BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 48. glava

 1. Za Moava ovako govori Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: teško Nevonu! jer će se opustošiti; Kirijatajim će se posramiti i uzeti; Mizgav će se posramiti i prepasti. 4.Moj. 32, 38. Isa. 15, 1. Jer. 48, 22.
 2. Neće se više hvaliti Moav Esevonom; jer mu zlo misle: hodite da ga istrijebimo da nije više narod. I ti, Madmene, opustjećeš; mač će te goniti.
 3. Čuje se vika iz Oronajima, pustošenje i satiranje veliko.
 4. Moav se satr; stoji vika djece njegove.
 5. Jer će se putem Luitskim dizati plač bez prestanka; i kako se slazi u Oronajim, neprijatelji će čuti strašnu viku:
 6. Bježite, izbavite duše svoje, i budite kao vrijes u pustinji.
 7. Jer što se uzdaš u svoja djela i u blago svoje, zato ćeš se i ti uzeti, i Hamos će otići u ropstvo, sveštenici njegovi i knezovi njegovi skupa. 4.Moj. 21, 29. Psal. 49, 6. Psal. 52, 7. Jer. 9, 23. Amos 2, 3. 1.Tim. 6, 17. Otkr. 18, 17.
 8. I doći će zatirač u svaki grad, neće se sačuvati ni jedan grad; dolina će propasti i ravnica će se opustošiti, jer Gospod reče.
 9. Podajte krila Moavu, neka brzo odleti; jer će gradovi njegovi opustjeti da neće niko živjeti u njima.
 10. Proklet bio ko nemarno radi djelo Gospodnje, i proklet ko usteže mač svoj od krvi! 1.Sam. 15, 3.
 11. Moav je bio u miru od djetinjstva svojega i počivao na droždini svojoj, niti se pretakao iz suda u sud, niti je u ropstvo išao; zato mu osta kus njegov, i miris se njegov nije promijenio. Naum 2, 2. Sof. 1, 12.
 12. Zato, evo, idu dani, govori Gospod, da mu pošljem premetače, koji će ga premetnuti, i sudove njegove isprazniti i mjehove njegove pokidati.
 13. I Moav će se osramotiti s Hamosa, kao što se osramotio dom Izrailjev s Vetilja, gada svojega. Sud. 11, 24. 1.Car. 12, 29. Os. 10, 6. Amos 5, 5.
 14. Kako govorite: jaki smo i junaci u boju? Psal. 33, 6. Prop. 9, 11. Isa. 16, 6. Jer. 9, 23.
 15. Moav će se opustošiti i gradovi će njegovi propasti, i najbolji mladići njegovi sići će na zaklanje, govori car, kojemu je ime Gospod nad vojskama. Jer. 50, 27. Jer. 51, 57. Mal. 1, 14.
 16. Blizu je pogibao Moavova, i zlo njegovo vrlo hiti.
 17. Žalite ga svi koji ste oko njega, i koji god znate za ime njegovo, recite: kako se slomi jaki štap, slavna palica? Isa. 9, 4. Isa. 14, 4.
 18. Siđi sa slave svoje, i sjedi na mjesto zasušeno, kćeri, koja živiš u Devonu; jer će zatirač Moavov doći na tebe i raskopaće gradove tvoje. 4.Moj. 21, 30. Isa. 5, 2. Isa. 47, 1. Jer. 46, 19.
 19. Stani na putu, i pogledaj, koja živiš u Aroiru, upitaj onoga koji bježi i onu koja gleda da se izbavi, reci: što bi? 5.Moj. 2, 36. 1.Sam. 4, 13.
 20. Posrami se Moav; jer se razbi; ridajte i vičite; javite u Arnon da se Moav opustoši. 4.Moj. 21, 13.
 21. Jer sud dođe na zemlju ravnu, na Olon i na Jasu i Mifat,
 22. I na Devon i na Nevon i na Vet-Devlatajim,
 23. I na Kirijatajim i na Vet-Gamul i na Vet-Meon,
 24. I na Keriot i na Vosoru, i na sve gradove zemlje Moavske, koji su daleko i koji su blizu. Amos 2, 2.
 25. Odbijen je rog Moavu, i mišica se njegova slomi, govori Gospod.
 26. Opojte ga, jer se podigao na Gospoda; neka se valja Moav u bljuvotini svojoj, i bude i on potsmijeh. Jer. 25, 15. Jer. 48, 39.
 27. Jer nije li tebi Izrailj bio potsmijeh? je li se zatekao među lupežima, te kad god govoriš o njemu poskakuješ? Prič. 24, 17. Jer. 2, 26. Jer. 18, 16. Sof. 2, 8.
 28. Ostavite gradove i naselite se u stijeni, stanovnici Moavski, i budite kao golubica koja se gnijezdi u kraju i rasjelini. Psal. 55, 6. Pesma 2, 14.
 29. Čusmo ponos Moavov da je veoma ponosit, oholost njegovu i ponos, razmetanje njegovo i obijest njegovu.Isa. 16, 6.
 30. Znam ja, govori Gospod, obijest njegovu; ali neće biti tako; laži njegove neće učiniti ništa.
 31. Zato ću ridati za Moavom, vikati za svijem Moavom, uzdisaće se za onima u Kir-Eresu. Isa. 15, 5.
 32. Više nego za Jazirom plakaću za tobom, lozo Sivamska; odvode tvoje prijeđoše more, dopriješe do mora Jazirskoga; zatirač napade na ljetinu tvoju i na berbu tvoju. 4.Moj. 21, 13. Isa. 16, 9. Jer. 40, 10.
 33. I radost i veselje otide s rodnoga polja, iz zemlje Moavske, i učinih te nesta u kacama vina; niko neće gaziti pjevajući; pjesma neće se više pjevati. Isa. 16, 9. Joil 1, 12.
 34. Od vike Esevonske, koja doprije do Eleale, podigoše viku do Jase, od Sigora do Oronajima, kao junica od tri godine, jer će i voda Nimrimskih nestati. Isa. 15, 4. Isa. 15, 5.
 35. I učiniću, govori Gospod, da ne bude Moavu čovjeka koji bi prinosio žrtvu na visini i kadio bogovima svojim. Isa. 15, 2.
 36. Zato će srce moje pištati za Moavom kao svirala, i srce će moje pištati kao svirala za ljudima u Kir-Eresu, jer će mu sva tečevina propasti. Prič. 11, 4. Prop. 5, 13. Isa. 15, 5. Isa. 15, 7. Luka 12, 20.
 37. Jer će sve glave biti ćelave i sve brade obrijane, i sve ruke izrezane, i oko bedara kostrijet. 1.Moj. 37, 34. Isa. 15, 2. Jer. 47, 5.
 38. Na svijem krovovima Moavovijem i po ulicama njegovijem biće sam plač, jer ću razbiti Moava kao sud na kom nema miline, govori Gospod. Jer. 22, 28.
 39. Ridajte: kako je satrven! kako Moav obrnu pleći sramotan? i posta Moav potsmijeh i strahota svjema koji su oko njega.
 40. Jer ovako govori Gospod: evo, kao orao doletjeće i raširiće krila svoja nad Moavom. Isa. 8, 8. Jer. 49, 22. Dan. 7, 4. Os. 8, 1. Avak. 1, 8.
 41. Kerijot je pokoren i tvrda se mjesta zauzeše, i srca će u junaka Moavovijeh biti u onaj dan kao srce u žene koja se porađa.Isa. 13, 8. Jer. 30, 6. Amos 2, 16. Mih. 4, 9.
 42. I Moav će se istrijebiti da ne bude narod, jer se podiže na Gospoda. Psal. 83, 4. Prič. 16, 18. Isa. 16, 13. Isa. 16, 14.
 43. Strah i jama i zamka oko tebe je, stanovniče Moavski, govori Gospod. Isa. 24, 17. Jer. 50, 24.
 44. Ko uteče od straha, pašće u jamu, a ko izljeze iz jame, uhvatiće se u zamku; jer ću pustiti na njega, na Moava, godinu pohođenja njihova, govori Gospod.Jov 20, 24. Jer. 11, 23.
 45. U sjenu Esevonskom ustaviše se koji bježahu od sile; ali će oganj izaći iz Esevona i plamen isred Siona, i opaliće kraj Moavu i tjeme nemirnicima. 4.Moj. 21, 28. 4.Moj. 24, 17.
 46. Teško tebi, Moave, propade narod Hamosov, jer sinove tvoje zarobiše, i kćeri tvoje odvedoše u ropstvo. 4.Moj. 21, 29. Sud. 11, 24.
 47. Ali ću povratiti roblje Moavovo u pošljednje vrijeme, govori Gospod. Dovde je sud Moavu. Jer. 49, 6. Jer. 49, 39.