BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 9. glava

 1. I reče im: zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da dođe u sili. Mat. 16, 28. Mat. 24, 30. Mat. 25, 31. Luka 9, 27. Luka 22, 18. Jevr. 2, 8.
 2. I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede ih na goru visoku same; i preobrazi se pred njima.Mat. 17, 1. Luka 9, 28.
 3. I haljine njegove postadoše sjajne i vrlo bijele kao snijeg, kao što ne može bjelilja ubijeliti na zemlji. Psal. 104, 1. Dan. 7, 9. Mat. 28, 3.
 4. I ukaza im se Ilija s Mojsijem gdje se razgovarahu s Isusom.
 5. I Petar odgovarajući reče Isusu: Ravi! dobro nam je ovdje biti; i da načinimo tri sjenice: tebi jednu i Mojsiju jednu i Iliji jednu.
 6. Jer ne znadijaše šta govori; jer bijahu vrlo uplašeni.
 7. I postade oblak te ih zakloni; i dođe glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni; njega poslušajte. 2.Moj. 40, 34. Isa. 42, 1. Jevr. 1, 1. Jevr. 2, 3. Jevr. 12, 25. 2.Pet. 1, 17.
 8. I ujedanput pogledavši nikoga ne vidješe osim Isusa sama sa sobom.
 9. A kad silažahu s gore zaprijeti im da nikom ne kazuju šta su vidjeli, dok sin čovječij ne ustane iz mrtvijeh. Mat. 17, 9.
 10. I riječ zadržaše u sebi pitajući jedan drugoga: šta to znači ustati iz mrtvijeh? Dan. 7, 28.
 11. I pitahu ga govoreći: kako govore književnici da Ilija treba najprije da dođe? Mal. 4, 5. Mat. 17, 10.
 12. A on odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije, i urediti sve; ali i sin čovječij treba da mnogo postrada i da se ponizi, kao što je pisano. 1.Moj. 3, 15. 4.Moj. 21, 9. Psal. 22, 6. Isa. 53, 2. Dan. 9, 26. Zah. 13, 7. Mat. 17, 11. Luka 23, 11. Jovan 3, 14. Dela. 1, 6. Fil. 2, 7.
 13. Ali vam kažem da je i Ilija došao i učiniše s njim šta htjedoše kao što je pisano za njega. Mat. 11, 14. Mat. 17, 12. Luka 1, 17.
 14. I došavši k učenicima svojijem vidje narod mnogi oko njih i književnike gdje se prepiru s njima. Mat. 17, 14. Luka 9, 37.
 15. I odmah vidjevši ga sav narod uplaši se i pritrčavši pozdravljahu ga.
 16. I upita književnike: šta se prepirete s njima?
 17. I odgovarajući jedan od naroda reče: učitelju! dovedoh k tebi sina svojega u kome je duh nijem. Mat. 17, 14. Luka 9, 38.
 18. I svaki put kad ga uhvati lomi ga, i pjenu baca i škrguće zubima; i suši se. I rekoh učenicima tvojijem da ga istjeraju; i ne mogoše.
 19. A on odgovarajući mu reče: o rode nevjerni! dokle ću s vama biti? dokle ću vas trpljeti? Dovedite ga k meni.
 20. I dovedoše ga k njemu; i kad ga vidje odmah ga duh stade lomiti; i panuvši na zemlju valjaše se bacajući pjenu. Mar. 1, 26. Mar. 9, 26. Luka 9, 42.
 21. I upita oca njegova: koliko ima vremena kako mu se to dogodilo? A on reče: iz djetinjstva.
 22. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi; nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas.
 23. A Isus reče mu: ako možeš vjerovati: sve je moguće onome koji vjeruje. 2.Dnev. 20, 20. Mat. 17, 20. Mar. 11, 23. Luka 17, 6. Jovan 11, 40. Dela. 14, 9.
 24. I odmah povikavši otac djetinji sa suzama govoraše: vjerujem, Gospode! pomozi mojemu nevjerju. Luka 17, 5. Ef. 2, 8. Fil. 1, 29. 2.Sol. 1, 3. Jevr. 11, 1. Jevr. 11, 38. Jevr. 12, 2.
 25. A Isus videći da se stječe narod zaprijeti duhu nečistome govoreći mu: duše nijemi i gluhi! ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. Zah. 3, 2. Mat. 17, 18. Mar. 1, 25. Mar. 5, 8. Luka 4, 35. Dela. 10, 38. 1.Jov. 3, 8.
 26. I povikavši i izlomivši ga vrlo iziđe; i učini se kao mrtav tako da mnogi govorahu: umrije.
 27. A Isus uzevši ga za ruku podiže ga; i usta.
 28. I kad uđe u kuću pitahu ga učenici njegovi nasamo: zašto ga mi ne mogosmo istjerati? Mat. 17, 19.
 29. I reče im: ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom.
 30. I izišavši odande iđahu kroz Galileju; i ne šćadijaše da ko dozna.
 31. Jer učaše učenike svoje, i govoraše im da će se sin čovječij predati u ruke ljudske, i ubiće ga, i pošto ga ubiju ustaće treći dan. Mat. 16, 21. Mat. 17, 22. Mat. 26, 1. Mar. 8, 31. Luka 9, 44.
 32. A oni ne razumijevahu riječi, i ne smedijahu da ga zapitaju. Luka 9, 45.
 33. I dođe u Kapernaum, i kad bješe u kući zapita ih: šta se prepiraste putem među sobom? Mat. 18, 1. Luka 9, 46. Luka 22, 24.
 34. A oni mučahu; jer se putem prepiraše među sobom ko je najveći. Prič. 13, 10.
 35. I sjedavši dozva dvanaestoricu i reče im: koji hoće da bude prvi neka bude od sviju najzadnji i svima sluga. Mat. 20, 26. Mar. 10, 43. Jak. 4, 6.
 36. I uzevši dijete metnu ga među njih i zagrlivši ga reče im: Mat. 18, 2. Mar. 10, 16. Luka 7, 32.
 37. Ko jedno ovakovo dijete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego onoga koji je mene poslao. Mat. 10, 40. Luka 9, 48. Jovan 13, 20. Gal. 4, 14.
 38. Odgovori mu Jovan govoreći: učitelju! vidjesmo jednoga gdje imenom tvojijem izgoni đavole koji ne ide za nama: i zabranismo mu, jer ne ide za nama. 4.Moj. 11, 28. Luka 9, 50.
 39. A Isus reče: ne branite mu; jer nema nikoga koji bi imenom mojijem čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom. 1.Kor. 12, 3.
 40. Jer ko nije protiv vas s vama je. Mat. 12, 30.
 41. Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem: neće mu propasti plata. Mat. 10, 42.
 42. A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu i da se baci u more. Jer. 38, 5. Mat. 18, 6. Luka 17, 1.
 43. I ako te ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je: bolje ti je bez ruke u život ući, negoli s obje ruke ući u pakao, u oganj vječni,
 44. Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
 45. I ako te noga tvoja sablažnjava, otsijeci je: bolje ti je ući u život hromu, negoli s dvije noge da te bace u pakao, u oganj vječni,
 46. Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
 47. Ako te i oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga: bolje ti je s jednijem okom ući u carstvo Božije, negoli s dva oka da te bace u pakao ognjeni,Rim. 8, 13. Gal. 5, 24.
 48. Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
 49. Jer će se svaki ognjem posoliti, i svaka će se žrtva solju posoliti. 3.Moj. 2, 13. Jezek. 43, 24.
 50. Dobra je so; ali ako so bude neslana, čim će se osoliti? Imajte so u sebi, i mir imajte među sobom. Mat. 5, 13. Luka 14, 34. Rim. 12, 18. 2.Kor. 13, 11. Ef. 4, 29. Kol. 4, 6. 2.Tim. 2, 22. Jevr. 12, 14.