BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 7. glava

 1. A sinovi Isaharovi bijahu: Tola i Fuja i Jasuv i Simron, četvorica.1.Moj. 30, 17. 1.Moj. 46, 13. 1.Moj. 46, 14. 4.Moj. 1, 28. 4.Moj. 26, 23.
 2. A sinovi Tolini: Ozije i Refaja i Jerilo i Jamaj i Jefsam i Samuilo, poglavari otačkih domova svojih od Tole, hrabri ljudi u porodicama svojim; bješe ih za vremena Davidova na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina. 2.Sam. 24, 1. 1.Dnev. 21, 1.
 3. A sinovi Ozijevi: Izraja, i sinovi Izrajini: Mihailo i Ovadija i Joilo i Jesija, skupa pet poglavara. 1.Dnev. 5, 24.
 4. I s njima u porodicama njihovijem po domovima otaca njihovijeh bješe vojnika trideset i šest tisuća, jer imahu mnogo žena i sinova.
 5. I braće njihove po svijem domovima Isaharovijem, hrabrijeh ljudi, bijaše osamdeset i sedam tisuća, svega izbrojenijeh.
 6. Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica. 1.Moj. 46, 21. 4.Moj. 26, 38.
 7. A sinovi Velini: Esvon i Ozije i Ozilo i Jerimot i Irije, pet poglavara domova otačkih, hrabri ljudi; na broj ih bješe dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
 8. A sinovi Veherovi: Zemira i Joas i Elijezer i Elioinaj i Amrije i Jerimot i Avija i Anatot i Alamet, svi sinovi Veherovi.
 9. I izbrojenijeh po porodicama svojim, po poglavarima otačkoga doma svojega, bješe ih dvadeset tisuća i dvjesta hrabrijeh ljudi.
 10. A sinovi Jediailovi: Valan, i sinovi Valanovi: Jeus i Venijamin i Ehud i Hanana i Zitan i Tarsis i Ahisar.
 11. Svijeh ovijeh sinova Jediailovih po poglavarima porodica otačkih, hrabrijeh ljudi, bješe sedamdeset tisuća i dvjesta, koji iđahu na vojsku.
 12. I Sufeji i Upeji bijahu sinovi Irovi, i Useji sinovi Ahirovi. 4.Moj. 26, 38. 1.Dnev. 7, 7.
 13. Sinovi Neftalimovi: Jasilo i Gunije i Jeser i Salum, sinovi Valini. 1.Moj. 46, 24.
 14. Sinovi Manasijini: Azrilo, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirka rodi Mahira, oca Galadova; 4.Moj. 27, 1.
 15. A Mahir se oženi od Upeja i Sufeja, a ime sestri njihovoj bješe Maha; a ime drugomu bješe Salpad; a Salpad imaše kćeri. 4.Moj. 27, 1.
 16. A Maha žena Mahirova rodi sina, kojemu nadje ime Fares, a bratu mu nadje ime Seres, a njegovi sinovi bjehu Ulam i Rakem.
 17. I sinovi Ulamovi: Vedan. To su sinovi Galada sina Mahira sina Manasijina. 1.Sam. 12, 11.
 18. A sestra njegova Amoleketa rodi Isuda i Avijezera i Malu. 4.Moj. 26, 30.
 19. A sinovi Semidini bejahu Ahijan i Sihem i Lihija i Anijam.
 20. A sinovi Jefremovi: Sutala, a njegov sin Vered, a njegov sin Tahat, a njegov sin Eleada, a njegov sin Tahat, 1.Moj. 41, 52. 4.Moj. 26, 35. 5.Moj. 33, 13. 5.Moj. 33, 17. Psal. 60, 7.
 21. A njegov sin Zavad, a njegov sin Sutala i Eser i Elead. A njih ubiše ljudi iz Gata, rođeni u zemlji, jer sidoše da im uzmu stoku.
 22. Zato tužaše Jefrem otac njihov dugo vremena, i dođoše braća njegova da ga tješe.1.Moj. 37, 34. 2.Sam. 1, 11. Jov 2, 11. Psal. 69, 11.
 23. Potom leže sa ženom svojom, a ona zatrudnje i rodi sina, i on mu nadje ime Verija, jer nesreća zadesi dom njegov.
 24. I kći mu bješe Sera, koja sazida Vetoron donji i gornji i Uzen-Seru.Isu. 16, 3. 1.Sam. 13, 18. 2.Dnev. 8, 5.
 25. I sin mu bješe Refa i Resef, a njegov sin bješe Tela, a njegov sin Tahan,
 26. A njegov sin Ladan, a njegov sin Amijud, a njegov sin Elisama,
 27. A njegov sin Non, a njegov sin Isus. 4.Moj. 13, 9. 4.Moj. 13, 17.
 28. A dostojanje njihovo i naselje bješe Vetilj i sela njegova, i s istoka Naran, a sa zapada Gezer i sela njegova, i Sihem i sela njegova do Gaze i sela njezinijeh. Isu. 16, 7.
 29. I pokraj sinova Manasijinih Vet-San i sela njegova, Tanah i sela njegova, Megidon i sela njegova, Dor i sela njegova; tu nastavahu sinovi Josifa sina Izrailjeva.Isu. 17, 7. Isu. 17, 11. Sud. 1, 22.
 30. Sinovi Asirovi bijahu Jemna i Jesva i Jesvaj i Verija, i Sera sestra njihova. 1.Moj. 46, 17. 4.Moj. 26, 44. 4.Moj. 26, 46. 5.Moj. 33, 24.
 31. A sinovi Verijini: Ever i Malhilo; ovaj je otac Virzavitov.
 32. A Ever rodi Jaflita i Somira i Hotama i Suju sestru njihovu. 1.Dnev. 7, 34.
 33. A sinovi Jaflitovi bijahu: Fasah i Vimal i Asvat; to bijahu sinovi Jaflitovi.
 34. A sinovi Somirovi: Ahije i Roga, Jehuva i Aram. 1.Dnev. 7, 32.
 35. A sinovi Elema brata njegova: Sofa i Jemna i Selis i Amal.
 36. Sinovi Sofini: Suja i Arnefer i Sogal i Verije i Jemra,
 37. I Vosor i Od i Sama i Silisa i Itran i Veira.
 38. A sinovi Jeterovi: Jefonija i Fispa i Ara.
 39. I sinovi Ulini: Arah i Anilo i Risija.
 40. Svi ovi bijahu sinovi Asirovi, poglavari domova otačkih, izabrani, hrabri ljudi, poglavari među knezovima. Bješe ih za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi. 5.Moj. 2, 14.