BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga o carevima - 15. glava

 1. Godine dvadeset sedme carovanja Jerovoamova nad Izrailjem zacari se Azarija sin Amasijin nad Judom. 2.Car. 14, 21.
 2. Bješe mu šesnaest godina kad se zacari, i carova pedeset i dvije godine u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jeholija, iz Jerusalima.
 3. On činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kao što je činio Amasija otac njegov.
 4. Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. 2.Car. 12, 3.
 5. A Gospod udari cara, te bi gubav do smrti svoje; i življaše u odvojenom domu; a Jotam sin carev upravljaše dvorom i suđaše narodu u zemlji. 3.Moj. 13, 46. 2.Dnev. 26, 19.
 6. A ostala djela Azarijina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
 7. I počinu Azarija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Jotam sin njegov. 2.Dnev. 26, 23.
 8. Trideset osme godine carovanja Azarijina nad Judom zacari se Zaharija sin Jerovoamov nad Izrailjem u Samariji, i carova šest mjeseca. Prič. 28, 2. Amos 7, 9.
 9. I činjaše što je zlo pred Gospodom kao što su činili oci njegovi; ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
 10. I pobuni se na nj Salum sin Javisov, i ubi ga pred narodom i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto. Jov 20, 4. Jov 20, 29. Jov 27, 13. Jov 27, 23. Jov 31, 2. Psal. 1, 4. Psal. 37, 37. Psal. 52, 3. Psal. 52, 5. Prič. 2, 22. Os. 1, 4. Amos 7, 9.
 11. A ostala djela Zaharijina, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevijeh.
 12. To je riječ Gospodnja koju reče Juju govoreći: sinovi tvoji do četvrtoga koljena sjedeće na prijestolu Izrailjevu. I zbi se tako. 2.Car. 10, 30. Jov 23, 13. Psal. 33, 11. Psal. 119, 99. Isa. 14, 27. Mat. 24, 35. 1.Pet. 1, 25.
 13. Salum sin Javisov zacari se trideset devete godine carovanja Ozijina nad Judom, a carova mjesec dana u Samariji.2.Car. 15, 1. 2.Dnev. 26, 1. Os. 8, 4. Mat. 1, 8.
 14. Jer Menajim sin Gadijev iz Terse podiže se i dođe u Samariju i ubi Saluma sina Javisova u Samariji, i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto. Isu. 12, 24. Pesma 6, 3.
 15. A ostala djela Salumova i buna koju podiže, eto, to je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
 16. Tada Menajim raskopa Tapsu i pobi sve koji bijahu u njoj i u međama njezinijem od Terse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi i sve trudne žene njihove raspori. 1.Car. 4, 24. 2.Car. 8, 12. 2.Dnev. 36, 1. 2.Dnev. 36, 17. Isa. 13, 16. Isa. 13, 18.
 17. Godine trideset devete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Menajim sin Gadijev nad Izrailjem, i carova deset godina u Samariji. Os. 8, 4.
 18. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi svega vijeka svojega od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja. 2.Car. 15, 24.
 19. Tada Ful car Asirski udari na zemlju, a Menajim dade Fulu tisuću talanata srebra da bi mu pomogao da utvrdi carstvo u svojoj ruci. 2.Car. 14, 5. 1.Dnev. 5, 26. Nem. 9, 32. Isa. 9, 1. Jezek. 23, 5.
 20. A te novce uze Menajim od Izrailja, od svijeh bogatijeh ljudi, da ih da caru Asirskom, od svakoga po pedeset sikala. Tako se vrati car Asirski, i ne zabavi se ondje u zemlji.
 21. A ostala djela Menajimova i što je god činio, nije li zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 22. I počinu Menajim kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Fakija sin njegov.
 23. Godine pedesete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Fakija sin Menajimov nad Izrailjem u Samariji, i carova dvije godine. 1.Car. 15, 25. Jov 20, 5.
 24. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
 25. I pobuni se na nj Fekaj sin Remalijin, vojvoda njegov, i ubi ga u Samariji u carskom dvoru, s Argovom i Arijem i s pedeset ljudi sinova Galadovijeh; i ubivši ga zacari se na njegovo mjesto. Os. 8, 4.
 26. A ostala djela Fakijina i što je god činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
 27. Godine pedeset druge Azarije cara Judina zacari se Fekaj sin Remalijin nad Izrailjem u Samariji, i carova dvadeset godina. 2.Dnev. 28, 6. Isa. 7, 1.
 28. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
 29. U vrijeme Fekaja cara Izrailjeva dođe Teglat-Felasar car Asirski, i uze Ijon i Avel-Vetmahu i Janoh i Kedes i Asor i Galad i Galileju, svu zemlju Neftalimovu, i preseli narod odande u Asiriju.1.Car. 15, 20. 1.Dnev. 5, 26. Isa. 9, 1. Jer. 50, 17.
 30. Tada se pobuni Osija sin Ilin na Fekaja sina Remalijina i ubi ga i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto dvadesete godine Jotama sina Ozijina.
 31. A ostala djela Fekajeva i sve što je činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
 32. Druge godine carovanja Fekaja sina Remalijina nad Izrailjem zacari se Jotam sin Ozijin nad Judom. 1.Dnev. 3, 12. Mat. 1, 9.
 33. Bijaše mu dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jerusa, kći Sadokova.
 34. I činjaše što je pravo pred Gospodom, sasvijem činjaše kako je činio Ozija otac njegov.
 35. Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. On načini najviša vrata na domu Gospodnjem. 2.Car. 15, 4.
 36. A ostala djela Jotamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh? 2.Dnev. 27, 7.
 37. U to vrijeme poče Gospod puštati na Judu Resina cara Sirskoga i Fekaja sina Remalijina. 2.Car. 10, 32. 2.Dnev. 28, 6. Isa. 7, 1.
 38. I Jotam počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega; a na njegovo se mjesto zacari Ahaz sin njegov.