BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 1. glava

 1. Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avraamova sina. 1.Moj. 5, 1. Psal. 132, 11. Isa. 11, 1. Mat. 22, 42. Luka 3, 23. Dela. 2, 30. Dela. 13, 23. Rim. 1, 3. Gal. 3, 16.
 2. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.
 3. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama. Ruta 4, 18. 1.Dnev. 2, 5. 1.Dnev. 2, 9.
 4. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona. 4.Moj. 1, 7.
 5. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja. Isu. 6, 22. Jevr. 11, 31.
 6. A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijnicom. 1.Sam. 16, 1. 1.Sam. 16, 3. 2.Sam. 12, 24.
 7. A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu. 1.Car. 11, 43. 1.Dnev. 3, 10. 2.Dnev. 13, 7.
 8. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.
 9. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.
 10. A Ezekija rodi Manasiju. A Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.2.Car. 20, 21.
 11. A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi Vavilonskoj. 2.Car. 25, 11. Jer. 27, 20. Jer. 52, 11. Dan. 1, 2.
 12. A po seobi Vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.Jezd. 3, 2. Jezd. 5, 2. Agej 1, 1. Luka 3, 27.
 13. A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Eliakima. A Eliakim rodi Azora.
 14. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.
 15. A Eliud rodi Eleazara. A Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.Luka 3, 24.
 16. A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanoga Hrista. 1.Moj. 3, 15. Isa. 9, 6. Isa. 53, 2. Luka 2, 4. Luka 3, 24.
 17. Svega dakle koljena od Avraama do Davida, koljena četrnaest, a od Davida do seobe Vavilonske, koljena četrnaest, a od seobe Vavilonske do Hrista, koljena četrnaest.
 18. A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nijesu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha svetoga. Gal. 4, 4. Jevr. 10, 15.
 19. A Josif muž njezin, budući pobožan, i ne hoteći je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.5.Moj. 24, 1.
 20. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je svetoga.Luka 1, 35.
 21. Pa će roditi sina, i nadjeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovijeh. 1.Moj. 49, 10. Jer. 33, 16. Dan. 9, 24. Luka 2, 21. Dela. 5, 31.
 22. A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:
 23. Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama Bog. Isa. 7, 14. Isa. 9, 6. Jovan 1, 14. Rim. 1, 3. 1.Tim. 3, 16.
 24. Kad se Josif probudi od sna, učini kao što mu je zapovjedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.
 25. I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.