BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 14. glava

 1. A kad bješe Amarfal car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Gojimski, 1.Moj. 10, 10. Isa. 11, 11.
 2. Zavojštiše na Valu cara Sodomskoga, i na Varsu cara Gomorskoga, i na Senara cara Adamskoga, i na Simovora cara Sevojimskoga i na cara od Valake, koja je sada Sigor.1.Moj. 19, 22. 5.Moj. 29, 23. Jak. 4, 1.
 3. Svi se ovi skupiše u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more. 4.Moj. 34, 12. 5.Moj. 3, 17. Isu. 3, 16. Psal. 107, 34.
 4. Dvanaest godina bjehu služili Hodologomoru, pa trinaeste godine odmetnuše se.
 5. A četrnaeste godine dođe Hodologomor i carevi koji bijahu s njim, i pobiše Rafaje u Astarotu Karnajimskom i Zuzeje u Amu i Omeje u polju Kirijatajskom, 2.Sam. 5, 18.
 6. I Horeje u planini njihovoj Siru do ravnice Faranske pokraj pustinje.
 7. Otuda vrativši se dođoše u En-Mispat, koji je sada Kadis, i isjekoše sve koji življahu u zemlji Amaličkoj, i Amoreje koji življahu u Asason-Tamaru. 2.Dnev. 20, 2. Jezek. 48, 28.
 8. Tada izide car Sodomski i car Gomorski i car Adamski i car Sevojimski i car od Valake, koja je sada Sigor, izidoše na njih u dolinu Sidimsku,Os. 11, 8.
 9. Na Hodologomora cara Elamskoga, i na Targala cara Gojimskoga, i na Amarfala cara Senarskoga, i na Arioha cara Elasarskoga, četiri cara na pet.
 10. A u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola; i pobježe car Sodomski i car Gomorski, i ondje padoše, a što osta pobježe u planinu. 1.Moj. 11, 3. 1.Moj. 19, 17. 1.Moj. 19, 30.
 11. I uzeše sve blago u Sodomu i Gomoru i svu hranu njihovu, i otidoše.
 12. Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo, i otidoše, jer življaše u Sodomu. 1.Moj. 11, 31. 1.Moj. 13, 12. Jer. 2, 17. Jer. 2, 19.
 13. A dođe jedan koji bješe utekao, te javi Avramu Jevrejinu, koji življaše u ravni Mamrija Amorejina, brata Esholu i brata Avnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom. 1.Moj. 14, 24.
 14. A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, trista osamnaest, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe u potjeru do Dana. 1.Moj. 13, 8. 1.Moj. 15, 3. 1.Moj. 17, 27. Jov 19, 15. Prop. 2, 7.
 15. Ondje razredivši svoje udari na njih noću sa slugama svojim, i razbi ih, i otjera ih do Hovala, koji je na lijevo od Damaska, 1.Sam. 30, 8. 1.Sam. 30, 18.
 16. I povrati sve blago; povrati i Lota sinovca svojega s blagom njegovijem, i žene i ljude. 1.Sam. 30, 18. Avd. 1, 11.
 17. A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim, u dolinu Savinu, koje je sada dolina careva. 2.Sam. 18, 18.
 18. A Melhisedek car Salimski iznese hljeb i vino; a on bijaše sveštenik Boga višnjega. Psal. 76, 2. Psal. 110, 4. Mih. 6, 6. Dela. 16, 7. Jevr. 7, 1. Jevr. 7, 10.
 19. I blagoslovi ga govoreći: blagosloven da je Avram Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja!
 20. I blagosloven da je Bog višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje! I dade mu Avram desetak od svega. Jevr. 7, 4.
 21. A car Sodomski reče Avramu: daj meni ljude, a blago uzmi sebi.
 22. A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se: Psal. 24, 1. Dan. 12, 7. Mat. 11, 25. Otkr. 10, 5.
 23. Ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš: ja sam obogatio Avrama; Jest. 9, 10. Jest. 9, 15. 2.Kor. 11, 9.
 24. Osim što su pojeli momci, i osim dijela ljudima koji su išli sa mnom, Esholu, Avnanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj dio.