BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 25. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, okreni lice svoje prema sinovima Amonovijem i prorokuj na njih. Jer. 49, 1. Amos 1, 13. Sof. 2, 9.
 3. I reci sinovima Amonovijem: čujte riječ Gospoda Gospoda; ovako veli Gospod Gospod: što si govorio: aha! za svetinju moju, što se oskvrni, i za zemlju Izrailjevu, što opustje, i za dom Judin, što otide u ropstvo; Prič. 17, 5. Jezek. 26, 2.
 4. Zato, evo, ja ću te dati u našljedstvo istočnijem narodima, i pogradiće u tebi dvorove sebi, i načiniće sebi kolibe u tebi; oni će jesti plodove tvoje i piti mlijeko tvoje. 1.Moj. 45, 18.
 5. I od Rave ću načiniti obor kamilama i od zemlje sinova Amonovijeh tor ovčji, i poznaćete da sam ja Gospod. 2.Sam. 12, 26. Isa. 13, 21. Jezek. 21, 25. Sof. 2, 14.
 6. Jer ovako veli Gospod Gospod: što si pljeskao rukama i lupao nogom i veselio se iz srca što si opustošio svu zemlju Izrailjevu, Jezek. 6, 11. Jezek. 28, 24.
 7. Zato, evo, ja ću dignuti ruku svoju na te, i daću te narodima da te plijene, i istrijebiću te između naroda i zatrću te između zemalja, i iskorijeniću te, i poznaćeš da sam ja Gospod. Jezek. 26, 5.
 8. Ovako veli Gospod Gospod: što govori Moav i Sir: eto, dom je Judin kao svi narodi; 5.Moj. 2, 4. Isa. 15, 1. Jer. 48, 1. Amos 2, 1.
 9. Zato, evo, ja ću otvoriti stranu Moavovu od gradova, od gradova na međi, krasnu zemlju Vet-jesimotsku, Valmeonsku i Kirijatajimsku, Jer. 48, 1.
 10. Narodima istočnijem iza zemlje sinova Amonovijeh, i daću im je u našljedstvo da nema spomena sinovima Amonovijem među narodima.
 11. I na Moavcima ću izvršiti svoje sudove, i poznaće da sam ja Gospod.
 12. Ovako veli Gospod Gospod: što se Edom osveti domu Judinu i teško skrivi osvetivši im se, 2.Dnev. 28, 17. Psal. 137, 7. Plač. 4, 22. Jezek. 32, 29. Joil 3, 4. Amos 1, 11. Avd. 1, 1. Avd. 1, 10.
 13. Zato ovako veli Gospod Gospod: dignuću ruku svoju na Edomsku i istrijebiću iz nje i ljude i stoku, i obratiću je u pustoš, od Temana do Dedana pašće od mača.
 14. I osvetiću se Edomcima rukom naroda svojega Izrailja, i učiniće s Edomcima po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj, i poznaće moju osvetu, govori Gospod Gospod. Isa. 11, 14.
 15. Ovako veli Gospod Gospod: što Filisteji radiše iz osvete, i osvetiše se radujući se iz srca i potirući iz stare mržnje, Jer. 25, 20. Joil 3, 4. Amos 1, 6. Zah. 9, 7.
 16. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću dignuti ruku svoju na Filisteje, i istrijebiću Hereteje, i potrću ostatak od primorja. 1.Sam. 30, 14. Sof. 2, 4. Sof. 2, 5. Zah. 9, 7.
 17. I učiniću na njima veliku osvetu karanjem gnjevnijem, i poznaće da sam ja Gospod kad izvršim osvetu svoju na njima. Psal. 9, 16. Isa. 26, 11. Jezek. 6, 7.