BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 7. glava

HAC logo
 1. U vrijeme Ahaza sina Jotama sina Ozije cara Judina dođe Resin car Sirski i Fakej sin Remalijin car Izrailjev na Jerusalim da ga biju, ali ga ne mogoše uzeti. 2.Car. 16, 5.
 2. I dođe glas domu Davidovu i rekoše: Sirija se složi s Jefremom. A srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrepta kao drveće u šumi od vjetra. Isa. 7, 13.
 3. Tada reče Gospod Isaiji: izidi na susret Ahazu, ti i Sear-jasuv sin tvoj, nakraj jaza gornjega jezera, na put kod polja bjeljareva. 2.Car. 18, 17. Isa. 36, 2.
 4. I reci mu: čuvaj se i budi miran, ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši od dva kraja ovijeh glavanja što se puše, od raspaljenoga gnjeva Resinova i Sirskoga i sina Remalijina. Isa. 37, 6.
 5. Što se Sirci i Jefrem i sin Remalijin dogovoriše na tvoje zlo govoreći:
 6. Hajdemo na Judejsku da joj dosadimo i da je osvojimo i da postavimo u njoj carem sina Taveilova;
 7. Zato ovako veli Gospod Bog: neće se to učiniti, neće biti.
 8. Jer je glava Siriji Damasak, a Damasku je glava Resin; i do šezdeset i pet godina satrće se Jefrem tako da više neće biti narod.2.Sam. 8, 6. Isa. 17, 3.
 9. I glava je Jefremu Samarija, a Samariji je glava sin Remalijin. Ako ne vjerujete, nećete se održati. Jer. 43, 2.
 10. I još reče Gospod Ahazu govoreći:
 11. Išti znak od Gospoda Boga svojega, išti ozdo iz dubine ili ozgo s visine.
 12. A Ahaz reče: neću iskati, niti ću kušati Gospoda.
 13. Tada reče Isaija: slušajte sada, dome Davidov; malo li vam je što dosađujete ljudima, nego dosađujete i Bogu mojemu? Isa. 1, 14.
 14. Zato će vam sam Gospod dati znak: eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo.Isa. 9, 6. Mat. 1, 20. Mat. 1, 23. 1.Tim. 3, 16.
 15. Maslo i med ješće, dokle ne nauči odbaciti zlo a izabrati dobro.
 16. Jer prije nego nauči dijete odbaciti zlo a izabrati dobro, ostaviće zemlju, na koju se gadiš, dva cara njezina. 2.Car. 15, 30. Isa. 17, 1.
 17. Gospod će pustiti na te i na narod tvoj i na dom oca tvojega dane, kakih nije bilo otkad se Jefrem odvoji od Jude, preko cara Asirskoga.1.Car. 12, 16. 2.Dnev. 28, 19. Joil 1, 2.
 18. I tada će Gospod zazviždati muhama koje su nakraj rijeka Misirskih, i pčelama koje su u zemlji Asirskoj;
 19. I doći će i popadaće sve u puste doline i u kamene rasjeline i na sve česte i na svako drvce.
 20. Tada će Gospod obrijati britvom zakupljenom ispreko rijeke, carem Asirskim, glavu i dlake po nogama, i bradu svu. 2.Car. 16, 7. Isa. 10, 5. Jer. 27, 6. Jezek. 5, 1.
 21. I tada ko sačuva kravicu i dvije ovce,
 22. Od mnoštva mlijeka što će davati ješće maslo; jer maslo i med ješće ko god ostane u zemlji.
 23. I tada će svako mjesto gdje ima tisuća čokota za tisuću srebrnika zarasti u čkalj i trnje. Isa. 32, 10.
 24. Sa strijelama i s lukom ići će se onamo, jer će sva zemlja biti čkalj i trnje.
 25. A na sve gore koje su se kopale motikom, na njih neće doći strah od čkalja i trnja, nego će biti ispust volovima i gaziće ih ovce. Isa. 17, 9. Sof. 2, 6.