BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 12. glava

 1. A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku: 4.Moj. 21, 24. 5.Moj. 2, 24. 5.Moj. 3, 8. 5.Moj. 7, 24. Isu. 13, 8. Isa. 16, 2.
 2. Sion car Amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonskih; Isu. 13, 16.
 3. I od ravnice do mora Hinerotskoga k istoku, i do mora uz polje, do mora slanoga k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu; 5.Moj. 3, 17. Isu. 13, 20.
 4. I susjed mu Og car Vasanski, koji bješe ostao od Rafaja i sjeđaše u Astarotu i u Edrajinu, 4.Moj. 21, 35. 5.Moj. 3, 11.
 5. I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svijem Vasanom do međe Gesurske i Mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara Esevonskoga. 5.Moj. 3, 14. Isu. 13, 11. 1.Sam. 27, 8. 2.Sam. 3, 3. 2.Sam. 13, 37. 2.Car. 25, 23.
 6. Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije sluga Gospodnji u našljedstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.
 7. A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevijem s onu stranu Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju Livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevijem u našljedstvo prema dijelovima njihovijem, 1.Moj. 14, 6. 1.Moj. 32, 3. Isu. 11, 17. Psal. 135, 11.
 8. Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku i Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku: 2.Moj. 3, 8. Isu. 10, 40.
 9. Car Jerihonski jedan; car Gajski do Vetilja jedan; Isu. 6, 2. Isu. 8, 29.
 10. Car Jerusalimski jedan; car Hevronski jedan; Isu. 10, 23.
 11. Car Jarmutski jedan; car Lahiski jedan;
 12. Car Jeglonski jedan; car Gezerski jedan;
 13. Car Davirski jedan; car Gaderski jedan;
 14. Car Oramski jedan; car Aradski jedan;
 15. Car od Livne jedan; car Odolamski jedan;
 16. Car Makidski jedan; car Vetiljski jedan;
 17. Car Tafuvski jedan; car Eferski jedan;Isu. 19, 13. 1.Car. 4, 10.
 18. Car Afečki jedan; car Saronski jedan;
 19. Car Madonski jedan; car Asorski jedan;
 20. Car Simron-Meronski jedan; car Ahsavski jedan; Isu. 11, 1. Isu. 19, 15.
 21. Car Tanaški jedan; car Megidski jedan;
 22. Car Kedeski jedan; car Jokneamski kod Karmela jedan; Isu. 19, 37.
 23. Car Dorski u Nafat-Doru jedan; car Gojimski u Galgalu jedan; 1.Moj. 14, 1.
 24. Car Teraski jedan. Svega trideset i jedan car.