BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 17. glava

 1. A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten. 1.Moj. 5, 22. 1.Moj. 35, 11. 2.Moj. 6, 3. Jov 1, 1.
 2. I učiniću zavjet između sebe i tebe, i vrlo ću te umnožiti. Gal. 3, 17.
 3. A Avram pade ničice. I Gospod mu još govori i reče: 2.Moj. 3, 6.
 4. Od mene evo zavjet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima.
 5. Zato se više nećeš zvati Avram, nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda;
 6. Daću ti porodicu vrlo veliku, i načiniću od tebe narode mnoge, i carevi će izaći od tebe.
 7. A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe; 1.Moj. 26, 24. 1.Moj. 28, 13. 5.Moj. 29, 13. Jer. 31, 1. Rim. 9, 7. Jevr. 11, 16.
 8. I daću tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe zemlju u kojoj si došljak, svu zemlju Hanansku u državu vječnu, i biću im Bog. 1.Moj. 6, 7. 2.Moj. 29, 45. 3.Moj. 26, 12. 5.Moj. 4, 37. 5.Moj. 14, 2. 5.Moj. 26, 18. 5.Moj. 29, 13. Psal. 48, 14. Otkr. 21, 7.
 9. I reče Bog Avramu: ti pak drži zavjet moj, ti i sjeme tvoje nakon tebe od koljena do koljena. Psal. 25, 10.
 10. A ovo je zavjet moj između mene i vas i sjemena tvojega nakon tebe, koji ćete držati: da se obrezuje između vas sve muškinje.
 11. A obrezivaćete okrajak tijela svojega, da bude znak zavjeta između mene i vas. Dela. 7, 8. Rim. 4, 11. Gal. 6, 15.
 12. Svako muško dijete kad mu bude osam dana da se obrezuje od koljena do koljena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca, koje ne bude od sjemena tvojega.
 13. Da se obrezuje koje se rodi u kući tvojoj i koje se kupi za novce tvoje; tako će biti zavjet moj na tijelu vašem zavjet vječan.
 14. A neobrezano muško, kojemu se ne obreže okrajak tijela njegova, da se istrijebi iz naroda svojega, jer pokvari zavjet moj. 2.Moj. 4, 24. Isu. 5, 2.
 15. I još reče Bog Avramu: a Saru ženu svoju ne zovi je više Sara nego neka joj bude ime Sara.
 16. I ja ću je blagosloviti, i daću ti sina od nje; blagosloviću je, i biće mati mnogim narodima, i carevi narodima izaći će od nje. 1.Moj. 18, 10. 1.Moj. 21, 1.
 17. Tada pade Avram ničice, i nasmija se govoreći u srcu svojem: eda će se čovjeku od sto godina roditi sin? i Sari? eda će žena od devedeset godina roditi? 1.Moj. 18, 12. 1.Moj. 21, 6. Luka 1, 18. Rim. 4, 19.
 18. I Avram reče Bogu: neka živ bude Ismailo pred tobom!
 19. I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega. 1.Moj. 18, 10. 1.Moj. 21, 2. Gal. 4, 28.
 20. A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod. 1.Moj. 17, 10. 1.Moj. 21, 18. 1.Moj. 25, 12.
 21. A zavjet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba. 1.Moj. 21, 2.
 22. I Bog izgovorivši otide od Avrama gore. 1.Moj. 18, 33. 1.Moj. 35, 9.
 23. I Avram uze Ismaila sina svojega i sve koji se rodiše u domu njegovu i koje god bješe kupio za svoje novce, sve muškinje od domaćih svojih; i obreza okrajak tijela njihova u isti dan, kao što mu kaza Bog. 1.Moj. 17, 9.
 24. A bješe Avramu devedeset i devet godina kad obreza okrajak tijela svojega.
 25. A Ismailu sinu njegovu bješe trinaest godina kad mu se obreza okrajak tijela njegova.
 26. U jedan dan obreza se Avram i sin mu Ismailo, Psal. 119, 60.
 27. I svi domašnji njegovi, rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca, biše obrezani s njim. 1.Moj. 14, 14. 1.Moj. 18, 19.