BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 35. glava

 1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda u vrijeme Joakima sina Josijina cara Judina, govoreći: 2.Car. 23, 34. Jer. 22, 18. Dan. 1, 1.
 2. Idi k domu sinova Rihavovijeh i govori s njima, te ih dovedi u dom Gospodnji, u koju klijet, i podaj im vina neka piju. 1.Car. 6, 5. 2.Car. 10, 15. 1.Dnev. 2, 55.
 3. Tada uzeh Jazaniju sina Jeremije sina Hovasijina i braću njegovu i sve sinove i sav dom sinova Rihavovijeh.
 4. I dovedoh ih u dom Gospodnji, u klijet sinova Anana sina Igdalijina čovjeka Božijega, koja je do klijeti knezovske, nad klijeću Masije sina Salumova, vratara. 2.Car. 12, 9. 1.Dnev. 9, 18.
 5. I metnuh pred sinove doma Rihavova krčage pune vina, i čaše, pa im rekoh: pijte vino.
 6. A oni rekoše: nećemo piti vina, jer Jonadav, sin Rihavov, otac naš zabranio nam je rekavši: ne pijte vina, ni vi ni sinovi vaši dovijeka; 2.Car. 10, 15. 1.Dnev. 2, 55. Jer. 35, 14.
 7. I kuće ne gradite, ni sjemena sijte, ni vinograda sadite niti ga držite, nego u šatorima živite svega vijeka svojega, da biste dugo živjeli na zemlji, gdje ste došljaci. 2.Moj. 20, 12. 5.Moj. 4, 40. Prič. 3, 16. Jer. 35, 10. Ef. 6, 2.
 8. I poslušasmo glas Jonadava sina Rihavova oca svojega u svemu što nam zapovjedi da ne pijemo vina svega vijeka svojega, ni mi ni naše žene, ni sinovi naši ni kćeri naše,Prič. 1, 8. Kol. 3, 20.
 9. Ni da gradimo kuća da u njima živimo, ni da imamo vinograda ni njive ni usjeva.
 10. Nego živimo u šatorima, i slušamo i činimo sve kako nam je zapovjedio Jonadav otac naš.
 11. A kad dođe Navuhodonosor car Vavilonski u ovu zemlju, rekosmo: hajde da otidemo u Jerusalim ispred vojske Haldejske i vojske Sirske; i tako ostasmo u Jerusalimu. 2.Car. 24, 1.
 12. Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
 13. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: idi reci Judejcima i Jerusalimljanima: zar nećete da primite nauke da slušate riječi moje? govori Gospod. Jer. 32, 33.
 14. Izvršuju se riječi Jonadava sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vina, i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijest oca svojega; a ja vam govorih zarana jednako, a vi me ne poslušaste. 2.Dnev. 36, 15. Isa. 30, 9. Jer. 7, 13.
 15. I slah k vama sve sluge svoje proroke zarana jednako govoreći: vratite se svaki sa svoga puta zloga, i popravite djela svoja i ne idite za drugim bogovima služeći im, pak ćete ostati u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim, ali ne prignuste uha svojega niti me poslušaste.Isa. 1, 16. Jer. 3, 14. Jer. 7, 25. Jer. 18, 11. Jer. 25, 5. Os. 14, 1. Dela. 26, 20.
 16. Da, sinovi Jonadava sina Rihavova izvršuju zapovijest oca svojega što im je zapovjedio, a taj narod ne sluša mene.
 17. Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske sve zlo što izrekoh za njih; jer im govorih a oni ne poslušaše, i zvah ih a oni se ne odazvaše. 3.Moj. 26, 14. Isu. 23, 15. Prič. 1, 24. Isa. 65, 12. Jer. 7, 13. Jer. 15, 3. Mih. 3, 12.
 18. A porodici Rihavovoj reče Jeremija: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: što slušate zapovijest Jonadava oca svojega i držite sve zapovijesti njegove i činite sve kako vam je zapovjedio,2.Moj. 20, 12.
 19. Zato ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: neće nestati Jonadavu sinu Rihavovu čovjeka koji bi stajao preda mnom dovijeka. Jer. 15, 19.