BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 17. glava

 1. Još reče Ahitofel Avesalomu: da odaberem dvanaest tisuća ljudi, pa da idem i tjeram Davida noćas.
 2. Pa ću ga stignuti dok je umoran i iznemoglijeh ruku; i uplašiću ga, te će pobjeći sav narod što je s njim, pa ću ubiti cara samoga. 5.Moj. 25, 18. 2.Sam. 16, 14. 1.Car. 22, 31. Zah. 14, 7. Mat. 21, 38. Jovan 11, 50.
 3. I obratiću sav narod k tebi; jer za onijem koga tražiš stoji da se svi vrate k tebi; tada će se sav narod umiriti. Jer. 6, 14.
 4. I to se učini dobro Avesalomu i svijem starješinama Izrailjevijem.
 5. Ali reče Avesalom: dozovite i Husaja Arhijanina da čujemo što će i on reći.
 6. A kad dođe Husaj k Avesalomu, reče mu Avesalom govoreći: tako i tako reče Ahitofel; hoćemo li činiti kako on reče ili nećemo? kaži ti.
 7. A Husaj reče Avesalomu: nije dobar svjet što je sada svjetovao Ahitofel.
 8. Još reče Husaj: ti znaš oca svojega i ljude njegove da su hrabri i da su ljuta srca kao medvjedica kad joj otmu medvjediće u polju; svrh toga, tvoj je otac ratnik, neće noćiti s narodom. Os. 13, 8.
 9. Gle, on se je sada sakrio u kaku jamu ili na drugo kako mjesto. Pa ako u prvi mah koji od ovijeh poginu, ko god čuje svaki će reći: pobijen je narod koji prista za Avesalomom.
 10. A tada će najhrabriji, u kojih je srce kao srce lavovo, klonuti. Jer sav Izrailj zna da je tvoj otac junak i da su hrabri koji su s njim.Psal. 89, 19.
 11. Zato ja svjetujem da skupiš k sebi sve Izrailjce od Dana do Virsaveje da ih bude kao pijeska na moru, pa ti glavom idi u boj. 1.Moj. 22, 17.
 12. Tada ćemo poći na nj, gdje bi se god nalazio, i napašćemo na nj kao što rosa pada na zemlju, da mu ne ostane nijedan od svijeh ljudi što su s njim.
 13. Ako li uteče u grad, sav narod Izrailjski neka donese uža pod onaj grad, pa ćemo ga svući u potok, da se ni kamen ne nađe ondje.
 14. Tada reče Avesalom i svi Izrailjci: bolji je svjet Husaja Arhijanina nego svjet Ahitofelov. Jer Gospod bješe naredio da se razbije svjet Ahitofelov, koji bješe bolji, da bi Gospod navukao zlo na Avesaloma. 2.Sam. 15, 31. 2.Sam. 15, 34. Psal. 9, 15.
 15. Potom reče Husaj sveštenicima Sadoku i Avijataru: tako i tako svjetova Ahitofel Avesaloma i starješine Izrailjeve, a ja svjetovah tako i tako.
 16. Nego brže pošljite, te javite Davidu i recite: nemoj noćas noćiti u polju u pustinji, nego prijeđi prijeko, da ne bude proždrt car i sav narod što je s njim.
 17. A Jonatan i Ahimas stajahu kod studenca Rogila, i dođe jedna sluškinja i kaza im, da bi otišli te javili caru Davidu; jer se ne smijahu pokazati ni ući u grad. Isu. 2, 4. Isu. 15, 7. 2.Sam. 15, 27. 2.Sam. 15, 36. 1.Car. 1, 9. 1.Car. 1, 42.
 18. Ali ih vidje jedan momak, te kaza Avesalomu; a oni obojica brže otidoše, i dođoše u Vaurim u kuću jednoga čovjeka, koji imaše na dvoru studenac, te se spustiše u nj. 2.Sam. 3, 16. 2.Sam. 16, 5. 2.Sam. 19, 16.
 19. I žena uze i razastrije ponjavu povrh studenca, i povrh nje razasu prekrupu. I tako se ne dozna. Isu. 2, 4. Isu. 2, 6.
 20. Jer dođoše sluge Avesalomove k onoj ženi u kuću, i rekoše joj: gdje je Ahimas i Jonatan? A žena im reče: otidoše preko potoka. Tako traživši i ne našavši vratiše se u Jerusalim. 2.Moj. 1, 19. Isu. 2, 4. 1.Sam. 19, 14. 1.Sam. 21, 2. 1.Sam. 27, 11.
 21. A kad otidoše, oni ižljezoše iz studenca, i otidoše te javiše caru Davidu, i rekoše mu: ustanite i prijeđite brže preko vode; jer je tako i tako svjetovao Ahitofel na vas.
 22. Tada usta David i sav narod što bijaše s njim, i prijeđoše preko Jordana prije zore, ne osta nijedan da ne prijeđe preko Jordana. Psal. 42, 6.
 23. Ahitofel pak videći gdje se ne učini kako on svjetova, osedla svojega magarca, pa se podiže i otide kući svojoj, u svoj grad, i naredivši za svoju kuću objesi se te umrije, i bi pogreben u grobu oca svojega. 1.Sam. 31, 4. 2.Sam. 15, 12. Jov 31, 3. Psal. 55, 23. Isa. 38, 1. Mat. 27, 5.
 24. A David dođe u Mahanajim; Avesalom pak prijeđe preko Jordana i sav Izrailj što bješe s njim. 1.Moj. 32, 2. 2.Sam. 2, 8.
 25. I postavi Avesalom Amasu nad vojskom, na mjesto Joavovo; a Amasa bješe sin nekoga čovjeka po imenu Itre Izrailjca, koji obleža Avigeju kćer Nasovu, sestru Seruje matere Joavove.
 26. I stade u oko Izrailj s Avesalomom u zemlji Galadovoj.
 27. A kad dođe David u Mahanajim, Sovije sin Nasov iz Rave sinova Amonovijeh i Mahir sin Amilov iz Lodevara i Varzelaj od Galada iz Rogelima1.Sam. 11, 1. 2.Sam. 9, 4. 2.Sam. 10, 1. 2.Sam. 19, 31. 1.Car. 2, 7. Jezd. 2, 61.
 28. Donesoše postelje i čaša i sudova zemljanijeh i pšenice i ječma i brašna i prekrupe i boba i leća i prženijeh zrna, 1.Sam. 25, 18. Prič. 11, 25. Mat. 5, 7.
 29. I meda i masla i ovaca i sira kravljega; donesoše Davidu i narodu što bješe s njim da jedu. Jer govorahu: narod je gladan i umoran i žedan u toj pustinji. 5.Moj. 15, 7. Sud. 8, 4. Psal. 34, 8. Prič. 21, 26. Prop. 11, 1. Isa. 58, 7. Rim. 12, 13.