BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Solunjanima - 3. glava

 1. Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;
 2. I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi; jer vjera nije sviju,
 3. A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla. Mat. 6, 13. Luka 11, 4.
 4. A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i činite i činićete.
 5. A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo. 1.Car. 8, 58. Prič. 3, 6. Mat. 22, 37.
 6. Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.Rim. 16, 17. 1.Tim. 6, 5. 2.Jov. 1, 10.
 7. Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno među vama, 1.Sol. 1, 5.
 8. Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas. Dela. 18, 3. Dela. 20, 34. 1.Kor. 4, 12.
 9. Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi. Mat. 10, 10. 1.Kor. 9, 5. 1.Pet. 5, 3.
 10. Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede. 1.Moj. 3, 19.
 11. Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove. Isa. 56, 10.
 12. Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu. Rim. 12, 11.
 13. A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
 14. A ako ko ne posluša riječi naše, onoga poslanicom naznačite, i ne miješajte se s njim, da se posrami.2.Kor. 2, 9.
 15. Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata. 3.Moj. 19, 17.
 16. A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.
 17. Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
 18. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.