BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Danila - 1. glava

 1. Godine treće carovanja Joakima cara Judina dođe Navuhodonosor car Vavilonski na Jerusalim, i opkoli ga. 2.Car. 24, 1. 2.Dnev. 36, 6.
 2. I Gospod mu dade u ruku Joakima cara Judina i dio sudova doma Božijega, i odnese ih u zemlju Senar u dom boga svojega, i metnu sudove u riznicu boga svojega. 1.Moj. 1, 10. Isa. 11, 11. Isa. 39, 7. Jer. 27, 19. Zah. 5, 11.
 3. I reče car Asfenazu starješini svojih dvorana da dovede između sinova Izrailjevijeh, i od carskoga sjemena i od knezova2.Car. 20, 18.
 4. Mladića na kojima nema mane, i koji su lijepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik Haldejski.3.Moj. 21, 18. Sud. 8, 18. Dela. 7, 12. Dela. 7, 20.
 5. I odredi im car obrok na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane tri godine a poslije da stoje pred carem. Dan. 1, 18.
 6. A među njima bjehu od sinova Judinijeh Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. Dan. 6, 13.
 7. A starješina nad dvoranima predje im imena, i Danilu nadje ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago. 1.Moj. 41, 45. Dan. 4, 8. Dan. 4, 18. Dan. 5, 12.
 8. Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše, i zamoli se starješini nad dvoranima da se ne skvrni. 5.Moj. 32, 38. Psal. 141, 4. Jezek. 4, 13. Dan. 1, 16. Os. 9, 3.
 9. I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starješine nad dvoranima. 1.Moj. 39, 21. 1.Car. 8, 50.
 10. I reče starješina nad dvoranima Danilu: bojim se gospodara svojega cara, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića, vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru?
 11. A Danilo reče Amelsaru, kojega starješina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom:
 12. Ogledaj sluge svoje za deset dana, neka nam se daje varivo da jedemo i vode da pijemo.
 13. Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladićima koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim.
 14. I posluša ih u tom, i ogleda ih za deset dana.
 15. A poslije deset dana lica im dođoše ljepša i mesnatija nego u svijeh mladića koji jeđahu carsko jelo.
 16. I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti, i davaše im variva.
 17. I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti; a Danilu dade da razumije svaku utvaru i sne. 1.Car. 3, 12. Psal. 119, 98. Prič. 2, 6. Prop. 2, 26. Isa. 28, 29. Dela. 7, 22.
 18. I kad prođe vrijeme po kom car bješe rekao da ih izvedu, izvede ih starješina nad dvoranima pred Navuhodonosora.
 19. I govori car s njima, i ne nađe se među svjema njima nijedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija; i stajahu pred carem.Dan. 2, 13.
 20. I u svemu čemu treba mudrost i razum, za što ih car zapita, nađe da su deset puta bolji od svijeh vrača i zvjezdara što ih bješe u svemu carstvu njegovu.Jezek. 28, 3. Dan. 2, 2.
 21. I osta Danilo do prve godine cara Kira. Psal. 112, 8. Dan. 6, 28. Dan. 10, 1.