BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 20. glava

 1. A Avram otide odande na jug, i stani se između Kadisa i Sura; i življaše kao došljak u Geraru. 1.Moj. 18, 1. 1.Moj. 18, 6.
 2. I govoraše za ženu svoju Saru: sestra mi je. A car Gerarski Avimeleh posla, te uze Saru. 1.Moj. 12, 11. 1.Moj. 12, 12. 1.Moj. 12, 13. 1.Moj. 12, 15. 1.Moj. 26, 7.
 3. Ali dođe Bog Avimelehu noću u snu, i reče mu: gle, poginućeš sa žene koju si uzeo, jer ima muža. 1.Dnev. 16, 21. Jov 4, 12. Jov 33, 15. Psal. 105, 14.
 4. A Avimeleh ne bješe se nje dotakao, i zato reče: Gospode, eda li ćeš i pravedan narod pogubiti? 1.Moj. 18, 23.
 5. Nije li mi sam kazao: sestra mi je? a i ona sama kaza: brat mi je. Učinio sam u čistoti srca svojega i u pravdi ruku svojih.
 6. Tada mu reče Bog u snu: znam da si učinio u čistoti srca svojega, zato te sačuvah da mi ne sagriješiš, i ne dadoh da je se dotakneš. 1.Moj. 35, 5. 1.Moj. 39, 9. 2.Moj. 34, 4. 1.Sam. 25, 26. 1.Sam. 25, 34.
 7. A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer je prorok, i moliće se za te, te ćeš ostati živ. Ako li ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti ti i svi tvoji. 1.Sam. 7, 5. 2.Car. 5, 11. 1.Dnev. 16, 22. Jov 42, 8. Jer. 27, 18. Jak. 5, 14. 1.Jov. 5, 16.
 8. I ujutru rano usta Avimeleh, i sazva sve sluge svoje, i kaza im sve ovo da čuju. I uplašiše se ljudi veoma.
 9. Tada Avimeleh dozva Avrama i reče mu: šta si nam učinio? šta li sam ti zgriješio, te navuče na me i na carstvo moje toliko zlo? Učinio si mi što ne valja činiti. 1.Moj. 12, 18. 1.Moj. 39, 9. 2.Moj. 32, 21. Isu. 7, 25.
 10. I još reče Avimeleh Avramu: šta ti je bilo, te si to učinio?
 11. A Avram odgovori: veljah: jamačno nema straha Božijega u ovom mjestu, pa će me ubiti radi žene moje. 1.Moj. 42, 18. Nem. 5, 15. Prič. 16, 6.
 12. A upravo i jest mi sestra, kći oca mojega; ali nije kći moje matere, pa pođe za me. 1.Moj. 11, 29.
 13. A kad me Bog izvede iz doma oca mojega, ja joj rekoh: učini dobro, i kaži za me gdje god dođemo: brat mi je. 1.Moj. 12, 1. 1.Moj. 12, 9. 1.Moj. 12, 11. 1.Moj. 12, 13.
 14. Tada Avimeleh uze ovaca i goveda i sluga i sluškinja, te dade Avramu, i vrati mu Saru ženu njegovu. 1.Moj. 12, 16.
 15. I reče Avimeleh Avramu: evo, zemlja ti je moja otvorena, živi slobodno gdje ti je volja. 1.Moj. 13, 9. 1.Moj. 47, 6. Jer. 40, 4.
 16. A Sari reče: evo dao sam tvojemu bratu tisuću srebrnika; gle, on ti je očima pokrivalo pred svima koji budu s tobom; i to sve da ti je za nauku. 1.Moj. 20, 5.
 17. I Avram se pomoli Bogu, i iscijeli Bog Avimeleha i ženu njegovu i sluškinje njegove, te rađahu. Jov 42, 8. Jak. 5, 16.
 18. Jer Gospod bješe sasvijem zatvorio svaku matericu u domu Avimelehovu radi Sare žene Avramove.1.Moj. 12, 17.