BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 7. glava

 1. A za ono što mi pisaste: dobro je čovjeku da se ne dohvata do žene:
 2. Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža; Prič. 5, 19.
 3. Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. 2.Moj. 21, 10. 1.Pet. 3, 7.
 4. Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena.
 5. Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem. Joil 2, 16. 2.Kor. 11, 3.
 6. Ali ovo govorim po svjetu a ne po zapovijesti; 2.Kor. 8, 8. 2.Kor. 11, 17.
 7. Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako a onaj onako. Mat. 19, 12. Dela. 26, 29. 1.Kor. 9, 5. 1.Kor. 12, 11.
 8. A neoženjenijem i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam. 1.Kor. 7, 26. 1.Kor. 7, 40.
 9. Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se. 1.Tim. 5, 14.
 10. A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja Jer. 3, 20. Mal. 2, 14. Mal. 2, 16. Mat. 5, 32. Mat. 19, 6. Mar. 10, 11. Luka 16, 18.
 11. (Ako li se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene.
 12. A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli življeti s njim, da je ne ostavlja.
 13. I žena ako ima muža nekrštena i on se privoli življeti s njom, da ga ne ostavlja.
 14. Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga; jer inače djeca vaša bila bi nečista, a sad su sveta. Mal. 2, 15.
 15. Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takovom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.
 16. Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš? Jak. 5, 19. 1.Pet. 3, 1.
 17. Samo kao što je Bog razdijelio svakome, i kao što je svakoga pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovijedam po svijem crkvama. 1.Kor. 11, 2. 2.Kor. 11, 23.
 18. Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje. Dela. 15, 1. Dela. 15, 39. Gal. 5, 2.
 19. Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh. 1.Sam. 15, 22. Jer. 7, 22. Mat. 5, 19. Jovan 15, 14. Gal. 6, 15. Kol. 3, 11. 1.Jov. 2, 3. Otkr. 22, 14.
 20. Svaki neka ostane u onome zvanju u kome je pozvan. 1.Kor. 7, 24. Ef. 4, 1. 2.Sol. 3, 11.
 21. Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi. Isa. 58, 6. Gal. 3, 28.
 22. Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov. Gal. 5, 13. Ef. 6, 6. 1.Pet. 2, 16.
 23. Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. 3.Moj. 25, 42. 1.Pet. 1, 18.
 24. Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onome neka ostane pred Gospodom. 1.Kor. 7, 20.
 25. A za djevojke nemam zapovijesti Gospodnje, nego dajem svjet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem vjeran. 1.Kor. 4, 2. 2.Kor. 8, 8. 2.Kor. 8, 10. 1.Tim. 1, 16.
 26. Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čovjeku dobro tako biti.
 27. Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razdriješiš; jesi li se odriješio od žene, ne traži žene.
 28. A ako li se i oženiš, nijesi sagriješio; i djevojka ako se uda, nije sagriješila: ali će imati takovi nevolje tjelesne; a ja vas žalim.
 29. A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vrijeme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju; Zah. 12, 13. Mat. 24, 13. Luka 14, 20. Rim. 13, 12. 1.Kor. 12, 11. Fil. 4, 5. Jevr. 10, 25. 1.Pet. 4, 7.
 30. I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju; Jezek. 7, 12. Jona 4, 6.
 31. I koji ovaj svijet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovoga svijeta. Psal. 39, 6. 1.Kor. 9, 18. Jak. 4, 14.
 32. A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu; 1.Tim. 5, 5.
 33. A koji je oženjen brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je djevojka.
 34. Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom; a koja je udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu. Luka 10, 40.
 35. A ovo govorim na korist vama samijem, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lijepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.1.Kor. 7, 40.
 36. Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu djevojku kad ostane usidjelica, i ne može drukčije biti, neka čini šta hoće, ne griješi ako se uda. Ruta 3, 1.
 37. A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svojemu da zadrži djevojku, dobro čini.
 38. Tako i onaj koji udaje svoju djevojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini. Jevr. 13, 4.
 39. Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu. 5.Moj. 17, 3. Rim. 7, 2.
 40. Ali je blaženija ako ostane tako po mojemu svjetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijega.