BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 19. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: budite sveti, jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. 2.Moj. 19, 6. 3.Moj. 11, 44. 3.Moj. 20, 7. 3.Moj. 20, 26. Ef. 1, 4. 1.Sol. 4, 7. 1.Pet. 1, 16.
 3. Svaki da se boji matere svoje i oca svojega; i držite subote moje; ja sam Gospod Bog vaš. 1.Moj. 2, 2. 2.Moj. 20, 8. 2.Moj. 31, 13. Nem. 9, 14. Nem. 13, 15. Isa. 56, 2. Isa. 58, 13. Mar. 2, 27. Jevr. 4, 9.
 4. Ne obraćajte se k idolima, i bogova livenijeh ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš. 2.Moj. 20, 3. 1.Kor. 10, 14.
 5. A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.
 6. U koji je dan prinesete, neka se jede, i sjutradan; a što ostane do trećega dana, neka se ognjem sažeže.
 7. A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
 8. Ko bi je god jeo, nosiće svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju Gospodu; zato će se istrijebiti ona duša iz naroda svojega.4.Moj. 18, 32.
 9. A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvijem njive svoje, niti pabirči po žetvi. 2.Moj. 23, 11. 3.Moj. 23, 22. 5.Moj. 15, 1. 5.Moj. 15, 16. 5.Moj. 24, 19. Ruta 2, 15.
 10. Ni vinograda svojega nemoj pabirčiti, i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem; nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod Bog vaš. Psal. 41, 1. Psal. 140, 12. Prič. 14, 31. Prič. 22, 16. Prič. 29, 7. Prop. 5, 8. Isa. 3, 12. Jak. 2, 1. Jak. 2, 8.
 11. Ne kradite; ne lažite i ne varajte bližnjega svojega. 1.Car. 13, 18. Jer. 9, 3. Ef. 4, 25.
 12. Ne kunite se imenom mojim krivo; jer ćeš oskvrniti ime Boga svojega. Ja sam Gospod.
 13. Ne zakidaj bližnjega svojega i ne otimaj mu; plaća nadničarova da ne prenoći kod tebe do jutra. 5.Moj. 24, 14. Jov 31, 39. Mal. 3, 5. Jak. 5, 4.
 14. Nemoj psovati gluha, ni pred slijepca metati što da se spotakne; nego se boj Boga svojega; ja sam Gospod. Rim. 14, 13. 1.Pet. 2, 17.
 15. Ne činite nepravde na sudu, ne gledaj što je ko siromah, niti se povodi za bogatijem; pravo sudi bližnjemu svojemu. Psal. 82, 2. Prič. 24, 23. Dela. 23, 3. Jak. 2, 9.
 16. Ne idi kao opadač po narodu svojem, i ne ustaj na krv bližnjega svojega; ja sam Gospod. 1.Car. 21, 13. Mat. 26, 60.
 17. Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojem; slobodno iskaraj bližnjega svojega, i nemoj trpjeti grijeha na njemu. 1.Moj. 27, 41. Luka 17, 3. 1.Jov. 2, 9. 1.Jov. 2, 11. 1.Jov. 3, 15.
 18. Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega; nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod. Mat. 5, 43. Rim. 12, 17.
 19. Uredbe moje držite; živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste; ne zasijevaj njive svoje dvojakim sjemenom, i ne oblači na se haljine od dvojakih stvari. 5.Moj. 22, 9.
 20. Ako bi ko obležao robinju koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.
 21. I neka on prinese Gospodu žrtvu za prijestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovna za prijestup.
 22. I neka ga očisti pred Gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prijestup od grijeha koji je učinio; i oprostiće mu se grijeh njegov.
 23. A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakoga voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.
 24. A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu. 5.Moj. 12, 17.
 25. Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam Gospod Bog vaš.
 26. Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu. 2.Car. 17, 17.
 27. Ne strizite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje. Jer. 9, 26.
 28. Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod. 5.Moj. 14, 1. 1.Car. 18, 28.
 29. Nemoj skvrniti kćeri svoje puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila se bezakonja. 5.Moj. 23, 17.
 30. Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod. 3.Moj. 26, 2. Prop. 5, 1.
 31. Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš. 1.Sam. 28, 7. Isa. 8, 19.
 32. Pred sijedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod. 1.Car. 2, 19. Prič. 20, 29. Prič. 23, 22. 1.Tim. 5, 1.
 33. Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo. 2.Moj. 22, 21.
 34. Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubi ga kao sebe samoga; jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ja sam Gospod Bog vaš. 2.Moj. 12, 48. 5.Moj. 10, 19. 5.Moj. 23, 20.
 35. Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju.
 36. Mjerila neka su vam prava, kamenje pravo, efa prava, in prav. Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske. 5.Moj. 25, 13. 5.Moj. 25, 15. Prič. 20, 10.
 37. Držite dakle sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih. Ja sam Gospod. 3.Moj. 18, 4. 5.Moj. 5, 1. 5.Moj. 6, 25.