BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 46. glava

HAC logo
 1. Tada pođe Izrailj sa svijem što imaše, i došav u Virsaveju prinese žrtvu Bogu oca svojega Isaka. 1.Moj. 21, 31. 1.Moj. 26, 24. 1.Moj. 28, 13. 1.Moj. 31, 42.
 2. I Bog reče Izrailju noću u utvari: Jakove! Jakove! A on odgovori: evo me. 1.Moj. 15, 1. Jov 33, 14.
 3. I Bog mu reče: ja sam Bog, Bog oca tvojega; ne boj se otići u Misir; jer ću ondje načiniti od tebe narod velik. 1.Moj. 12, 2. 1.Moj. 28, 13. 2.Moj. 1, 7. 2.Moj. 1, 9. 5.Moj. 26, 5.
 4. Ja ću ići s tobom u Misir, i ja ću te odvesti onamo, i Josif će metnuti ruku svoju na oči tvoje. 1.Moj. 15, 16. 1.Moj. 28, 15. 1.Moj. 48, 21. 1.Moj. 50, 1. 1.Moj. 50, 13. 2.Moj. 3, 8.
 5. I pođe Jakov od Virsaveje; i sinovi Izrailjevi posadiše Jakova oca svojega i djecu svoju i žene svoje na kola koja posla Faraon po nj. 1.Moj. 15, 13. Dela. 7, 15.
 6. I uzeše stoku svoju i blago svoje što bijahu stekli u zemlji Hananskoj; i dođoše u Misir Jakov i sva porodica njegova. 4.Moj. 20, 15. 5.Moj. 26, 5. Isu. 24, 4. Psal. 105, 23. Isa. 52, 4.
 7. Sinove svoje i sinove sinova svojih, kćeri svoje i kćeri sinova svojih, i svu porodicu svoju dovede sa sobom u Misir.
 8. A ovo su imena djece Izrailjeve što dođoše u Misir: Jakov i sinovi njegovi. Prvenac Jakovljev Ruvim; 2.Moj. 1, 1. 2.Moj. 6, 14. 4.Moj. 26, 5. 1.Dnev. 5, 1.
 9. I sinovi Ruvimovi: Enoh, Faluj, Esron i Harmija.
 10. A sinovi Simeunovi: Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul, sin jedne Hananejke. 2.Moj. 6, 15. 1.Dnev. 4, 24.
 11. Sinovi Levijevi: Girson, Kat i Merarije.
 12. Sinovi Judini: Ir, Avnan, Silom, Fares i Zara; a umrli bjehu Ir i Avnan u zemlji Hananskoj, ali bijahu sinovi Faresovi Esrom i Jemuilo. 1.Moj. 38, 3. 1.Moj. 38, 29. 1.Dnev. 2, 5.
 13. Sinovi Isaharovi: Tola, Fuva, Jov i Simron.
 14. Sinovi Zavulonovi: Sered, Alon, i Ahojilo.
 15. To su sinovi Lijini, koje rodi Jakovu u Padan-Aramu, i jošte Dina kći njegova. Svega duša, sinova njegovijeh i kćeri njegovijeh bješe trideset i tri.
 16. Sinovi Gadovi: Sifon, Agije, Sunije, Esvon, Irije, Arodije i Arilije. 4.Moj. 26, 15.
 17. Sinovi Asirovi: Jemna, Jesva, Jesvija i Verija, i sestra njihova Sara. A sinovi Verijini Hovor i Melhilo. 1.Dnev. 7, 30.
 18. To su sinovi Zelfe, koju dade Lavan Liji kćeri svojoj, i ona ih rodi Jakovu, šesnaest duša. 1.Moj. 30, 10.
 19. A sinovi Rahilje žene Jakovljeve: Josif i Venijamin.
 20. A Josifu se rodiše u Misiru od Asenete kćeri Potifere sveštenika Onskoga: Manasija i Jefrem. 1.Moj. 41, 50.
 21. A sinovi Venijaminovi: Vela, Veher, Asvil, Gira, Naman, Ihije, Ros, Mupim, Upim i Arad. 4.Moj. 26, 38. 1.Dnev. 7, 6. 1.Dnev. 7, 12. 1.Dnev. 8, 1.
 22. To su sinovi Rahiljini što se rodiše Jakovu, svega četrnaest duša.
 23. I sin Danov: Asom. 1.Dnev. 7, 12.
 24. A sinovi Neftalimovi: Asilo, Gunije, Jeser i Silim.
 25. To su sinovi Vale, koju dade Lavan Rahilji kćeri svojoj i ona ih rodi Jakovu; svega sedam duša. 1.Moj. 29, 29. 1.Moj. 30, 5. 1.Moj. 30, 7.
 26. A svega duša što dođoše s Jakovom u Misir a izađoše od bedara njegovijeh, osim žena sinova Jakovljevijeh, svega duša bješe šezdeset i šest. 2.Moj. 1, 5.
 27. I dva sina Josifova koji mu se rodiše u Misiru; svega dakle duša doma Jakovljeva, što dođoše u Misir, bješe sedamdeset. 5.Moj. 10, 22. Dela. 7, 14.
 28. A Judu posla Jakov naprijed k Josifu, da mu javi da izađe preda nj u Gesem. I dođoše u zemlju Gesemsku. 1.Moj. 31, 21.
 29. A Josif upreže u kola svoja, i izađe na susret Izrailju ocu svojemu u Gesem; i kad ga vidje Jakov, pade mu oko vrata, i plaka dugo o vratu njegovu. 1.Moj. 37, 9. 1.Moj. 43, 30. 1.Moj. 45, 2.
 30. I reče Izrailj Josifu: sada ne marim umrijeti kad sam te vidio da si jošte živ. Luka 2, 29.
 31. A Josif reče braći svojoj i domu oca svojega: idem da javim Faraonu; ali ću mu kazati: braća moja i dom oca mojega iz zemlje Hananske dođoše k meni; 1.Moj. 47, 1.
 32. A ti su ljudi pastiri i svagda su se bavili oko stoke, i dovedoše ovce svoje i goveda svoja i što god imaju.
 33. A kad vas Faraon dozove, reći će vam: kakvu radnju radite? 1.Moj. 47, 2.
 34. A vi kažite: pastiri su bile sluge tvoje od mladosti, i mi i stari naši; da biste ostali u zemlji Gesemskoj; jer su Misircima svi pastiri nečisti. 1.Moj. 30, 35. 1.Moj. 34, 5. 1.Moj. 37, 12. 2.Moj. 8, 26.