BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 10. glava

HAC logo
 1. Tada Samuilo uze uljanicu, i izli mu ulje na glavu, pa ga cjelova, i reče mu: eto, nije li te pomazao Gospod nad našljedstvom svojim da mu budeš vođ? 2.Moj. 19, 5. 5.Moj. 32, 9. 1.Sam. 16, 13. 2.Sam. 1, 21. 2.Car. 9, 3. Jer. 10, 16.
 2. Kad otideš danas od mene, naći ćeš dva čovjeka kod groba Rahiljina u kraju Venijaminovu u Selsi, koji će ti reći: našle su se magarice, koje si pošao da tražiš, i evo otac tvoj ne mareći za magarice zabrinuo se za vas govoreći: šta ću činiti poradi sina svojega?1.Moj. 35, 19. Isu. 18, 28.
 3. I otišavši odande dalje kad dođeš u ravnicu Tavorsku, srešće te ondje tri čovjeka idući k Bogu u Vetilj, noseći jedan tri jareta, a drugi noseći tri hljeba, a treći noseći mješinu vina. 1.Moj. 28, 22. 1.Moj. 35, 1. Isu. 19, 22. Sud. 4, 6. Sud. 4, 12. Psal. 89, 12.
 4. Pa će te upitati za zdravlje, i daće ti dva hljeba, koje primi iz ruku njihovijeh.
 5. Potom ćeš doći na hum Božji, gdje je straža Filistejska, i kad uđeš u grad, srešće te gomila proroka slazeći s gore, a pred njima psaltiri i bubnji i svirale i gusle; i oni će prorokovati. 2.Moj. 15, 20. 1.Sam. 9, 12. 1.Sam. 13, 3. 1.Sam. 19, 20. 2.Car. 3, 15. 1.Kor. 14, 1.
 6. I sići će na te duh Gospodnji, te ćeš prorokovati s njima, i postaćeš drugi čovjek. 4.Moj. 11, 25. 4.Moj. 27, 20. Sud. 14, 6. 1.Sam. 16, 13. 1.Sam. 19, 23. Mat. 7, 22.
 7. I kad ti dođu ti znaci, čini što ti dođe na ruku, jer je Bog s tobom. 1.Moj. 21, 20. 2.Moj. 4, 8. 5.Moj. 20, 1. Sud. 6, 12. Mat. 1, 23.
 8. Potom ćeš otići prije mene u Galgal, i gle, ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljenice i da prinesem žrtve zahvalne. Sedam dana čekaj dokle dođem k tebi i kažem ti šta ćeš činiti. 1.Sam. 11, 14. 1.Sam. 13, 8.
 9. I kad se okrete da ide od Samuila, Bog mu dade drugo srce; i svi se oni znaci zbiše onaj dan.
 10. I kad dođoše na hum, gle, srete ga gomila proroka, i dođe na nj duh Božji, i prorokova među njima. 1.Sam. 19, 20. Mat. 7, 21.
 11. I kad ga vidješe svi koji ga poznavahu od pređe gdje prorokuje s prorocima, rekoše jedan drugome: šta to bi od sina Kisova? eda li je i Saul među prorocima? 1.Sam. 19, 24. Mat. 13, 54. Jovan 7, 15. Dela. 4, 13.
 12. A jedan odande odgovori i reče: ko li im je otac? Otuda posta priča: eda li je i Saul među prorocima? Isa. 54, 14.
 13. I prestavši prorokovati dođe na goru.
 14. A stric Saulov reče njemu i momku njegovu: kuda ste išli? A on odgovori: da tražimo magarice; i kad vidjesmo da ih nigdje nema, otidosmo k Samuilu. 1.Sam. 14, 50.
 15. A stric Saulov reče: kaži mi šta vam je rekao Samuilo?
 16. A Saul reče stricu svojemu: kazao nam je da su se našle magarice. Ali mu ne reče za carstvo što mu je kazao Samuilo.
 17. A Samuilo sazva narod u Mispu ka Gospodu. Sud. 11, 11. 1.Sam. 7, 5. 1.Sam. 11, 15.
 18. I reče sinovima Izrailjevijem: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja izvedoh Izrailja iz Misira, i izbavih vas iz ruku Misirskih i iz ruku svijeh carstava koja vas mučahu.2.Moj. 3, 7. 2.Moj. 14, 11. 5.Moj. 4, 34. Sud. 6, 8. Nem. 9, 9. Nem. 9, 27.
 19. A vi danas odbaciste Boga svojega, koji vas sam izbavlja od svijeh zala vaših i nevolja vaših, i rekoste mu: postavi cara nad nama. Sada dakle stanite pred Gospodom po plemenima svojim i po tisućama svojim. 5.Moj. 17, 14. 1.Sam. 8, 7. 1.Sam. 12, 12. Luka 18, 16.
 20. I privede Samuilo sva plemena Izrailjeva, i pade na pleme Venijaminovo. Isu. 7, 14. Jona 1, 7. Dela. 1, 24.
 21. Potom privede pleme Venijaminovo po porodicama njegovijem, i pade na porodicu Matrijevu; potom pade na Saula sina Kisova. I tražiše ga, ali se ne nađe.
 22. Tada opet upitaše Gospoda: hoće li još doći ovamo taj čovjek? A Gospod reče: eto sakrio se za prtljagom. 1.Sam. 23, 2.
 23. Tada otrčaše, i dovedoše ga odande. I stade usred naroda, i bijaše glavom viši od svega naroda. 1.Sam. 9, 2.
 24. I reče Samuilo svemu narodu: vidite li koga je izabrao Gospod da niko nije kao on u svemu narodu? I sav narod povika i reče: da živi car! 1.Moj. 36, 31. 1.Sam. 12, 1. 1.Car. 1, 25.
 25. Tada Samuilo kaza narodu prava carska i napisa u knjigu, i metnu je pred Gospodom. Potom Samuilo raspusti narod da ide svak svojoj kući. 5.Moj. 17, 14. 1.Sam. 8, 11.
 26. I Saul također otide svojoj kući u Gavaju, i s njim otidoše vojnici, kojima Bog taknu srca.
 27. A ljudi nevaljali rekoše: taj li će nas izbaviti? I prezirahu ga, niti mu donesoše dara. Ali se on učini kao da nije čuo. 5.Moj. 13, 13. 1.Sam. 11, 12. 2.Sam. 8, 2. 1.Car. 4, 21. 2.Dnev. 17, 5. Psal. 72, 10. Mat. 2, 11. Dela. 7, 35.