BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 24. glava

 1. A Gospod se opet razgnjevi na Izrailja, i nadraži Davida na njih govoreći: hajde izbroj Izrailja i Judu. 4.Moj. 1, 19. 2.Sam. 16, 10. 1.Car. 22, 2. 1.Dnev. 27, 23.
 2. I reče car Joavu, vojvodi svom: prođi po svijem plemenima Izrailjevijem od Dana do Virsaveje, i izbrojte narod, da znam koliko ima naroda. 1.Moj. 26, 4. 5.Moj. 8, 13. 2.Sam. 24, 15. 2.Dnev. 32, 25. Prič. 18, 12.
 3. A Joav reče caru: neka doda Gospod Bog tvoj k narodu koliko ga je sad još sto puta toliko, i da car gospodar moj vidi svojim očima; ali zašto car gospodar moj hoće to? Jona 1, 10.
 4. Ali riječ careva bi jača od Joava i vojvoda; i otide Joav i vojvode od cara da prebroje narod Izrailjev. 1.Dnev. 21, 4. Prop. 8, 4. Dela. 5, 9.
 5. I prešavši preko Jordana stadoše u oko u Aroiru, s desne strane grada, koji je na sredini potoka Gadova, i kod Jazira. 4.Moj. 32, 1. 4.Moj. 32, 3. 5.Moj. 2, 36.
 6. Potom dođoše u Galad, i u donju zemlju Odsiju, a odatle otidoše u Dan-Jan i u okolinu Sidonsku. Isu. 19, 47. Sud. 18, 28.
 7. Potom dođoše do grada Tira i u sve gradove Jevejske i Hananejske; i otidoše na južnu stranu Judinu u Virsaveju.
 8. I obišavši svu zemlju vratiše se u Jerusalim poslije devet mjeseci i dvadeset dana.
 9. I Joav dade caru broj prepisanoga naroda; i bješe od Izrailja osam stotina tisuća ljudi za vojsku koji mahahu mačem, a ljudi od Jude pet stotina tisuća. 1.Sam. 11, 8. 1.Dnev. 21, 5.
 10. Tada Davida taknu u srce, pošto prebroji narod, i reče David Gospodu: sagriješih veoma što to uradih. Ali, Gospode, uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih. 1.Sam. 13, 13. 1.Sam. 24, 6. 2.Sam. 12, 13. 1.Dnev. 21, 8. Prič. 18, 4. 1.Jov. 3, 20.
 11. A kad David usta ujutru, dođe riječ Gospodnja Gadu proroku, koji bijaše Davidu vidjelac, i reče: 1.Sam. 9, 9. 1.Sam. 22, 5.
 12. Idi i kaži Davidu: ovako veli Gospod: troje ti dajem, izberi jedno da ti učinim.
 13. I dođe Gad k Davidu, i kaza mu govoreći: hoćeš li da bude sedam gladnijeh godina u zemlji tvojoj, ili da bježiš tri mjeseca od neprijatelja svojih i oni da te gone, ili da bude tri dana pomor u tvojoj zemlji? Sad promisli i gledaj šta ću odgovoriti onome koji me je poslao.1.Dnev. 21, 12.
 14. A David reče Gadu: u tjeskobi sam ljutoj; ali neka zapadnemo Gospodu u ruke, jer je milost njegova velika; a ljudima da ne zapadnem u ruke. Psal. 103, 8. Psal. 119, 156. Isa. 47, 6. Jezek. 23, 24. Zah. 1, 15.
 15. I tako pusti Gospod pomor na Izrailja od jutra do određenoga vremena, i pomrije naroda od Dana do Virsaveje sedamdeset tisuća ljudi. 2.Moj. 30, 12. 1.Dnev. 21, 14. 1.Dnev. 27, 24.
 16. A kad anđeo pruži ruku svoju na Jerusalim da ga ubija, sažali se Gospodu sa zla, i reče anđelu koji ubijaše narod: dosta, spusti ruku. A anđeo Gospodnji bijaše kod gumna Orne Jevusejina. 1.Moj. 6, 6. 2.Moj. 12, 23. 1.Sam. 15, 11. 1.Dnev. 21, 15. Psal. 78, 48. Psal. 104, 4. Jer. 26, 19. Jezek. 16, 42. Joil 2, 13. Jona 3, 10.
 17. A David kad vidje anđela gdje bije narod, progovori i reče Gospodu: evo, ja sam zgriješio, ja sam zlo učinio, a te ovce što su učinile? neka se ruka tvoja obrati na mene i na dom oca mojega. 4.Moj. 16, 22. 1.Dnev. 21, 17.
 18. Potom opet dođe Gad k Davidu isti dan, i reče mu: idi, načini Gospodu oltar na gumnu Orne Jevusejina.
 19. I otide David po riječi Gadovoj, kako Gospod zapovjedi.
 20. Tada Orna obazrevši se ugleda cara i sluge njegove gdje idu k njemu; i otide Orna i pokloni se caru licem do zemlje,
 21. I reče: što je došao car gospodar moj sluzi svojemu? A David reče: da kupim od tebe to gumno, da načinim na njemu oltar Gospodu da bi prestao pomor u narodu. 1.Moj. 23, 8. 4.Moj. 16, 48.
 22. A Orna reče Davidu: neka uzme car gospodar moj i prinese na žrtvu što mu je volja; evo volova za žrtvu paljenicu, i kola i jarmova volujskih za drva. 1.Moj. 23, 11. 1.Sam. 6, 14. 1.Car. 19, 21.
 23. Sve to davaše caru Orna kao car, i reče Orna caru: Gospod Bog tvoj neka te milostivo primi. Psal. 20, 3. Jezek. 20, 40. 1.Pet. 2, 5.
 24. A car reče Orni: ne; nego ću kupiti od tebe po cijeni, niti ću prinijeti Gospodu Bogu svojemu žrtve paljenice poklonjene. I tako kupi David gumno i volove za pedeset sikala srebra.1.Dnev. 21, 24. 1.Dnev. 21, 25.
 25. I ondje načini David oltar Gospodu, i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne. I Gospod se umilostivi zemlji, i presta pomor u Izrailju. 2.Dnev. 33, 13. Isa. 19, 22.