BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 33. glava

HAC logo
 1. A ovo je blagoslov kojim blagoslovi Mojsije čovjek Božji sinove Izrailjeve pred smrt svoju. 1.Moj. 49, 1. 1.Moj. 49, 28. Luka 24, 50.
 2. I reče: Gospod izide sa Sinaja, i pokaza im se sa Sira; zasja s gore Faranske, i dođe s mnoštvom tisuća svetaca, a u desnici mu zakon ognjeni za njih. 2.Moj. 19, 18. Sud. 5, 4. Dan. 4, 13. Dan. 7, 10. Avak. 3, 3. Dela. 7, 53. Gal. 3, 19. Jevr. 2, 2.
 3. Doista ljubi narode; svi su sveti njegovi u ruci tvojoj; i oni se slegoše k nogama tvojim da prime riječi tvoje. 1.Sam. 2, 9. Psal. 50, 5. Os. 11, 1. Mal. 1, 2. Luka 10, 39. Dela. 22, 3.
 4. Mojsije nam dade zakon, našljedstvo zboru Jakovljevu. 4.Moj. 30, 1. Jovan 7, 19.
 5. Jer bijaše car u Izrailju, kad se sabirahu knezovi narodni, plemena Izrailjeva. 4.Moj. 30, 1. Jov 29, 25.
 6. Da živi Ruvim i ne umre, a ljudi njegovijeh da bude malo!
 7. A za Judu reče: usliši Gospode glas Judin, i dovedi ga opet k narodu njegovu; ruke njegove neka vojuju za nj, a ti mu pomaži protiv neprijatelja njegovijeh.1.Moj. 49, 8.
 8. I za Levija reče: tvoj Tumim i tvoj Urim neka budu u čovjeka tvojega svetoga, kojega si okušao u Masi i s kojim si se prepirao na vodi Merivi; 2.Moj. 28, 30. 3.Moj. 8, 8. 4.Moj. 27, 21. Jevr. 3, 8.
 9. Koji reče ocu svojemu i materi svojoj: ne gledam na vas; koji ne poznaje braće svoje i za sinove svoje ne zna; jer drže riječi tvoje, i zavjet tvoj čuvaju.2.Moj. 32, 26. 2.Moj. 32, 27. 3.Moj. 10, 6. 5.Moj. 13, 6. Mal. 2, 5. Mat. 10, 37. Mar. 10, 29. Luka 14, 26. Luka 18, 29.
 10. Oni uče uredbama tvojim Jakova i zakonu tvojemu Izrailja, i meću kad pod nozdrve tvoje i žrtvu što se sažiže na oltar tvoj. Psal. 51, 19.
 11. Blagoslovi, Gospode, vojsku njegovu, i neka ti milo bude djelo ruku njegovijeh; polomi bedre onima koji ustaju na nj i koji mrze na nj, da ne ustanu. Psal. 20, 3.
 12. Za Venijamina reče: mili Gospodu nastavaće bez straha s njim; zaklanjaće ga svaki dan, i među plećima njegovijem nastavaće.
 13. I za Josifa reče: blagoslovena je zemlja njegova od Gospoda blagom s neba, rosom, i iz dubine ozdo,1.Moj. 27, 28. 1.Moj. 49, 25.
 14. I blagom koje dolazi od sunca, i blagom koje dolazi od mjeseca,
 15. I blagom starijeh brda i blagom vječnijeh humova, Avak. 3, 6.
 16. I blagom na zemlji i obiljem njezinijem, i milošću onoga koji stoji u kupini. Neka to dođe na glavu Josifu i na tjeme odvojenome između braće svoje.2.Moj. 3, 2. 2.Moj. 3, 4. Dela. 7, 30.
 17. Krasota je njegova kao u prvenca teleta, i rogovi njegovi kao rogovi u jednoroga; njima će bosti narode sve do kraja zemlje; to je mnoštvo tisuća Jefremovijeh i tisuće Manasijine. 4.Moj. 23, 22. 1.Car. 22, 11. Jov 39, 12. Jezek. 34, 21.
 18. A za Zavulona reče: veseli se Zavulone izlaskom svojim, i Isahare šatorima svojim. 1.Moj. 49, 13.
 19. Narode će sazvati na goru, ondje će prinijeti žrtve pravedne; jer će obilje morsko sisati i sakriveno blago u pijesku.Psal. 4, 5. Isa. 2, 3.
 20. A za Gada reče: blagosloven je koji širi Gada; on nastava kao lav, i kida ruku i glavu. 1.Dnev. 12, 8.
 21. Izabra sebi prvo, jer ondje dobi dio od onoga koji dade zakon; zato će ići s knezovima narodnijem, i izvršivati pravdu Gospodnju i sudove njegove s Izrailjem.4.Moj. 32, 16. 4.Moj. 32, 21.
 22. A za Dana reče: Dan je lavić, koji će iskakati iz Vasana. Isu. 19, 47.
 23. I za Neftalima reče: Neftalime, siti milosti i puni blagoslova Gospodnjega, zapad i jug uzmi. Isu. 19, 32. Isu. 19, 34.
 24. I za Asira reče: Asir će biti blagosloven mimo druge sinove, biće mio braći svojoj, zamakaće u ulje nogu svoju.1.Moj. 49, 20. Jov 29, 6.
 25. Gvožđe i mjed biće pod obućom tvojom; i dokle traju dani tvoji trajaće snaga tvoja.
 26. Izrailju! niko nije kao Bog, koji ide po nebu tebi u pomoć, i u veličanstvu svojem na oblacima. Psal. 68, 4. Psal. 68, 33. Psal. 86, 8. Jer. 10, 6. Avak. 3, 8.
 27. Zaklon je Bog vječni i pod mišicom vječnom; on će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje, i reći će: zatri! Psal. 90, 1.
 28. Da bi nastavao Izrailj sam bezbrižno, izvor Jakovljev, u zemlji obilnoj žitom i vinom; i nebo će njegovo kropiti rosom.4.Moj. 23, 9. Jer. 23, 6.
 29. Blago tebi, Izrailju! ko je kao ti, narod kojega je sačuvao Gospod, štit pomoći tvoje, i mač slave tvoje? Neprijatelji će se tvoji poniziti, a ti ćeš gaziti visine njihove.2.Sam. 7, 23. Psal. 144, 15.