BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 12. glava

 1. A ovo su koji dođoše k Davidu u Siklag dok se još krijaše od Saula sina Kisova, i bijahu među junacima pomažući u ratu,1.Sam. 27, 2. 1.Sam. 27, 6.
 2. Naoružani lukom, iz desne ruke i iz lijeve gađahu kamenjem i iz luka strijelama, između braće Saulove, od plemena Venijaminova: Sud. 20, 16.
 3. Poglavar Ahijezer i Joas sinovi Semaje iz Gavaje, Jezilo i Felet sinovi Azmavetovi, i Veraha i Juj iz Anatota, 1.Dnev. 11, 28.
 4. I Ismaja Gavaonjanin, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, i Jeremija i Jazilo i Joanan i Jozavad od Gedirota, Isu. 10, 2. 1.Car. 3, 4. Isa. 28, 21.
 5. Eluzaj i Jerimot i Valija i Semarija i Sefatija od Arufa,
 6. Elkana i Jesija i Azareilo i Joezer i Jasoveam Korijani,
 7. I Joila i Zevadija sinovi Jeroamovi iz Gedora.
 8. I od plemena Gadova prebjegoše k Davidu u grad u pustinju hrabri junaci, vješti boju, naoružani štitom i kopljem, kojima lice bijaše kao lice lavovsko, i bijahu brzi kao srne po gorama:1.Sam. 23, 14. 1.Sam. 24, 1. 2.Sam. 17, 10. 1.Dnev. 11, 16. 1.Dnev. 11, 22. Prič. 28, 1.
 9. Eser prvi, Ovadija drugi, Elijav treći,
 10. Mismana četvrti, Jeremija peti,
 11. Ataj šesti, Elilo sedmi,
 12. Joanan osmi, Elzaval deveti,
 13. Jeremija deseti, Mohvanaj jedanaesti.
 14. To bijahu između sinova Gadovijeh poglavari u vojsci, najmanji nad stotinom a najveći nad tisućom.
 15. Oni prijeđoše preko Jordana prvoga mjeseca kad se razli preko svijeh bregova svojih, i otjeraše sve iz dolina na istok i na zapad. Jer. 12, 5.
 16. A dođoše i od sinova Venijaminovijeh i Judinijeh k Davidu u grad.
 17. I izide im David na susret, i govoreći reče im: ako mira radi idete k meni, da mi pomožete, srce će se moje združiti s vama; ako li ste došli da me izdate neprijateljima mojim, nepravde nema na meni, neka vidi Gospod otaca naših i neka sudi. Zah. 3, 2.
 18. Tada duh dođe na Amasaja poglavara među vojvodama, te reče: tvoji smo, Davide, i s tobom ćemo biti, sine Jesejev; mir, mir tebi i pomagačima tvojim, jer ti pomaže Bog tvoj. Tako ih primi David, i postavi ih među poglavare nad četama. 2.Sam. 17, 25.
 19. I od sinova Manasijinih neki prebjegoše Davidu kad iđaše s Filistejima na Saula u boj, ali im ne pomogoše; jer knezovi Filistejski dogovorivši se vratiše ga govoreći: na pogibao našu prebjegnuće gospodaru svojemu Saulu. 1.Sam. 29, 2. 1.Sam. 29, 4.
 20. Kad se vraćaše u Siklag, prebjegoše k njemu iz plemena Manasijina: Adna i Jozavad i Jediailo i Mihailo i Jozavad i Eliuj i Saltaj, tisućnici u plemenu Manasijinu.
 21. I oni pomagahu Davidu protivu četi, jer hrabri junaci bjehu svi, te postaše vojvode u njegovoj vojsci. 1.Sam. 30, 1.
 22. Jer svaki dan dolažahu k Davidu u pomoć, dokle posta velika vojska kao vojska Božija.
 23. A ovo je broj ljudi naoružanijeh za vojsku koji dođoše k Davidu u Hevron da prenesu carstvo Saulovo na nj po riječi Gospodnjoj: 1.Sam. 16, 1. 2.Sam. 2, 3. 2.Sam. 5, 1. 1.Dnev. 10, 14. 1.Dnev. 11, 10.
 24. Sinova Judinijeh koji nošahu štit i koplje šest tisuća i osam stotina naoružanijeh za vojsku;
 25. Sinova Simeunovijeh hrabrijeh vojnika sedam tisuća i sto;
 26. Sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina;
 27. I Jodaj poglavar između sinova Aronovijeh i s njim tri tisuće i sedam stotina;
 28. I Sadok mladić, hrabar junak, i od doma oca njegova dvadeset i dva kneza; 1.Car. 1, 8. 1.Dnev. 6, 8. 2.Dnev. 8, 17. Jezek. 44, 15.
 29. I sinova Venijaminovih, braće Saulove, tri tisuće; jer ih se mnogi još držahu doma Saulova; 2.Sam. 3, 19.
 30. I sinova Jefremovijeh dvadeset tisuća i osam stotina hrabrijeh junaka, ljudi na glasu u porodicama otaca svojih;
 31. A od polovine plemena Manasijina osamnaest tisuća, koji biše imenovani poimence da dođu da postave Davida carem;
 32. I sinova Isaharovijeh, koji dobro razumijevahu vremena da bi znali šta će činiti Izrailj, knezova njihovijeh dvjesta, i sva braća njihova slušahu ih; Jest. 1, 13.
 33. Sinova Zavulonovijeh, koji iđahu na vojsku i naoružani bijahu za boj svakojakim oružjem, pedeset tisuća, koji se postavljahu u vrste pouzdana srca;
 34. A od plemena Neftalimova tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća sa štitovima i kopljima;
 35. A od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina naoružanijeh za boj;
 36. A od plemena Asirova četrdeset tisuća vojnika vještijeh postaviti se za boj;
 37. A onijeh ispreko Jordana, od plemena Ruvimova i Gadova i od polovine plemena Manasijina, sto i dvadeset tisuća sa svakojakim oružjem ubojitijem.
 38. Svi ovi vojnici u vojničkom redu dođoše cijela srca u Hevron da postave Davida carem nad svijem Izrailjem. A i ostali svi Izrailjci bijahu složni da carem postave Davida.
 39. I bijahu ondje s Davidom tri dana jedući i pijući, jer im braća bijahu pripravila.
 40. A i oni koji bijahu blizu njih, dori do Isahara i Zavulona i Neftalima, donošahu hljeba na magarcima i na kamilama i na mazgama i na volovima, jela, brašna, smokava i suhoga grožđa i vina i ulja, volova, ovaca izobila; jer bijaše radost u Izrailju.