BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Luki - 3. glava

 1. U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad bješe Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četverovlasnik u Itureji i u Trahonitskoj, i Lisanija četverovlasnik u Avilini,
 2. Za poglavara svešteničkijeh Ane i Kajafe, reče Bog Jovanu sinu Zarijnu u pustinji, Jovan 11, 49. Jovan 18, 13. Dela. 4, 6.
 3. I dođe u svu okolinu Jordansku propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha; Mal. 4, 6. Mat. 3, 1. Mar. 1, 4. Luka 1, 77.
 4. Kao što je napisano u knjizi riječi proroka Isaije koji govori: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji; poravnite staze njegove; Isa. 40, 3. Mat. 3, 3.
 5. Sve doline neka se ispune, i sve gore i bregovi neka se slegnu; i što je krivo neka bude pravo, i hrapavi putovi neka budu glatki;
 6. I svako će tijelo vidjeti spasenije Božije. Psal. 98, 2. Isa. 52, 10.
 7. Jovan pak govoraše ljudima koji izlažahu da ih krsti: porodi aspidini! ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide? Mat. 3, 7.
 8. Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi: oca imamo Avraama; jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti djecu Avraamu. Dela. 26, 20.
 9. Jer već i sjekira stoji drvetu kod korijena; i svako drvo koje dobra roda ne rađa siječe se i u oganj se baca. Mat. 3, 10. Jovan 15, 2. Jovan 15, 6.
 10. I pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle činiti? Dela. 2, 37. 1.Kor. 7, 20.
 11. On pak odgovarajući reče im: koji ima dvije haljine neka da jednu onome koji nema; i ko ima hrane neka čini tako. Mar. 14, 5. Jovan 13, 29. Dela. 10, 2. Dela. 10, 31. 2.Kor. 8, 14. 1.Tim. 6, 18.
 12. Dođoše pak i carinici da ih krsti, i rekoše mu: učitelju! šta ćemo činiti? Mat. 21, 32.
 13. A on im reče: ne ištite više nego što vam je rečeno. Mih. 6, 8. Luka 19, 8.
 14. Pitahu ga pak i vojnici govoreći: a mi šta ćemo činiti? I reče im: nikome da ne činite sile niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom. 2.Moj. 23, 1. 3.Moj. 19, 11.
 15. A kad narod bješe u sumnji i pomišljahu svi u srcima svojijem za Jovana: da nije on Hristos? Jovan 1, 20.
 16. Odgovaraše Jovan svima govoreći: ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem. Prič. 1, 23. Isa. 32, 15. Joil 2, 28. Mat. 3, 11. Jovan 1, 33. Jovan 7, 39. Dela. 2, 4.
 17. On ima lopatu u ruci svojoj, i očistiće gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem. Isa. 4, 4. Mih. 4, 12.
 18. I drugo mnogo koješta javlja narodu i napominja.
 19. Iroda pak četverovlasnika koraše Jovan za Irodijadu, ženu brata njegova, i za sva zla što učini Irod; Prič. 28, 15. Mat. 11, 2. Mar. 6, 17. Jovan 3, 24.
 20. I svrh svega učini i to te zatvori Jovana u tamnicu. Jovan 3, 24.
 21. A kad se krsti sav narod, i Isus pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo, Mat. 3, 13. Jovan 1, 32.
 22. I siđe na nj Duh sveti u tjelesnome obliku kao golub, i ču se glas s neba govoreći: ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj volji. 2.Pet. 1, 17.
 23. I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i bješe, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijna, 4.Moj. 4, 3. 4.Moj. 4, 35. 4.Moj. 4, 39. 4.Moj. 4, 47. 2.Sam. 5, 4. Mat. 13, 55. Jovan 6, 42.
 24. Sina Matatova, sina Levijna, sina Melhijna, sina Janejeva, sina Josifova,
 25. Sina Matatijna, sina Amosova, sina Naumova, sina Eslijna, sina Nangejeva,
 26. Sina Maatova, sina Matatijna, sina Semejina, sina Josifova, sina Judina,
 27. Sina Joanina, sina Risina, sina Zorovavelova, sina Salatiilova, sina Nirijna,
 28. Sina Melhijna, sina Adijna, sina Kosamova, sina Irova,
 29. Sina Josijna, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijna,
 30. Sina Simeunova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Eliakimova,
 31. Sina Melejina, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova, 2.Sam. 5, 14. 1.Dnev. 3, 5. Zah. 12, 12.
 32. Sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Voozova, sina Salmonova, sina Naasonova, Ruta 4, 18. 1.Sam. 17, 58. 1.Dnev. 2, 10.
 33. Sina Aminadavova, sina Aramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina,
 34. Sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova, 1.Moj. 11, 24. 1.Moj. 11, 26.
 35. Sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina,
 36. Sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova, 1.Moj. 5, 6. 1.Moj. 11, 10. 1.Moj. 11, 12.
 37. Sina Matusalina, sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova,
 38. Sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega. 1.Moj. 1, 26. 1.Moj. 2, 7. Isa. 64, 8.