BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jakovljeva - 2. glava

HAC logo
 1. Braćo moja! u vjeri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko; 3.Moj. 19, 15. 5.Moj. 1, 17. Prič. 24, 23. Mat. 22, 16. Dela. 7, 2. 1.Kor. 2, 8. Fil. 2, 9. Juda 1, 16.
 2. Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnijem prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini, Prič. 19, 4.
 3. I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu rečete: ti stani tamo, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega; Mar. 12, 39.
 4. I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlijeh pomisli.
 5. Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i našljednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?2.Moj. 20, 6. 1.Sam. 2, 30. Prič. 8, 17. Mat. 5, 3. Luka 6, 20. Jovan 7, 48.
 6. A vi osramotiste siromaha. Nijesu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove? Prič. 18, 23.
 7. Ne hule li oni na dobro ime vaše kojijem ste se nazvali?
 8. Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite; 3.Moj. 19, 18. Mat. 22, 39.
 9. Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
 10. Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve.5.Moj. 27, 26. Prop. 10, 1. Mat. 5, 19. Gal. 3, 10.
 11. Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona. 2.Moj. 20, 13. 5.Moj. 5, 18. Mat. 19, 18. Mar. 10, 19.
 12. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;
 13. Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
 14. Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?
 15. Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
 16. I reče im koji od vas: idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne da im potrebe tjelesne, šta pomaže?
 17. Tako i vjera ako nema djela, mrtva je po sebi.
 18. No može ko reći: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru svoju bez djela svojijeh, a ja ću tebi pokazati vjeru svoju iz djela svojijeh.
 19. Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drkću. Mat. 8, 29. Mar. 1, 24. Luka 4, 34. Dela. 8, 13. Dela. 16, 17.
 20. Ali hoćeš li razumjeti, o čovječe sujetni! da je vjera bez djela mrtva? Gal. 5, 6.
 21. Avraam otac naš ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na oltar? 1.Moj. 22, 9.
 22. Vidiš li da vjera pomože djelima njegovijem, i kroz djela savrši se vjera?
 23. I izvrši se pismo koje govori: Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božij nazva se. 1.Moj. 15, 6. 2.Dnev. 20, 7. Isa. 41, 8. Rim. 4, 3.
 24. Vidite li dakle da se djelima pravda čovjek, a ne samom vjerom?
 25. A tako i Raav kurva ne opravda li se djelima kad primi uhode, i izvede ih drugijem putem? Isu. 2, 16. Jevr. 11, 31.
 26. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva.