BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jestiri - 4. glava

 1. A Mardohej doznav sve šta bi, razdrije haljine svoje i obuče se u kostrijet i posu se pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko. 1.Moj. 27, 34. Isu. 7, 6. 2.Sam. 1, 11. Jov 1, 20. Jezek. 27, 30. Dela. 14, 14.
 2. I dođe do pred vrata careva, jer ne bješe slobodno ući na vrata careva u kostrijeti.
 3. I u svijem zemljama, u koje god mjesto dođe riječ careva i zapovijest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostrijeti i pepelu ležahu.
 4. I dođoše djevojke Jestirine i dvorani njezini, i javiše joj: i carica se ožalosti veoma, i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostrijet; ali on ne primi.
 5. Tada dozva Jestira Ataha dvoranina careva, kojega joj bješe dao da joj služi, i zapovjedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto.
 6. I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja bijaše pred vratima carevijem.
 7. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrijebi; Jest. 3, 9.
 8. I prijepis od zapovijesti koja bi proglašena u Susanu da se istrijebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi, i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. Jest. 3, 14. Jov 9, 15. Prič. 15, 1. Dela. 12, 20.
 9. I vrativši se Atah kaza Jestiri riječi Mardohejeve.
 10. A Jestira reče Atahu i zapovjedi mu da kaže Mardoheju:
 11. Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevijem da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor ne budući pozvan, jedan je zakon za nj, da se pogubi, osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ; a ja nijesam zvana da uđem k caru, ovo je trideset dana.Jest. 5, 1. Jest. 5, 2. Jest. 8, 4. Dan. 2, 9.
 12. I kazane biše Mardoheju riječi Jestirine.
 13. A Mardohej opet poruči Jestiri: nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu. Prič. 29, 25.
 14. Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete; i ko zna nijesi li za ovako vrijeme došla do carstva. 3.Moj. 26, 42. 4.Moj. 23, 22. Psal. 75, 5. Prop. 3, 1. Isa. 14, 27. Isa. 54, 17. Jer. 30, 10. Jer. 30, 24. Dan. 4, 17. Dan. 4, 35. Amos 9, 8. Mat. 16, 18.
 15. Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju: Dan. 2, 18.
 16. Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu, i postite za me, i ne jedite ni pijte za tri dana ni danju ni noću; i ja ću sa svojim djevojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. 2.Car. 7, 4. Jest. 5, 1. Jest. 9, 31. Psal. 34, 15. Psal. 34, 22. Psal. 37, 3. Psal. 37, 5. Psal. 37, 28. Psal. 37, 39. Psal. 55, 22. Psal. 62, 8. Psal. 115, 9. Prič. 29, 25. Dan. 2, 18. Joil 1, 14. Jona 3, 4.
 17. Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Jestira.