BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 46. glava

 1. Ovako veli Gospod Gospod: vrata unutrašnjega trijema, koja gledaju na istok, neka su zatvorena u šest dana težatnijeh, a u subotu neka se otvoraju, i na dan mladine neka se otvoraju. Isa. 66, 23. Jezek. 45, 17. Jezek. 46, 3. Jevr. 4, 9.
 2. I knez neka dođe kroz trijem od vrata spoljašnjih, i neka stane kod dovratnika, a sveštenici neka prinesu njegovu žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu, i on pokloniv se na pragu neka otide, a vrata da se ne zatvoraju do večera. Jezek. 44, 3. Mat. 25, 10.
 3. I narod zemaljski neka se poklanja Gospodu na istijem vratima u subote i na mladine. Psal. 100, 4. Luka 1, 10.
 4. A žrtva paljenica, što će prinositi knez Gospodu subotom, biće šest jaganjaca zdravijeh i ovan zdrav; 4.Moj. 28, 5. 4.Moj. 28, 9. 4.Moj. 28, 10. 4.Moj. 28, 11. Jezek. 45, 17.
 5. A dar efa na ovna, a na jaganjce dar koliko mu ruka može, i in ulja na efu; 4.Moj. 28, 12. Jezek. 45, 24. Jezek. 46, 14.
 6. A o mladini da bude junac zdrav, i šest jaganjaca i ovan, sve zdravo;
 7. I dar da prinese efu na junca i efu na ovna, a na jaganjce koliko mu može ruka, i ulja in na efu.
 8. A knez kad ide, neka ide kroz trijem od vrata, i istijem putem neka odlazi. Jezek. 44, 3.
 9. A kad narod zemaljski dohodi pred Gospoda o praznicima, ko uđe na sjeverna vrata da se pokloni, neka izlazi na južna vrata; a ko uđe na južna vrata, neka izlazi na sjeverna vrata; neka se ne vraća na vrata na koja uđe, nego neka izlazi na ona koja su nasuprot.2.Moj. 23, 14. 2.Moj. 23, 17. 5.Moj. 16, 16. Psal. 84, 7.
 10. A knez s njima neka ulazi kad oni ulaze, i neka izlazi kad oni izlaze.
 11. I o praznicima i o svetkovinama dar neka je efa na junca, i efa na ovna, a na jaganjce koliko mu ruka dade, a ulja in na efu.
 12. A kad knez prinosi dragovoljnu žrtvu, paljenicu ili zahvalnu, od svoje volje Gospodu, tada neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, i neka prinese žrtvu svoju paljenicu i zahvalnu, kako čini subotom; potom neka izide, i vrata neka se zatvore kad izide.3.Moj. 1, 3. 3.Moj. 23, 37. 4.Moj. 29, 39. Jezek. 44, 3. Jezek. 46, 2. Mat. 20, 28. Jovan 10, 18. Gal. 2, 20. Tit. 2, 14.
 13. I prinosi svaki dan Gospodu na žrtvu paljenicu jagnje od godine zdravo; svako jutro prinosi ga. 2.Moj. 29, 38. 2.Moj. 29, 39. 4.Moj. 28, 3.
 14. I dodaj na nj dar svako jutro šestinu efe i ulja trećinu ina, da se pokropi bijelo brašno; to je vazdašnji dar Gospodu uredbom vječnom.
 15. I tako neka prinose jagnje i dar i ulje svako jutro, žrtvu paljenicu svagdašnju.
 16. Ovako veli Gospod Gospod: ako knez da dar kome sinu svom od svojega našljedstva, neka bude sinovima njegovijem, njihovo je dostojanje.
 17. Ako li da dar od svojega našljedstva kome sluzi svojemu, neka mu bude do godine oprosne, a onda neka se vrati knezu, jer je njegovo našljedstvo, sinovima njegovijem neka bude. 3.Moj. 25, 9. Isa. 61, 2.
 18. I knez da ne uzima narodu ništa od našljedstva tjerajući ih s njihova našljedstva; od svojega dostojanja neka daje sinovima svojim našljedstvo da se ne razgoni moj narod, niko sa svojega našljedstva. Psal. 78, 72. Jer. 23, 5. Jezek. 45, 8.
 19. Potom me odvede kroz ulaz koji je pokraj vrata u svete klijeti svešteničke koje gledaju na sjever, i gle, ondje bijaše neko mjesto u dnu prema zapadu. Jezek. 42, 4.
 20. I reče mi: ovo je mjesto gdje će sveštenici variti prinos za krivicu i za grijeh, gdje će peći dar da ne iznose u spoljašnji trijem i narod posvećuju. 2.Moj. 19, 10. 3.Moj. 2, 5. 2.Dnev. 35, 13. Jezek. 43, 23. Jezek. 44, 19. Jezek. 44, 29. Zah. 14, 20. Jevr. 10, 22.
 21. Tada me izvede u spoljašnji trijem, i provede me u četiri ugla od trijema, i gle, u svakom uglu od trijema bijaše trijem.
 22. U četiri ugla od trijema bijahu trijemovi s dimnjacima, u dužinu od četrdeset lakata, a u širinu od trideset lakata, sva četiri na uglovima bijahu jedne mjere.
 23. U njima četirma bješe zid unaokolo, a pod tijem zidom bijahu ognjišta svuda unaokolo.
 24. I reče mi: ovo su kuhinje, gdje će žrtve narodne kuhati koji služe domu. Rim. 12, 1. Rim. 15, 16. Jevr. 13, 16.