BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 8. glava

 1. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kaži Aronu i reci mu: kad zapališ žiške, sedam žižaka neka svijetli sprijed na svijetnjaku. 2.Moj. 40, 25. 3.Moj. 24, 1. Psal. 119, 105. Psal. 119, 130. Isa. 8, 20. Mat. 5, 14. Jovan 1, 9.
 3. I učini Aron tako, i zapali žiške da svijetle sprijed na svijetnjaku, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju.
 4. A svijetnjak bješe skovan od zlata, i stupac mu i cvijeće skovano; po prilici koju pokaza Gospod Mojsiju tako bješe načinio svijetnjak. 2.Moj. 25, 18. 2.Moj. 25, 31. 2.Moj. 25, 32. 2.Moj. 25, 40.
 5. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 6. Uzmi Levite između sinova Izrailjevijeh, i očisti ih. Psal. 26, 6. Isa. 52, 11. Jevr. 7, 26.
 7. A učini im ovo da ih očistiš: pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve tijelo svoje i operu haljine svoje, i očistiće se.3.Moj. 14, 8. 4.Moj. 19, 13.
 8. Potom neka uzmu tele s darom uz njega, bijelim brašnom pomiješanim s uljem; i drugo tele uzmi za grijeh. 3.Moj. 2, 1.
 9. Pa dovedi Levite pred šator od sastanka, i sazovi sav zbor sinova Izrailjevijeh. 2.Moj. 29, 4. 3.Moj. 8, 3. Jezd. 6, 18.
 10. I dovedi Levite pred Gospoda, i neka metnu sinovi Izrailjevi ruke svoje na Levite. 3.Moj. 1, 4.
 11. I Aron neka prinese Levite Gospodu za prinos od sinova Izrailjevijeh da vrše službu Gospodu. 4.Moj. 8, 15. 4.Moj. 8, 21.
 12. A Leviti neka metnu ruke svoje na glave teocima, pa prinesi jedno tele za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu Gospodu da se očiste Leviti. 2.Moj. 29, 10. 3.Moj. 1, 4. 3.Moj. 8, 14. 3.Moj. 16, 21.
 13. I postavi Levite pred Aronom i sinovima njegovijem, i prinesi ih za prinos Gospodu.
 14. I odvoj Levite između sinova Izrailjevijeh da budu moji Leviti. 4.Moj. 3, 45. 4.Moj. 16, 9. 2.Dnev. 29, 11. Mal. 3, 17.
 15. A poslije neka dođu Leviti da služe u šatoru od sastanka, kad ih očistiš i prineseš za prinos. 2.Moj. 29, 24.
 16. Jer su meni dani između sinova Izrailjevijeh; za sve što otvora matericu, za sve prvence između sinova Izrailjevijeh uzeh njih. 4.Moj. 3, 12. 4.Moj. 3, 45.
 17. Jer je moj svaki prvenac među sinovima Izrailjevijem i od ljudi i od stoke; onaj dan kad pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetio sam ih sebi. 2.Moj. 13, 2. 2.Moj. 13, 12. 2.Moj. 13, 15. Luka 2, 23.
 18. A Levite uzeh za sve prvence sinova Izrailjevijeh.
 19. I dadoh Levite na dar Aronu i sinovima njegovijem između sinova Izrailjevijeh, da služe mjesto sinova Izrailjevijeh u šatoru od sastanka, i da budu otkup za sinove Izrailjeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrailjeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrailjevi. 4.Moj. 1, 53. 4.Moj. 3, 9. 4.Moj. 16, 46.
 20. I učini Mojsije i Aron i sav zbor sinova Izrailjevijeh Levitima sve što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše sinovi Izrailjevi.
 21. I očistiše se Leviti, i opraše haljine svoje, i prinese ih Aron za prinos pred Gospodom, i očisti ih Aron da bi bili čisti. Rim. 15, 16.
 22. I onda tek pristupiše Leviti da vrše službu svoju u šatoru od sastanka pred Aronom i pred sinovima njegovijem; kao što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše. 2.Dnev. 30, 15. 2.Dnev. 31, 2.
 23. I opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
 24. I ovo je za Levite: od dvadeset i pet godina i više neka stupaju u službu da služe u šatoru od sastanka. 4.Moj. 4, 3. 1.Dnev. 23, 3. 1.Dnev. 24, 24. 1.Dnev. 24, 27.
 25. A kad kome bude pedeset godina, neka izlazi iz te službe i više neka ne služi.
 26. Ali neka služi braći svojoj u šatoru od sastanka radeći što treba raditi, a sam neka ne vrši službe. Tako učini Levitima za poslove njihove. 4.Moj. 1, 53. 4.Moj. 4, 35. 1.Dnev. 23, 28. Jezek. 44, 8. Jezek. 44, 11.