BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 16. glava

 1. Šaljite jaganjce gospodaru zemaljskom, od Sele do pustinje, ka gori kćeri Sionske. 2.Car. 3, 4.
 2. Jer će biti kćeri Moavske na brodovima Arnonskim kao ptica koja luta, otjerana s gnijezda. 4.Moj. 21, 13. Prič. 26, 2. Jer. 48, 9.
 3. Učini vijeće, narode, načini sjen u podne kao noć, zakloni izagnane, nemoj izdati bjegunaca. Avd. 1, 14.
 4. Neka kod tebe borave izgnani moji, Moave; budi im zaklon od pustošnika; jer će nestati nasilnika, prestaće pustošenje, istrijebiće se sa zemlje koji gaze druge. Jer. 40, 11.
 5. I utvrdiće se prijesto milošću, i na njemu će sjedjeti jednako u šatoru Davidovu koji će suditi i tražiti što je pravo i biti brz da čini pravdu. Psal. 89, 14. Prič. 20, 28. Dan. 7, 14.
 6. Čusmo za oholost Moava vrlo ponositoga, za ponos njegov i oholost i obijest njegovu; laži njegove neće biti tvrde.Jer. 48, 29. Sof. 2, 10.
 7. Zato će ridati Moavac nad Moavcem, svi će ridati; nad temeljima Kir-Aresetskim uzdisaćete, jer su razvaljeni.2.Car. 3, 25.
 8. I polja Esevonska posušiše se i čokot Sivamski; gospoda narodna potrše krasne loze njegove, koje dosezahu do Jazira i vijahu se po pustinji; odvode njegove pružahu se i prelažahu preko mora.
 9. Zato ću plakati plačem Jazirskim za čokotom Sivamskim; zaljevaću te suzama svojim, Esevone i Elealo, jer pjesma o ljetini tvojoj i o žetvi tvojoj pade. Jer. 40, 10.
 10. I nesta radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne pjeva ni podvikuje, vina u kacama ne gazi gazilac; učinih kraj pjesmama.
 11. Zato utroba moja ječi kao gusle za Moavom, i srce moje za Kir-Eresom. Jer. 48, 36.
 12. I kad se vidi da se umorio Moav na visini svojoj, ući će u svetinju svoju da se pomoli; ali ništa neće svršiti. 4.Moj. 22, 4. Isa. 15, 2. Jer. 48, 35.
 13. Ovo je riječ što reče Gospod za Moava davno.
 14. A sada veli Gospod govoreći: do tri godine, kao što su godine najamničke, ološaće slava Moavova sa svijem mnoštvom njegovijem, i što ostane biće vrlo malo i nejako. 5.Moj. 15, 18. Isa. 15, 5.