BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 20. glava

HAC logo
 1. A poslije toga sinovi Moavovi i sinovi Amonovi i s njima koji žive među sinovima Amonovijem, dođoše da vojuju na Josafata.
 2. I dođoše te javiše Josafatu govoreći: ide na te veliko mnoštvo ispreko mora, iz Sirije; i eno ih u Asason-Tamaru, a to je En-Gad. 1.Moj. 14, 7. Isu. 15, 62. 1.Sam. 24, 1. Pesma 1, 14. Jezek. 48, 28.
 3. A Josafat se uplaši, i obrati lice svoje da traži Gospoda, i oglasi post po svoj zemlji Judinoj. Sud. 20, 26. 1.Sam. 7, 6. Jezd. 8, 21. Jest. 4, 16.
 4. I skupiše se svi sinovi Judini da traže Gospoda, i iz svijeh gradova Judinijeh dođoše da traže Gospoda. Joil 1, 14.
 5. Tada stade Josafat u zboru Judinu i Jerusalimskom u domu Gospodnjem pred trijemom novijem,
 6. I reče: Gospode Bože otaca naših! nijesi li ti Bog na nebu i vladaš svijem carstvima narodnijem? nije li u tvojoj ruci moć i sila da ti niko ne može odoljeti?5.Moj. 4, 39. Isu. 2, 11. 1.Dnev. 29, 11. Psal. 47, 2. Psal. 62, 11. Isa. 57, 15. Jer. 27, 5. Dan. 4, 17. Mat. 6, 9. Mat. 6, 13.
 7. Nijesi li ti, Bože naš, odagnao stanovnike ove zemlje ispred naroda svojega Izrailja, i dao je navijek sjemenu Avrama prijatelja svojega? 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 6, 7. Isa. 41, 8. Jak. 2, 23.
 8. Te se naseliše u njoj, i sagradiše ti u njoj svetinju za ime tvoje govoreći:
 9. Kad nas zadesi kako zlo, mač osvetni ili pomor ili glad, staćemo pred ovijem domom i pred tobom, jer je ime tvoje u ovom domu, i vapićemo tebi u nevolji svojoj, usliši i izbavi. 2.Dnev. 6, 28.
 10. A sad evo, sinovi Amonovi i Moavovi i oni iz gore Sira, kroz koje nijesi dao sinovima Izrailjevijem proći kad iđahu iz zemlje Misirske, nego ih obidoše i ne istrijebiše; 4.Moj. 20, 21. 5.Moj. 2, 4.
 11. A evo, oni nam vraćaju došavši da nas istjeraju iz našljedstva tvojega, koje si nam predao. Psal. 83, 12.
 12. Bože naš, zar im nećeš suditi? jer u nama nema snage da se opremo tome mnoštvu velikom, koje ide na nas, niti mi znamo što bismo činili, nego su oči naše uprte u te.1.Sam. 3, 13. 2.Dnev. 3, 5. Psal. 25, 15. Psal. 46, 7. Psal. 121, 1. Psal. 123, 1. Otkr. 19, 11.
 13. A svi sinovi Judini stajahu pred Gospodom i djeca njihova, žene njihove i sinovi njihovi.
 14. Tada siđe duh Gospodnji usred zbora na Jazila sina Zaharije sina Venaje sina Jeila sina Matanijina, Levita između sinova Asafovijeh, 4.Moj. 11, 25. 2.Dnev. 15, 1.
 15. I reče: slušajte, svi sinovi Judini i Jerusalimljani, i ti care Josafate, ovako vam veli Gospod: ne bojte se i ne plašite se toga mnoštva velikoga, jer nije vaš rat nego Božji. 2.Moj. 13, 14. 5.Moj. 1, 29. 1.Sam. 17, 47. 2.Dnev. 32, 7.
 16. Sjutra izidite na njih; oni će poći uz brdo Zis, i naći ćete ih nakraj potoka prema pustinji Jeruilu.
 17. Ne treba vi da se bijete u ovom boju; postavite se, stojte pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod, Judo i Jerusalime! ne bojte se i ne plašite se, sjutra izidite pred njih, i Gospod će biti s vama. 2.Moj. 14, 13. 4.Moj. 14, 9. 2.Dnev. 15, 2. Psal. 46, 7. Isa. 8, 10. Amos 5, 14.
 18. Tada se Josafat savi licem k zemlji, i svi Judejci i Jerusalimljani padoše pred Gospodom, i pokloniše se Gospodu. 2.Moj. 4, 31. 2.Dnev. 29, 29.
 19. A Leviti od sinova Katovijeh i sinova Korejevijeh ustaše, te hvališe Gospoda Boga Izrailjeva glasom veoma visokim.
 20. A ujutru ustavši rano izidoše u pustinju Tekujsku; a kad izlažahu, stade Josafat i reče: čujte me, Judejci i Jerusalimljani: vjerujte Gospodu Bogu svojemu i bićete jaki, vjerujte prorocima njegovijem i bićete srećni. Isa. 7, 9. Isa. 26, 3. Jovan 11, 40. Rim. 8, 31.
 21. I tako dogovoriv se s narodom postavi pjevače Gospodnje da hvale svetu krasotu idući pred vojskom i govoreći: hvalite Gospoda, jer je dovijeka milost njegova. 1.Dnev. 16, 29. 1.Dnev. 16, 34. 2.Dnev. 5, 13. 2.Dnev. 7, 3. Jezd. 3, 11. Psal. 29, 2. Psal. 50, 2. Psal. 106, 1.
 22. A kad počeše pjesmu i hvalu, obrati Gospod zasjedu na sinove Amonove i sinove Moavove i na one iz gore Sira, koji izidoše na Judu, te se razbiše. Sud. 7, 22. 1.Sam. 14, 20.
 23. Jer sinovi Amonovi i sinovi Moavovi ustaše na one iz gore Sira da ih pobiju i potru; i kad pobiše one iz gore Sira, udariše jedni na druge, te se potrše. 1.Sam. 14, 20.
 24. A kad Juda dođe do stražare prema pustinji, i pogleda na mnoštvo, a to mrtva tjelesa leže po zemlji, i nijedan ne bješe ostao živ. 2.Moj. 14, 13. Psal. 110, 6. Isa. 37, 36.
 25. Zato dođe Josafat sa narodom svojim da pokupe plijen; i nađoše kod njih mnogo blaga i dragocjenijeh nakita na mrtvacima, i naplijeniše da već ne mogoše nositi; tri dana kupiše plijen, jer ga bješe mnogo.Isu. 22, 8.
 26. A četvrti dan skupiše se u dolini blagoslovnoj, jer ondje blagosloviše Gospoda; zato se prozva mjesto dolina blagoslovna do danas.
 27. Potom okrenuše svi Judejci i Jerusalimljani i Josafat pred njima da se vrate u Jerusalim s veseljem, jer ih oveseli Gospod neprijateljima njihovijem. Nem. 12, 43.
 28. I dođoše u Jerusalim sa psaltirima i guslama i trubama u dom Gospodnji.
 29. I strah Božji dođe na sva carstva zemaljska kad čuše da je Gospod vojevao na neprijatelje Izrailjeve. 2.Dnev. 17, 10.
 30. I tako se smiri carstvo Josafatovo, jer mu Bog njegov dade mir otsvuda. 2.Dnev. 15, 15. Jov 34, 29.
 31. I carovaše Josafat nad Judom; trideset i pet godina bijaše mu kad poče carovati; i carova dvadeset i pet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Azuva, kći Silejeva. 1.Car. 22, 41.
 32. I hođaše putem oca svojega Ase, niti zađe s njega, čineći što je pravo pred Gospodom.
 33. Ali visine ne biše oborene, jer još ne bješe narod upravio srca svojega k Bogu otaca svojih. 2.Dnev. 12, 14.
 34. A ostala djela Josafatova prva i pošljednja, eno zapisana su u knjizi Juja sina Ananijeva, koja je stavljena u knjigu o carevima Izrailjevijem. 1.Car. 16, 1.
 35. Potom združi se Josafat car Judin s Ohozijom carem Izrailjevijem, koji činjaše bezakonja.
 36. A združi se s njim zato da načine lađe da idu u Tarsis; i načiniše lađe u Esion-Gaveru. 2.Dnev. 9, 21.
 37. Tada prorokova Elijezer sin Dodavin iz Marise za Josafata govoreći: što si se združio s Ohozijom, zato Gospod razmetnu djela tvoja. I razbiše se lađe i ne mogoše ići u Tarsis. 1.Moj. 10, 4. 1.Car. 10, 22. 1.Car. 22, 49. 2.Dnev. 9, 21.