BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 15. glava

HAC logo
 1. A ovo bješe dio sinova Judinijeh po porodicama njihovijem: uz među Edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane; 4.Moj. 33, 36. 4.Moj. 34, 3. Isu. 18, 5.
 2. I bješe im južna međa od kraja slanoga mora, od zaliva koji ide k jugu.
 3. A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
 4. Otuda idući do Aselmona izlazi na potok Misirski, i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa.1.Moj. 15, 18. 4.Moj. 34, 5. 1.Car. 8, 65.
 5. A međa k istoku slano more do kraja Jordana; a međa sa sjeverne strane od zaliva morskoga, do kraja Jordana;
 6. Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od sjevera do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimova; Isu. 18, 17.
 7. Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sjever ide na Galgal, prema brdu Adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil; Isu. 7, 24. Isu. 7, 26. Isa. 65, 10. Os. 2, 15.
 8. Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovijeh pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enomu k zapadu i koja je nakraj doline Rafajske k sjeveru;Isu. 18, 16. Isu. 18, 28. Sud. 1, 21. Sud. 19, 10. 2.Sam. 5, 18. 2.Car. 23, 10. Jer. 19, 2. Jer. 19, 6.
 9. Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim; 5.Moj. 34, 7. Sud. 18, 12.
 10. Potom ide međa od Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa sjevera, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;1.Moj. 38, 13. 1.Sam. 14, 6. Psal. 18, 32. Psal. 44, 3. Psal. 60, 12. Psal. 118, 10. Rim. 8, 31. 1.Kor. 14, 11. Fil. 4, 13.
 11. I ide međa pokraj Akarona k sjeveru, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more. Isu. 19, 43.
 12. A međa je zapadna pokraj velikoga mora i njegovijeh međa. To su međe sinova Judinijih unaokolo po porodicama njihovijem. 5.Moj. 11, 24. Jezek. 47, 20.
 13. A Halevu sinu Jefonijinu dade Isus dio među sinovima Judinijem, kao što mu zapovjedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron; Isu. 14, 13. 1.Dnev. 6, 56.
 14. I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove. 4.Moj. 13, 23. Sud. 1, 10.
 15. I odatle otide na Davirane; a Davir se prije zvaše Kirijat-Sefer. Isu. 10, 38. Sud. 1, 11.
 16. I reče Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju. Sud. 1, 12. 1.Sam. 17, 25.
 17. I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu. Isu. 14, 6. Sud. 3, 9.
 18. I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njezina; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: šta ti je? 1.Moj. 24, 64. Sud. 1, 14. 1.Sam. 25, 23.
 19. A ona reče: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj izvore gornje i izvore donje. 1.Moj. 33, 11.
 20. Ovo je našljedstvo plemena sinova Judinijeh po porodicama njihovijem; 1.Moj. 49, 8.
 21. Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinijeh, duž međe Edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur, 1.Moj. 35, 21.
 22. I Kina i Dimona i Adada,
 23. I Kades i Asor i Itnan,
 24. Zif i Telem i Valot, 1.Sam. 15, 4.
 25. I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
 26. Amam i Sama i Molada,
 27. I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
 28. I Asar-Sual i Vir-Saveja i Viziotija,
 29. Vala i Im i Asem,
 30. I Eltolad i Hesil i Orma,
 31. I Siklag i Madmana i Sansana, Isu. 19, 5. 1.Sam. 27, 6. 1.Dnev. 12, 1. Isa. 10, 31.
 32. I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim. Sud. 20, 45. Nem. 11, 29.
 33. U ravni Estaol i Saraja i Asna,Isu. 19, 41.
 34. I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
 35. Jarmut i Odolam, Sohot i Azika. Isu. 10, 3. Isu. 10, 5. Isu. 10, 10. Isu. 12, 15. 1.Sam. 17, 1.
 36. I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim. 1.Sam. 17, 52.
 37. Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
 38. I Dilan i Mispa i Jokteil, 1.Moj. 31, 49. Isu. 11, 3. Isu. 18, 26. 2.Car. 14, 7.
 39. Lahis i Vaskat i Jeglon, Isu. 10, 3. Isu. 12, 12. 2.Car. 18, 14. 2.Car. 22, 1. 2.Dnev. 11, 9.
 40. I Havon i Lamas i Hitlis,
 41. I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
 42. Livna i Eter i Asan,
 43. I Jefta i Asna i Nesiv,
 44. I Keila i Ahziv i Marisa; devet gradova sa selima svojim.
 45. Akaron sa selima i zaseocima;
 46. Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim; Isu. 13, 3.
 47. Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka Misirskoga i do velikoga mora s međama. 1.Moj. 15, 18.
 48. A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
 49. I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
 50. I Anav i Estemon i Anim,
 51. I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim. Isu. 10, 41. Isu. 11, 16.
 52. Arav i Duma i Esan,
 53. I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
 54. I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim. 1.Moj. 23, 2. Isu. 14, 15.
 55. Maon, Karmel i Zif i Juta, 1.Sam. 23, 25.
 56. Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
 57. Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
 58. Alul, Vet-Sur i Gedor,
 59. I Marat i Vet-Anot i Eltekon; šest gradova sa selima svojim.
 60. Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim. Isu. 18, 14. 1.Sam. 7, 1. 1.Dnev. 13, 6.
 61. U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
 62. I Nivsan, i grad soni, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.1.Sam. 24, 1. Jezek. 47, 10.
 63. A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše istjerati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinijem u Jerusalimu do danas. Sud. 1, 8. Sud. 1, 21. 1.Sam. 24, 17. 1.Sam. 24, 19. 1.Dnev. 3, 1. Zah. 9, 7.