BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 2. glava

 1. Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon, 1.Moj. 29, 32. 1.Moj. 30, 5. 2.Moj. 1, 2.
 2. Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.
 3. Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kći Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, te ga ubi. 1.Moj. 29, 35. 1.Moj. 38, 2. 1.Moj. 38, 3. 1.Moj. 38, 7. 4.Moj. 26, 19. 5.Moj. 33, 7.
 4. A Tamara snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet bješe sinova Judinijeh. 1.Moj. 38, 29. Mat. 1, 3.
 5. Sinovi Faresovi: Esron i Amul. 1.Moj. 46, 12. Ruta 4, 18.
 6. A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet. 1.Car. 4, 31.
 7. I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogriješiv se o stvari proklete. Isu. 6, 18. 1.Dnev. 4, 1.
 8. A sinovi Etanovi: Azarija.
 9. A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.
 10. A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinijeh; 4.Moj. 1, 7. 4.Moj. 2, 3. Ruta 4, 19. Mat. 1, 4.
 11. A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;
 12. A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;
 13. A Jesej rodi prvenca svojega Elijava, i Avinadava drugoga i Samu trećega, 1.Sam. 16, 6.
 14. Natanaila četvrtoga, Radaja petoga,
 15. Osema šestoga, Davida sedmoga,
 16. I sestre im Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini bjehu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.1.Sam. 26, 6. 2.Sam. 2, 18.
 17. A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin bješe Jeter Ismailjac. 2.Sam. 17, 25.
 18. A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu bjehu Jeser i Sovav i Ardon.
 19. A kad umrije Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;
 20. A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila. 2.Moj. 31, 2. 2.Dnev. 1, 5.
 21. Potom otide Esron ka kćeri Mahira oca Galadova, i oženi se njom kad mu bijaše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.4.Moj. 27, 1.
 22. A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji Galadskoj. 5.Moj. 3, 14.
 23. Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovijem, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira oca Galadova. 4.Moj. 32, 41. 5.Moj. 3, 14.
 24. I kad umrije Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekojanima. 2.Sam. 14, 2. 1.Dnev. 4, 5. 2.Dnev. 4, 5. 2.Dnev. 11, 6. 2.Dnev. 20, 20. Nem. 3, 5. Jer. 6, 1. Amos 1, 1.
 25. A sinovi Jerameila prvenca Esronova bjehu: prvenac Aram, pa Vuna i Oren i Osem i Ahija.
 26. Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.
 27. A sinovi Arama prvenca Jerameilova bjehu: Mas i Jamin i Eker.
 28. I sinovi Onamovi bjehu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.
 29. I ime ženi Avisurovoj bješe Avihaila, koja mu rodi Avana i Molida.
 30. A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umrije bez djece.
 31. A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kći Sisanova Alaja.
 32. A sinovi Jadaja brata Samajeva: Jeter i Jonatan; ali Jeter umrije bez djece.
 33. A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti bijahu sinovi Jerameilovi.
 34. A Sisan ne imaše sinova nego kćeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.
 35. Zato Sisan dade kćer svoju Jaraji sluzi svojemu za ženu; a ona mu rodi Ataja.
 36. A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada; 1.Dnev. 11, 41.
 37. A Zavad rodi Eflala; a Eflal rodi Ovida;
 38. A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;
 39. A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;
 40. A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;
 41. A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.
 42. A sinovi Haleva brata Jerameilova bjehu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronova.
 43. A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.
 44. A Sema rodi Rama oca Jorkoamova; a Rekem rodi Samaja.
 45. A sin Samajev bješe Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.
 46. I Gefa inoča Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.
 47. A sinovi Jadajevi: Regem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.
 48. Maha inoča Halevova rodi Severa i Tirhanu.
 49. Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kći Halevova bijaše Ahsa. Isu. 15, 17.
 50. Ovo bijahu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratina; Soval otac Kirijat-Jarimu,
 51. Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.
 52. A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota. 1.Dnev. 8, 6.
 53. A porodice Kirijat-jarimske bjehu: Jetrani i Fućani i Sumaćani i Misrajani. Od njih izidoše Saraćani i Estaoljani.
 54. Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaćani, Ataroćani od doma Joavova, i Zorani, polovina Manahaćana,
 55. I porodice pisarske u Javisu, Tiraćani, Simeaćani, Suhaćani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavova. 1.Moj. 15, 19. 4.Moj. 24, 21. Sud. 1, 16. 1.Sam. 15, 6. 2.Car. 10, 15. Jer. 35, 2.