BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 41. glava

 1. Blago onome koji razumije ništemu! Gospod će ga izbaviti u zli dan. Ruta 2, 19. Prič. 14, 21. Mar. 10, 21. Jevr. 10, 24.
 2. Gospod će ga sačuvati i poživiće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovijem.
 3. Gospod će ga ukrijepiti bolna na odru. Sasvijem mijenjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
 4. Ja vičem: Gospode! smiluj se na me, iscijeli dušu moju, sagriješih ti. Psal. 6, 2.
 5. Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "kad će umrijeti, i ime njegovo poginuti?"Psal. 83, 4.
 6. I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje. Psal. 7, 8.
 7. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
 8. "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
 9. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže na me petu. 2.Sam. 15, 12. Psal. 55, 13. Jer. 41, 1. Avd. 1, 7. Mat. 26, 23. Mat. 26, 50. Jovan 13, 18. Dela. 1, 16.
 10. Ali ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
 11. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
 12. A mene cijela sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Psal. 34, 15. Dela. 2, 28.
 13. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin.