BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Kološanima - 4. glava

 1. Gospodari! pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate gospodara na nebesima. 3.Moj. 19, 13. Mal. 3, 5. Ef. 6, 9.
 2. Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem,Luka 18, 1. Ef. 6, 18.
 3. Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan, Mat. 13, 11. 1.Kor. 16, 9. Ef. 3, 1. Fil. 1, 7. 2.Sol. 3, 1.
 4. Da je javim kao što mi treba govoriti.
 5. Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vrijeme. Ef. 5, 15. 1.Tim. 3, 7.
 6. Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati. Jov 33, 32. Prop. 10, 12. Mar. 9, 50. 1.Pet. 3, 15.
 7. Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodu,
 8. Kojega poslah k vama za to isto da razbere kako ste vi, i da utješi srca vaša,
 9. S Onisimom vjernijem i ljubaznijem bratom našijem, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovdje. Filim. 1, 10.
 10. Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko nećak Varnavin, za kojega primiste zapovijesti (ako dođe k vama, primite ga); Dela. 15, 37. Dela. 19, 29. Dela. 20, 4. Filim. 1, 23.
 11. I Isus prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači u carstvu Božijemu koji mi biše utjeha.
 12. Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom. Mat. 5, 48. Kol. 1, 7.
 13. Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
 14. Pozdravlja vas Luka ljekar ljubazni, i Dimas. Luka 1, 3. Dela. 1, 1. Filim. 1, 23.
 15. Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domašnju crkvu njegovu.
 16. I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u Laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate. 1.Sol. 5, 27.
 17. I kažite Arhipu: gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš. 1.Tim. 4, 6. Filim. 1, 2.
 18. Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojijeh okova. Blagodat sa svima vama. Amin. 2.Sol. 3, 17. Jevr. 13, 3.