BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 6. glava

HAC logo
 1. Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, četvrte godine carovanja Solomunova nad Izrailjem, mjeseca Zifa, a to je drugi mjesec, poče zidati dom Gospodu.Psal. 78, 69.
 2. A dom što ga zida car Solomun Gospodu bijaše u dužinu od šezdeset lakata, a u širinu od dvadeset lakata, a u visinu od trideset lakata. Jezek. 4, 1. Jezek. 41, 2.
 3. I bijaše trijem pred crkvom dvadeset lakata dug, prema širini doma, a deset lakata širok pred domom. 1.Car. 7, 21. 2.Dnev. 29, 17. Jezek. 40, 49.
 4. I načini prozore na domu iznutra široke a spolja uske. Jezek. 40, 16. Jezek. 41, 26.
 5. I uza zid domu načini hodnike svuda unaokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama, i načini klijeti svuda unaokolo. Jezek. 41, 5.
 6. Najdonji hodnik bješe pet lakata širok, a srednji šest lakata širok, a treći sedam lakata širok; jer načini zasjeke na domu spolja unaokolo, da se grede ne ulažu u zid od doma.
 7. A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvijem prigotovljen, te se ni čekić ni sjekira niti kako oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše. 1.Car. 5, 17.
 8. Vrata od srednjega hodnika bijahu na desnoj strani doma, i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik, i iz srednjega na treći.
 9. Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovijem.
 10. I načini hodnike oko cijeloga doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.
 11. Tada dođe riječ Gospodnja Solomunu govoreći:
 12. To je dom što gradiš; ako uzideš po mojim uredbama, i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovijesti hodeći po njima, potvrdiću ti riječ svoju, koju sam rekao Davidu ocu tvojemu.1.Car. 11, 10.
 13. I stanovaću među sinovima Izrailjevijem, i neću ostaviti naroda svojega Izrailja. 2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 11. 5.Moj. 31, 6. Psal. 132, 13. 2.Kor. 6, 16. Jevr. 3, 6. Jevr. 13, 5. Otkr. 21, 3.
 14. I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.
 15. I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovijem, od poda doma do vrh zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovijem. Jezek. 41, 16.
 16. I načini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovijeh, od poda do vrh zidova; i to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama. 2.Moj. 26, 33. 3.Moj. 7, 6. 4.Moj. 18, 10. 1.Car. 8, 6. Jevr. 9, 3.
 17. A dom, crkva naprijed, bijaše od četrdeset lakata.
 18. A po daskama kedrovijem unutra u domu bjehu izrezane jabuke i cvjetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigdje kamen.
 19. I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se ondje namjesti kovčeg zavjeta Gospodnjega. 2.Moj. 40, 20. 1.Car. 8, 6.
 20. A svetinja nad svetinjama unutra bješe dvadeset lakata duga, i dvadeset lakata široka, i dvadeset lakata visoka, i obloži je čistijem zlatom; tako obloži i oltar od kedra. 2.Dnev. 3, 6. Jezek. 41, 4.
 21. I tako obloži Solomun dom iznutra čistijem zlatom, i zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju takođe obloži zlatom.
 22. I sav dom obloži zlatom; tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom. 2.Moj. 30, 1.
 23. A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinova; deset lakata bješe visok svaki. 2.Moj. 25, 20. 2.Dnev. 3, 10. 2.Dnev. 5, 8.
 24. A od pet lakata bješe jedno krilo u heruvima, i od pet lakata drugo krilo u heruvima; deset lakata bješe od kraja jednoga krila do kraja drugoga krila.
 25. Tako i drugi heruvim bijaše od deset lakata; jedne mjere i jedne naprave bjehu oba heruvima.
 26. Deset lakata bješe visok jedan heruvim, tako i drugi.
 27. I namjesti heruvime usred unutrašnjeg doma, i raširiše heruvimi krila svoja tako da krilo jednoga ticaše u jedan zid a krilo drugoga heruvima ticaše u drugi zid, a usred doma ticahu krila jedno u drugo. 1.Car. 8, 7.
 28. I obloži heruvime zlatom.
 29. A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanijem heruvimima i palmama i razvijenijem cvjetovima iznutra i spolja.
 30. I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.
 31. I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinova, kojima pragovi s dovratnicima bjehu na pet uglova. Jezek. 41, 23. Jovan 10, 7.
 32. I na tijem dvokrilnijem vratima od drveta maslinova izreza heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.
 33. Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinova na četiri ugla;
 34. I vrata dvokrilna od drveta jelova; na dvije se strane otvoraše jedno krilo, i na dvije strane otvoraše se drugo krilo.Jezek. 41, 23. Jezek. 41, 24.
 35. I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži zlatom sve što bješe izrezano.
 36. Potom načini trijem unutrašnji od tri reda tesanoga kamena i jednoga reda drveta kedrova strugana. 2.Dnev. 4, 9. Jezd. 6, 4.
 37. Četvrte godine mjeseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjemu;
 38. A jedanaeste godine mjeseca Vula, koji je osmi mjesec, svrši se dom sa svijem stvarima svojim i sa svijem što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.