BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 16. glava

 1. I dođe riječ Gospodnja Juju sinu Ananijevu za Vasu govoreći: 1.Car. 12, 20. 2.Dnev. 19, 2.
 2. Što te podigoh iz praha i postavih vođem narodu svojemu Izrailju, a ti ideš putem Jerovoamovijem i navodiš na grijeh narod moj Izrailja da me gnjevi grijesima svojim,1.Sam. 2, 8. 1.Car. 14, 7. 1.Car. 15, 34. Psal. 75, 6. Jer. 27, 5. Dan. 2, 21.
 3. Evo, ja ću zatrti natražje Vasino i natražje doma njegova, i učiniću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova. 1.Car. 14, 10. 1.Car. 15, 29. 1.Car. 16, 12. Isa. 66, 24.
 4. Ko Vasin pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. 1.Car. 14, 11. 1.Car. 21, 24.
 5. A ostala djela Vasina i što je činio, i junaštvo njegovo, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh? 2.Dnev. 16, 1.
 6. I počinu Vasa kod otaca svojih, i bi pogreben u Tersi; a na njegovo mjesto zacari se Ila sin njegov. 1.Car. 14, 17.
 7. I tako preko proroka Juja sina Ananijeva dođe riječ Gospodnja protiv Vase i doma njegova za sve zlo što učini pred Gospodom gnjeveći ga djelima svojih ruku, te bi kao dom Jerovoamov, i zato što ga pobi. 1.Car. 14, 14. 2.Car. 10, 30. Psal. 115, 4. Isa. 2, 8. Os. 1, 4.
 8. Dvadeset šeste godine carovanja Asina nad Judom zacari se Ila sin Vasin nad Izrailjem, i carova dvije godine u Tersi.
 9. A sluga njegov Zimrije, starješina nad polovinom kola, diže bunu na Ilu, kad pijaše u Tersi i opi se u kući Arse, koji upravljaše domom njegovijem u Tersi.1.Sam. 25, 36. 2.Sam. 13, 28. 1.Car. 14, 14. 1.Car. 20, 16. Jov 31, 3. Prič. 20, 1. Isa. 1, 28.
 10. I dođe Zimrije i ubi ga i pogubi ga dvadeset osme godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto.
 11. A čim se zacari i sjede na prijesto svoj, pobi sav dom Vasin, ne ostavi mu ni što uza zid mokri, i rodbinu njegovu i prijatelje njegove. 1.Sam. 25, 22.
 12. Tako Zimrije zatr sav dom Vasin po riječi Gospodnjoj koju reče za Vasu preko Juja proroka,
 13. Za sve grijehe Vasine i za grijehe Ile sina njegova, kojima griješiše i kojima na grijeh navodiše Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim. 5.Moj. 32, 21. 1.Sam. 12, 21. Isa. 3, 16. Isa. 41, 29. Jer. 10, 8. Jer. 10, 15. Jona 2, 9. 1.Kor. 8, 4.
 14. A ostala djela Ilina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 15. Godine dvadeset sedme carovanja Asina nad Judom zacari se Zimrije, i carova sedam dana u Tersi; a narod tada stajaše u okolu kod Givetona, koji bješe Filistejski. 1.Car. 15, 27. Jov 20, 5. Psal. 37, 35.
 16. I narod što bješe u okolu kad ču da je Zimrije digao bunu i cara ubio, isti dan sav Izrailj u okolu postavi carem nad Izrailjem Amrija vojvodu.
 17. I Amrije i sav Izrailj s njim otidoše od Givetona i opkoliše Tersu.
 18. A Zimrije kad vidje gdje osvojiše grad, otide u dvor carski, i zapali nad sobom dvor carski, te pogibe, Sud. 9, 54.
 19. Za grijehe svoje kojima je griješio čineći što je zlo pred Gospodom, hodeći putem Jerovoamovijem i u grijehu njegovu, kojim je griješio navodeći na grijeh Izrailja.1.Car. 12, 28. Psal. 9, 16.
 20. A ostala djela Zimrijeva i buna koju podiže, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 21. Tada se razdijeli narod Izrailjev na dvoje: polovina naroda prista za Tivnijom sinom Ginatovijem da ga učini carem, a druga polovina prista za Amrijem. Isa. 9, 18.
 22. Ali narod koji prista za Amrijem bi jači od naroda koji prista za Tivnijom sinom Ginatovijem. I umrije Tivnija, a carova Amrije.
 23. Trideset prve godine carovanja Asina nad Judom poče carovati Amrije nad Izrailjem, i carova dvanaest godina; u Tersi carova šest godina.
 24. I kupi goru Samarijsku od Semera za dva talanta srebra, i sagradi grad na gori, i nazva grad koji sagradi Samarija po imenu Semera gospodara od gore.
 25. A Amrije činjaše što je zlo pred Gospodom, i gore činjaše od svijeh koji bijahu prije njega. 1.Car. 14, 9. Mih. 6, 16.
 26. Jer hođaše svijem putovima Jerovoama sina Navatova i u grijehu njegovu, kojim je naveo na grijeh Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim. Jer. 16, 19. Dela. 14, 15.
 27. A ostala djela Amrijeva i sve što je činio, i junaštva koja je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 28. I počinu Amrije kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji; a na njegovo se mjesto zacari Ahav sin njegov.
 29. I Ahav sin Amrijev poče carovati nad Izrailjem trideset osme godine carovanja Asina nad Judom, i carova Ahav sin Amrijev nad Izrailjem u Samariji dvadeset i dvije godine.
 30. I činjaše Ahav sin Amrijev što je zlo pred Gospodom, više od svijeh koji bijahu prije njega.
 31. I malo mu bijaše što hođaše u grijesima Jerovoama sina Navatova, nego se još oženi Jezaveljom kćerju Etvala cara Sidonskoga, i otide, te služaše Valu i klanjaše mu se. 1.Moj. 6, 2. Isu. 23, 12. Sud. 18, 7. 1.Car. 18, 4. 1.Car. 18, 18. 1.Car. 21, 25. 2.Car. 10, 18.
 32. I načini oltar Valu u domu Valovu koji sazida u Samariji. 2.Car. 10, 21. 2.Car. 10, 26.
 33. I načini Ahav gaj, i učini Ahav više od svijeh careva Izrailjevijeh koji biše prije njega, da bi razgnjevio Gospoda Boga Izrailjeva.2.Moj. 34, 14. 1.Car. 21, 25. Jer. 17, 2.
 34. Za njegova vremena Hil Vetiljanin sazida Jerihon. Na Avironu prvencu svojem osnova ga, a na Seguvu mjezincu svojem metnu mu vrata po riječi Gospodnjoj, koju reče preko Isusa sina Navina.4.Moj. 15, 30. Isu. 6, 26. Psal. 119, 89. Psal. 119, 126. Prič. 13, 13. Isa. 30, 8. Mat. 24, 35. Luka 21, 33. 1.Pet. 1, 25.