BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 16. glava

 1. I pristupiše k njemu fariseji i sadukeji, i kušajući ga iskahu da im pokaže znak s neba. Mat. 12, 38. Mar. 8, 11. Luka 11, 16. Luka 12, 54. 1.Kor. 1, 22.
 2. A on odgovarajući reče im: uveče govorite: biće vedro; jer je nebo crveno.
 3. I ujutru: danas će biti vjetar, jer je nebo crveno i mutno. Licemjeri! lice nebesko umijete poznavati, a znake vremena ne možete poznati? 1.Moj. 49, 10. Isa. 7, 14. Jezek. 21, 32. Dan. 9, 24. Mih. 5, 2.
 4. Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide. Isa. 57, 3. Jona 2, 1. Mat. 12, 39. Mar. 8, 38. Jovan 4, 48.
 5. I polazeći učenici njegovi na onu stranu zaboraviše uzeti hljeba. Mat. 15, 37. Mar. 8, 14.
 6. A Isus reče im: čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskog.Mat. 7, 15. Mat. 24, 4. Luka 12, 1. Rim. 16, 17. Ef. 5, 6. Kol. 2, 8.
 7. A oni mišljahu u sebi govoreći: to je što nijesmo hljeba uzeli.
 8. A Isus razumjevši reče im: šta mislite u sebi, malovjerni, što hljeba nijeste uzeli?
 9. Zar još ne razumijete niti pamtite pet hljebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste? Mat. 14, 17. Mat. 15, 16. Jovan 6, 9.
 10. Ni sedam hljebova na četiri hiljade, i koliko kotarica nakupiste? Mat. 15, 34.
 11. Kako ne razumijete da vam ne rekoh za hljebove da se čuvate kvasca farisejskoga i sadukejskog?
 12. Tada razumješe da ne reče kvasca hljebnoga da se čuvaju, nego nauke farisejske i sadukejske.
 13. A kad dođe Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: ko govore ljudi da je sin čovječij?Dan. 7, 13. Mar. 8, 27. Luka 9, 18. Rim. 1, 3.
 14. A oni rekoše: jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka. Mal. 4, 5. Mat. 3, 1. Mat. 14, 2. Mar. 1, 4. Luka 9, 8.
 15. Reče im Isus: a vi šta mislite ko sam ja?
 16. A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. Psal. 2, 7. Mat. 14, 33. Mar. 8, 29. Luka 9, 20. Jovan 6, 69. Jovan 17, 8. 1.Kor. 12, 3.
 17. I odgovarajući Isus reče mu: blago tebi, Simone sine Jonin! Jer tijelo i krv nijesu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima.1.Kor. 2, 10. Gal. 1, 16. Ef. 2, 8.
 18. A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Isa. 28, 16. Isa. 54, 17. Jovan 1, 42. Dela. 5, 39. 1.Kor. 3, 11. Ef. 2, 20. Jevr. 12, 28. Otkr. 3, 12. Otkr. 21, 14.
 19. I daću ti ključeve od carstva nebeskoga: i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima; i što razdriješiš na zemlji biće razdriješeno na nebesima.Jovan 20, 23.
 20. Tada zaprijeti Isus učenicima svojijem da nikom ne kazuju da je on Hristos. Luka 9, 21.
 21. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojijem da njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starješina i od glavara svešteničkijeh i književnika, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.Luka 24, 44.
 22. I uzevši ga Petar poče ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! to neće biti od tebe.
 23. A on se obrnuvši reče Petru: idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš što je Božije nego ljudsko.1.Moj. 3, 1. 5.Moj. 25, 16. Mat. 4, 10. Mar. 8, 33.
 24. Tada Isus reče učenicima svojijem: ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom. Dela. 14, 22. Rim. 8, 17. 1.Sol. 3, 3. 2.Tim. 3, 12. Otkr. 2, 10.
 25. Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
 26. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije a duši svojoj naudi? ili kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu? Jov 27, 8. Psal. 49, 7. Mar. 8, 37.
 27. Jer će doći sin čovječij u slavi oca svojega s anđelima svojijem, i tada će se vratiti svakome po djelima njegovijem. Jov 34, 11. Psal. 62, 12. Prič. 24, 12. Jer. 17, 10. Dan. 7, 10. Mat. 25, 31. Mar. 13, 26. Rim. 2, 6. 2.Kor. 5, 10. 1.Pet. 1, 17. Otkr. 2, 23.
 28. Zaisto vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječijega gdje ide u carstvu svojemu.Mat. 24, 34. Mar. 9, 1. Luka 9, 27.