BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 3. glava

 1. I poče Solomun zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na brdu Moriji, koje bi pokazano Davidu ocu njegovu na mjestu koje bješe pripravio David, na gumnu Ornana Jevusejina. 1.Moj. 22, 2. 1.Car. 6, 1. 1.Dnev. 21, 18. 1.Dnev. 29, 19. Jovan 2, 19.
 2. A poče zidati drugoga dana drugoga mjeseca četvrte godine carovanja svojega.
 3. A ovako zasnova Solomun da zida dom Božji: u dužinu šezdeset lakata po staroj mjeri, a u širinu dvadeset lakata.1.Car. 6, 2.
 4. A trijem koji bijaše pred dužinom uz širinu doma imaše dvadeset lakata, a u visinu sto i dvadeset; i obloži ga iznutra čistijem zlatom.
 5. A dom veliki obloži drvetom jelovijem, potom ga obloži čistijem zlatom, i ozgo načini palme i lance. 1.Car. 6, 17.
 6. I obloži dom kamenjem dragim da je nakićen, a zlato bijaše Parvajimsko.
 7. Obloži zlatom dom, grede, pragove i zidove i vrata, i izreza heruvime po zidovima.
 8. I načini dom za svetinju nad svetinjama, dug uz širinu doma dvadeset lakata i širok dvadeset lakata, i obloži ga čistijem zlatom, kojega otide do šest stotina talanata.
 9. A na kline dade pedeset sikala zlata; i klijeti obloži zlatom. 2.Moj. 38, 20.
 10. I načini u domu svetinje nad svetinjama dva heruvima, naprave umjetničke, i obloži ih zlatom. 1.Car. 6, 23.
 11. I krila tijeh heruvima imahu u dužinu dvadeset lakata: jedno krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u zid od doma, i drugo krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u krilo drugoga heruvima;
 12. Tako i drugoga heruvima krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u zid od doma, i drugo mu krilo bijaše od pet lakata i sastavljaše se s krilom drugoga heruvima.
 13. Krila tijem heruvimima bijahu raširena na dvadeset lakata, a oni stajahu na nogama svojim, licem okrenutim u dom.
 14. I načini zavjes od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna, i po njemu načini heruvime. 2.Moj. 26, 31. Mat. 27, 51. Jevr. 9, 3.
 15. I načini pred domom dva stupa, u visinu od trideset i pet lakata, i oglavlja ozgo na svakom od pet lakata. 1.Car. 7, 15.
 16. I načini lance kao u svetinji, i metnu ih na vrh stupova, i načini sto šipaka, i metnu ih među lance.
 17. I postavi stupove pred crkvom, jedan s desne strane a drugi s lijeve, i desni nazva Jahin a lijevi Voas.