BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Timotiju - 5. glava

 1. Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momčadma kao braći; 3.Moj. 19, 32.
 2. Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
 3. Udovice poštuj, koje su prave udovice.
 4. Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, da se uče najprije svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom. Mat. 15, 4. Ef. 6, 1.
 5. A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
 6. A koja živi u sladostima, živa je umrla. 2.Tim. 3, 6.
 7. I ovo zapovijedaj, da budu bez mane.
 8. Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca. 2.Tim. 3, 5.
 9. A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednome mužu žena;
 10. I koja ima svjedočanstvo u dobrijem djelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakijem dobrijem djelom. 1.Moj. 18, 4. Luka 7, 38. Dela. 16, 15.
 11. A mladijeh udovica prođi se; jer kad pobjesne protiv Hrista, hoće da se udaju, Otkr. 18, 3.
 12. I imaju grijeh što prvu vjeru odbaciše. Jevr. 6, 4. Jevr. 6, 6.
 13. A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore što ne treba. Prič. 7, 11. 2.Sol. 3, 11.
 14. Hoću dakle da se mlade udovice udaju, djecu rađaju, kuću kuće, a nikakva uzroka da ne daju protivniku za huljenje. 2.Sam. 12, 13. Prič. 31, 27. Dan. 6, 4. 1.Kor. 7, 9. 1.Tim. 6, 1.
 15. Jer se evo neke okrenuše za sotonom.
 16. Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti. 1.Moj. 47, 12. Mat. 15, 4. 1.Tim. 5, 9.
 17. A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u riječi i u nauci. Plač. 4, 16. Rim. 12, 8. Gal. 6, 6. Fil. 2, 29.
 18. Jer pismo govori: volu koji vrše ne zavezuj usta, i: radin je dostojan svoje plate. 5.Moj. 24, 14. 5.Moj. 25, 4. Luka 10, 7.
 19. Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svjedoka.
 20. A koji griješe pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah. 5.Moj. 13, 11. Tit. 1, 13.
 21. Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izbranima njegovijem anđelima da ovo držiš bez licemjerja, ne čineći ništa po hateru.
 22. Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grijehe. Drži sebe čista. 2.Sam. 22, 24. Psal. 50, 18. Luka 23, 51. 1.Tim. 4, 14. 2.Jov. 1, 11.
 23. Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svojega i čestijeh svojijeh bolesti.
 24. A nekijeh su ljudi grijesi poznati koji naprijed vode na sud, a nekijeh idu za njima.
 25. Tako su i dobra djela poznata, i koja su drukčija ne mogu se sakriti. 1.Pet. 3, 8.