BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 33. glava

 1. A Jakov podigav oči svoje pogleda, a to Isav ide, i četiri stotine ljudi s njim. I razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje.1.Moj. 32, 6.
 2. I namjesti naprijed robinje i njihovu djecu, pa Liju i njezinu djecu za njima, a najposlije Rahilju i Josifa.
 3. A sam prođe naprijed, i pokloni se do zemlje sedam puta dokle dođe do brata svojega. 1.Moj. 18, 2. 1.Moj. 27, 41. 1.Moj. 42, 6. 1.Moj. 43, 26.
 4. A Isav pritrča preda nj i zagrli ga i pade mu oko vrata i cjeliva ga, i obojica se zaplakaše, 1.Moj. 32, 28. 1.Moj. 45, 14. Prič. 16, 1. Prič. 21, 1. Jer. 10, 23.
 5. I Isav podigav oči ugleda žene i djecu, pa reče: ko su ti ono? A Jakov reče: djeca, koju Bog milostivo darova sluzi tvojemu. 1.Moj. 48, 9. Psal. 127, 3. Isa. 8, 18.
 6. I pristupiše robinje s djecom svojom, i pokloniše se.
 7. Potom pristupi i Lija i djeca njezina, i pokloniše se; a najposlije pristupi Josif i Rahilja, i pokloniše se.
 8. A Isav reče: šta će ti čitava vojska ona koju sretoh? A on reče: da nađem milost pred gospodarom svojim. 1.Moj. 32, 5. 1.Moj. 32, 16.
 9. A Isav reče: ima, brate, u mene dosta; neka tebi što je tvoje.
 10. A Jakov reče: ne; ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer vidjeh lice tvoje kao da vidjeh lice Božje, tako si me lijepo dočekao. 1.Moj. 43, 3. 2.Sam. 3, 13. 2.Sam. 14, 24. 2.Sam. 14, 28. 2.Sam. 14, 32. Mat. 18, 10.
 11. Primi dar moj, koji ti je doveden; jer me je obilato obdario Bog, i imam svega. I navali na nj, te primi. Sud. 1, 15. 1.Sam. 25, 27. 2.Car. 5, 15. 2.Car. 5, 23. 2.Kor. 9, 5.
 12. Poslije reče Isav: hajde da idemo, ići ću i ja s tobom.
 13. A Jakov mu reče: zna gospodar moj da su ova djeca nejaka, i imam ovaca i krava dojilica, pa ako ih ustjeram jedan dan, poginuće mi sve stado.
 14. Nego gospodar moj neka ide pred slugom svojim, a ja ću polako ići koliko mogu djeca i stoka, dokle dođem ka gospodaru svojemu u Sir. 1.Moj. 32, 3.
 15. A Isav reče: a ono da ti ostavim nekoliko ljudi što su sa mnom. A on reče: našto? daj da nađem milost pred gospodarom svojim. Ruta 2, 13. 1.Sam. 1, 18.
 16. I tako Isav vrati se isti dan svojim putem u Sir.
 17. A Jakov otide u Sokot, i ondje načini sebi kuću a stoci svojoj načini staje; zato nazva ono mjesto Sokot. Isu. 13, 27. Sud. 8, 5.
 18. Poslije dođe Jakov zdravo u grad Sihem u zemlji Hananskoj, vrativ se iz Padan-Arama, i namjesti se prema gradu. Jovan 3, 23.
 19. I kupi komad zemlje, gdje razape šator svoj, od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca. Isu. 24, 32. Jovan 4, 5.
 20. I načini ondje žrtvenik, i nazva ga: Silni Bog Izrailjev. 1.Moj. 35, 7.