njega za sve vrijeme dokle David bješe u onom gradu.
 5. Ali prorok Gad reče Davidu: nemoj ostati u tom gradu, idi i vrati se u zemlju Judinu. I David otide i dođe u šumu Aret. 2.Sam. 24, 11. 1.Dnev. 21, 9. 2.Dnev. 29, 25.
 6. A Saul ču da se pojavio David i ljudi što bijahu s njim. Tada Saul sjeđaše u Gavaji pod šumom u Rami, s kopljem u ruci, a sve sluge njegove stajahu pred njim.
 7. I reče Saul slugama svojim koje stajahu pred njim: čujte sinovi Venijaminovi; hoće li vama svjema sin Jesejev dati njive i vinograde? hoće li sve vas učiniti tisućnicima i stotinicima? 1.Sam. 8, 14.
 8. Te ste se svi složili na me, i nema nikoga da mi javi da se moj sin složio sa sinom Jesejevijem, i nema nikoga među vama da mari za me i da mi javi da je sin moj podigao slugu mojega na me da mi zasjeda, kao što se danas vidi. 1.Sam. 18, 3. 1.Sam. 20, 30. 1.Sam. 23, 21.
 9. Tada odgovori Doik Idumejac, koji stajaše sa slugama Saulovijem, i reče: vidio sam sina Jesejeva gdje dođe u Nov k Ahimelehu sinu Ahitovovu. 1.Sam. 14, 3. 1.Sam. 21, 1. 1.Sam. 21, 7. 1.Sam. 22, 10. Psal. 52, 1.
 10. On pita za nj Gospoda, i dade mu brašnjenice: i mač Golijata Filistejina dade mu. 4.Moj. 27, 21. 1.Sam. 21, 6. 1.Sam. 21, 9.
 11. Tada car posla da dovedu Ahimeleha sina Ahitovova sveštenika i sav dom oca njegova, sveštenike, koji bijahu u Novu. I dođoše svi k caru.
 12. Tada reče Saul: čuj sada sine Ahitovov. A on odgovori: evo me, gospodaru.
 13. A Saul mu reče: zašto ste se složili na me ti i sin Jesejev, te si mu dao hljeba i mač, i pitao si Boga za nj, da bi ustao na me da mi zasjeda, kao što se vidi danas?
 14. A Ahimeleh odgovori caru i reče: a ko je između svijeh sluga tvojih kao David, vjeran, i zet carev i poslušan tebi i poštovan u kući tvojoj? 1.Sam. 19, 4. 1.Sam. 20, 32. 1.Sam. 24, 12. Prič. 24, 11. Prič. 31, 9.
 15. Eda li sam sad prvi put pitao Gospoda za nj? Sačuvaj Bože! neka car ne bijedi takim čim sluge svojega niti koga u domu oca mojega; jer nije znao sluga tvoj od svega toga ništa. 2.Sam. 15, 11. 2.Sam. 19, 19.
 16. Ali car reče: poginućeš, Ahimeleše! i ti i sav dom oca tvojega.
 17. Tada car reče slugama koje stajahu pred njim: okrenite se i pogubite sveštenike Gospodnje, jer je i njihova ruka s Davidom, i znajući da je pobjegao ne javiše mi. Ali sluge careve ne htješe podignuti ruke svoje da ulože na sveštenike Gospodnje. 2.Moj. 1, 17. Dela. 4, 19.
 18. Tada car reče Doiku: okreni se ti, te uloži na sveštenike. I okrenuvši se Doik Idumejac uloži na sveštenike, i pobi ih onaj dan osamdeset i pet, koji nošahu oplećak laneni.2.Moj. 28, 40. 1.Sam. 2, 31. Psal. 12, 5. Prič. 28, 15.
 19. I u Novu, gradu svešteničkom, isiječe oštrijem mačem i ljude i žene i djecu i koja sisahu, i volove, i magarce i sitnu stoku oštrijem mačem.Nem. 11, 32. Psal. 10, 1. Psal. 10, 11. Psal. 10, 17. Isa. 10, 32. Isa. 26, 13.
 20. Ali uteče jedan sin Ahimeleha sina Ahitovova, po imenu Avijatar, i pobježe k Davidu. Sud. 9, 5. 1.Sam. 2, 33. 1.Sam. 23, 6. 1.Car. 2, 26.
 21. I Avijatar javi Davidu da je Saul pobio sveštenike Gospodnje.
 22. A David reče Avijataru: znao sam onoga dana kad je bio ondje Doik Idumejac da će zacijelo kazati Saulu; ja sam kriv za sve duše doma oca tvojega.
 23. Ostani kod mene, ne boj se; jer ko traži moju dušu, tražiće i tvoju; kod mene ćeš biti sačuvan.1.Car. 2, 26. Mat. 24, 9. Jovan 16, 2. Jevr. 12, 1.