BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 7. glava

 1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
 2. Stani na vratima doma Gospodnjega, i oglasi ondje ovu riječ, i reci: čujte riječ Gospodnju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata da se poklonite Gospodu. Jer. 19, 2. Jer. 26, 2.
 3. Ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: popravite svoje putove i djela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu.
 4. Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja ovo je. 1.Sam. 4, 4. Mih. 3, 11.
 5. Nego doista popravite svoje putove i djela svoja, i sudite pravo između čovjeka i bližnjega njegova.
 6. Inostrancu, siroti i udovici ne činite krivo, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu, i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo. 5.Moj. 6, 14. 5.Moj. 8, 19. Jer. 13, 10.
 7. Tada ću učiniti da stanujete od vijeka do vijeka na ovom mjestu, u zemlji koju sam dao ocima vašim. 5.Moj. 4, 40.
 8. Eto, vi se uzdate u riječi lažne, koje ne pomažu. Jer. 23, 32.
 9. Kradete, ubijate i činite preljubu, kunete se krivo, i kadite Valima, i idete za drugim bogovima, kojih ne znate; 2.Moj. 20, 3. 1.Car. 18, 21. Jer. 11, 17. Jer. 44, 9. Os. 4, 1.
 10. Pa onda dohodite i stajete preda mnom u ovom domu, koji se zove mojim imenom, i govorite: izbavismo se, da činite sve ove gadove. Isa. 1, 13. Jezek. 23, 39.
 11. Je li ovaj dom, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina hajdučka? Gle, i ja vidim, veli Gospod. Isa. 56, 7. Mat. 21, 13. Mar. 11, 17. Jovan 2, 24.
 12. Nego idite sada na moje mjesto, koje je bilo u Silomu, gdje namjestih ime svoje ispočetka, i vidite što sam mu učinio za zloću naroda svojega Izrailja. 5.Moj. 12, 11. Isu. 18, 1. 1.Sam. 4, 10.
 13. Zato sada, što činite sva ona djela, veli Gospod, i što vam govorim zarana jednako, a vi ne slušate, i kad vas zovem, a vi se ne odzivate, 2.Dnev. 36, 15. Prič. 1, 24. Isa. 65, 12. Jer. 32, 33.
 14. Zato ću učiniti tomu domu, koji se zove mojim imenom, u koji se vi uzdate, i ovomu mjestu, koje dadoh vama i ocima vašim, kao što sam učinio Silomu. Psal. 78, 60. Jezek. 24, 21.
 15. I odbaciću vas od lica svojega, kao što sam odbacio svu braću vašu, sve sjeme Jefremovo. 2.Car. 17, 23.
 16. Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, i ne govori mi za njih; jer te neću uslišiti. 2.Moj. 32, 10. Jer. 14, 11. Jer. 15, 1.
 17. Zar ne vidiš šta čine po gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim?
 18. Sinovi kupe drva, a ocevi lože oganj, i žene mijese tijesto, da peku kolače carici nebeskoj, i da ljevaju naljeve drugim bogovima, da bi mene dražili.
 19. Mene li draže? govori Gospod; eda li ne sebe, na sramotu licu svojemu? Jov 35, 6. Jer. 17, 27. 1.Kor. 10, 22.
 20. Zato ovako govori Gospod Gospod: gle, gnjev moj i jarost moja izliće se na ovo mjesto, na ljude i na stoku i na drveta poljska i na rod zemaljski, i raspaliće se, i neće se ugasiti. Jer. 21, 12. Jezek. 21, 4. Sof. 1, 2.
 21. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: žrtve svoje paljenice sastavite sa prinosima svojim, i jedite meso. Isa. 1, 11. Jer. 6, 20. Amos 5, 21.
 22. Jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovjedih, kad ih izvedoh iz zemlje Misirske, za žrtve paljenice ni za prinose.1.Sam. 15, 22. Psal. 51, 16.
 23. Nego im ovo zapovjedih govoreći: slušajte glas moj i biću vam Bog i vi ćete mi biti narod, i idite svijem putovima koje vam zapovjedih, da bi vam dobro bilo.2.Moj. 15, 26. 2.Moj. 19, 5. 3.Moj. 26, 3. 3.Moj. 26, 12. 5.Moj. 6, 3. Jer. 11, 4. Jer. 11, 7.
 24. Ali ne poslušaše, niti uha svojega prignuše, nego idoše po savjetima i mislima zloga srca svojega, i otidoše natrag a ne naprijed. 5.Moj. 29, 19.
 25. Otkad iziđoše oci vaši iz zemlje Misiriske do danas, slah k vama sve sluge svoje proroke svaki dan zarana i bez prestanka. Nem. 9, 30. Jer. 25, 4.
 26. Ali ne poslušaše me, niti uha svojega prignuše, nego bijahu tvrdovrati i činiše gore nego oci njihovi. Nem. 9, 17.
 27. Govorićeš im sve ove riječi, ali te neće poslušati; i zvaćeš ih, ali ti se neće odazvati. Jezek. 2, 7.
 28. Zato im reci: ovo je narod koji ne sluša glasa Gospoda Boga svojega, niti prima nauke; propade vjera i nesta je iz usta njihovijeh.
 29. Ostrizi kosu svoju i baci je, i zaridaj iza glasa na visokim mjestima, jer odbaci Gospod i ostavi rod, na koji se razgnjevi. Jov 1, 20. Isa. 15, 2. Jer. 9, 10. Jer. 16, 6. Ef. 2, 3.
 30. Jer sinovi Judini učiniše što je zlo preda mnom, govori Gospod, metnuše gadove svoje u dom koji se zove mojim imenom, da bi ga oskvrnili. 2.Car. 21, 4. 2.Dnev. 33, 4. Jezek. 8, 5.
 31. I sagradiše visine Tofetu, koji je u dolini sina Enomova, da sažižu sinove svoje i kćeri svoje ognjem, što nijesam zapovjedio niti mi je došlo na um.5.Moj. 17, 3. 2.Car. 23, 10. Jer. 2, 23.
 32. Zato evo, idu dani, veli Gospod, kad se više neće zvati Tofet ni dolina sina Enomova, nego dolina krvna, i pogrebavaće se u Tofetu, jer neće biti mjesta. 2.Car. 23, 10.
 33. I mrtva će tjelesa naroda ovoga biti hrana pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, i neće biti nikoga da ih plaši. Isa. 17, 2. Jer. 14, 16. Jezek. 29, 5.
 34. I učiniću, te će iz gradova Judinijeh i s ulica Jerusalimskih nestati glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina; jer će zemlja opustjeti. 3.Moj. 26, 33. Psal. 78, 63. Os. 2, 11. Otkr. 18, 22.