BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 18. glava

HAC logo
 1. I rekavši ovo Isus iziđe s učenicima svojijem preko potoka Kedrona gdje bješe vrt, u koji uđe on i učenici njegovi. 1.Sam. 15, 23. Luka 22, 39. Jovan 18, 26.
 2. A Juda izdajnik njegov znadijaše ono mjesto; jer se Isus često skupljaše ondje s učenicima svojijem. Luka 21, 37.
 3. Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkijeh i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svijećama i s oružjem. Mat. 26, 47. Mar. 14, 33. Luka 22, 47. Dela. 1, 16.
 4. A Isus znajući sve što će biti od njega iziđe i reče im: koga tražite?
 5. Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njima stajaše i Juda koji ga izdavaše.
 6. A kad im reče: ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.
 7. Onda ih opet zapita Isus: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Mat. 18, 16.
 8. Isus im odgovori: kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu. 1.Pet. 5, 7.
 9. Da se izvrši riječ što reče: ne izgubih nijednoga od onijeh koje si mi dao. Jovan 6, 39. Jovan 17, 12. 2.Tim. 4, 18. 1.Pet. 1, 5. Juda 1, 1.
 10. A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu desno uho. A sluzi bješe ime Malho. Mat. 26, 51. Mar. 14, 47. Luka 22, 36. Luka 22, 49. Luka 22, 50. Jovan 18, 26.
 11. Onda reče Isus Petru: zadjeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade otac zar da je ne pijem?Mat. 20, 22.
 12. A četa i vojvoda i momci Jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše ga,
 13. I odvedoše ga najpre Ani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe poglavar sveštenički one godine. Mat. 26, 57. Luka 3, 2. Jovan 18, 24. Dela. 4, 6.
 14. A Kajafa bješe onaj što dade svjet Judejcima da je bolje da umre jedan čovjek nego narod da propadne. Luka 3, 2. Jovan 11, 50. Dela. 4, 6.
 15. Za Isusom pak iđaše Simon Petar i drugi učenik; a učenik onaj bješe poznat kod poglavara svešteničkoga, i uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkoga;
 16. A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što bješe poznat kod poglavara svešteničkoga i reče vratarici te uvede Petra.
 17. Onda reče sluškinja vratarica Petru: da nijesi i ti učenik ovoga čovjeka? On reče: nijesam.
 18. A sluge i momci bijahu naložili oganj i stajahu te se grijahu, jer bješe zima; a i Petar stajaše s njima i grijaše se. Jovan 21, 9.
 19. Poglavar pak sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku.
 20. Isus mu odgovori: ja govorih javno svijetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gdje se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih. Mat. 26, 55. Jovan 3, 21.
 21. Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio; evo ovi znadu šta sam ja govorio.
 22. A kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajahu ondje udari Isusa po obrazu, i reče: zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome? Jov 16, 10. Isa. 50, 6. Jer. 20, 2. Mih. 5, 1. Dela. 23, 2.
 23. Isus mu odgovori: ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ? Jevr. 12, 3.
 24. I Ana posla ga svezana Kajafi poglavaru svešteničkome.
 25. A Simon Petar stajaše i grijaše se. Onda mu rekoše: da nijesi i ti od učenika njegovijeh? A on se odreče i reče: nijesam. Mar. 14, 69. Luka 22, 58. Jovan 18, 17.
 26. Reče jedan od slugu poglavara svešteničkoga koji bješe rođak onome što mu Petar otsiječe uho: ne vidjeh li ja tebe u vrtu s njim?
 27. Onda se Petar opet odreče; i odmah pijetao zapjeva. Mat. 26, 74. Luka 22, 60. Jovan 13, 38.
 28. A Isusa povedoše od Kajafe u sudnicu. Ali bješe jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu. 5.Moj. 16, 2. Mat. 26, 69. Mat. 27, 2. Mar. 14, 69. Mar. 15, 1. Luka 18, 32. Jovan 19, 11. Dela. 3, 13. Dela. 11, 3.
 29. Onda Pilat iziđe k njima napolje i reče: kakovu krivicu iznosite na ovoga čovjeka?
 30. Odgovoriše mu i rekoše: kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi.
 31. A Pilat im reče: uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu. A Jevreji mu rekoše: mi ne smijemo nikoga pogubiti. 1.Moj. 49, 10. Dela. 24, 6.
 32. Da se zbude riječ Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umrijeti. Mat. 20, 19. Jovan 12, 32. Jovan 21, 19.
 33. Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče mu: ti si car Judejski?
 34. Isus mu odgovori: govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše za mene?
 35. Pilat odgovori: zar sam ja Jevrejin? Rod tvoj i glavari sveštenički predaše te meni; šta si učinio?
 36. Isus odgovori: carstvo moje nije od ovoga svijeta; kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima; ali carstvo moje nije odavde. 2.Car. 10, 3. Isa. 9, 6. Dan. 2, 44. Luka 12, 14. Jovan 6, 15. 2.Kor. 10, 4. 1.Tim. 6, 13. Otkr. 1, 3. Otkr. 3, 14.
 37. Onda mu reče Pilat: daklem si ti car? Isus odgovori: ti govoriš da sam ja car. Ja sam za to rođen, i zato dođoh na svijet da svjedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj. Isa. 55, 4. Jovan 8, 47. 1.Tim. 6, 13. 1.Pet. 1, 23. 1.Jov. 3, 19. Otkr. 1, 5.
 38. Reče mu Pilat: šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima, i reče im: ja nikakve krivice ne nalazim na njemu. Mat. 27, 18. Mar. 15, 14. Luka 23, 4. Luka 23, 14. Jovan 19, 4. Jovan 19, 6.
 39. A u vas je običaj da vam jednoga pustim na pashu, hoćete li dakle da vam pustim cara Judejskoga? Luka 23, 16.
 40. Onda svi povikaše opet govoreći: ne ovoga, nego Varavu. A Varava bješe hajduk. Luka 23, 19. Dela. 3, 14.