BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 9. glava

 1. I tako sav Izrailj bi izbrojen, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje. 3.Moj. 26, 33. 2.Dnev. 33, 11. Jezd. 2, 59.
 2. A koji prije nastavahu na dostojanju svojem po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji, Isu. 9, 27. Jezd. 2, 43. Jezd. 2, 59. Jezd. 2, 70. Nem. 7, 73. Nem. 11, 3.
 3. Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinijeh i sinova Venijaminovijeh i od sinova Jefremovijeh i Manasijinih: Nem. 11, 1.
 4. Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judina; 1.Moj. 46, 12. 4.Moj. 26, 20.
 5. I od sinova Silonovijeh: Asaja prvenac i sinovi njegovi;
 6. A od sinova Zerinijeh Jeuilo i braće njegove šest stotina i devedeset;
 7. A od sinova Venijaminovijeh Saluj sin Mesulama sina Oduje, sina Asenujina,
 8. I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijeva, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijina;
 9. I braće njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi bjehu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.
 10. A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin, Nem. 11, 10.
 11. I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Gospodnjem,
 12. I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijina, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirova;
 13. I braće njihove, poglavara otačkih domova svojih, tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi vrijednijeh na poslu u službi u domu Gospodnjem.
 14. A od Levita Semaja sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijina, između sinova Merarijevih;1.Dnev. 6, 19. Nem. 11, 15.
 15. I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zihrija, sina Asafova;
 16. I Ovadija sin Semaje sina Galala, sina Jedutunova, i Varahija sin Ase sina Elkanina, koji stanovaše u selima Netofatskim.1.Dnev. 2, 54. 1.Dnev. 9, 25. Nem. 7, 26.
 17. I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braća njihova; a Salum bješe poglavar. 1.Dnev. 23, 5.
 18. On do sada bijaše na vratima carskim k istoku; to bijahu vratari po četama sinova Levijevih. 2.Car. 11, 19. Jezek. 44, 23.
 19. A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejeva, i braća njegova od doma oca njegova, sinovi Korejevi, u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u okolu Gospodnjem čuvahu ulazak; 4.Moj. 26, 9. 4.Moj. 26, 11. 1.Dnev. 6, 33. 1.Dnev. 6, 38. Psal. 42, 1.
 20. A nad njima bješe starješina Fines sin Eleazarov, i Gospod bijaše s njim.2.Moj. 6, 25. 4.Moj. 3, 32. Isu. 22, 30. Psal. 106, 30.
 21. Zaharija sin Meselemijin bijaše vratar na vratima šatora od sastanka.
 22. Svijeh ovijeh izabranijeh za vratare na pragovima bijaše dvjesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo vidjelac postaviše ih radi vjernosti njihove, 1.Sam. 9, 9. 1.Dnev. 26, 1.
 23. Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma Gospodnjega, doma od šatora. Jezek. 40, 46.
 24. Na četiri strane bijahu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na sjeveru. 1.Dnev. 26, 13.
 25. I braća njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vrijeme da su s njima. 1.Dnev. 24, 18. 2.Dnev. 23, 8. Luka 1, 23.
 26. Jer u službi bijahu svagda četiri prva vratara, Levita, i bijahu postavljeni nad klijetima i nad riznicama doma Božijega;
 27. I oko doma Božijega noćivahu, jer na njima bijaše straža i dužni bijahu otvorati svako jutro.
 28. I neki od njih bijahu nad posuđem službenijem, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.
 29. A neki od njih bijahu postavljeni nad drugim stvarima i nad svijem stvarima posvećenijem, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.
 30. A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tijeh mirisa. 2.Moj. 30, 23. Pesma 1, 3. Pesma 1, 13. Jer. 6, 20. Jezek. 27, 19. Jezek. 27, 22. Mar. 14, 3.
 31. A Matatija između Levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve, bijaše nad stvarima koje se peku u tavi.3.Moj. 6, 21. 1.Dnev. 23, 29.
 32. A između sinova Katovijeh, braće njihove, bijahu neki nad hljebom postavljenijem, gotoveći ga svake subote.
 33. Između njih bijahu i pjevači poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po klijetima bez drugoga posla, jer dan i noć bijahu u svom poslu. 1.Dnev. 6, 31. 1.Dnev. 13, 8. Psal. 134, 1.
 34. To su poglavari domova otačkih među Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.
 35. A u Gavaonu stanovaše Jehilo otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj bješe Maha; 1.Dnev. 8, 29.
 36. A sin mu prvenac bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,
 37. I Gedor, i Ahijo i Zaharija i Miklot;
 38. A Miklot rodi Simeama; i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.
 39. A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala. 1.Dnev. 8, 33.
 40. A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu.
 41. A sinovi Mišini bjehu: Fiton i Meleh i Tareja.2.Sam. 9, 12. 1.Dnev. 8, 35.
 42. A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrije rodi Mosu;
 43. A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
 44. Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.