1. A sada, Izrailju, čuj uredbe i zakone, koje vas učim da tvorite, da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod Bog otaca vaših i da biste je naslijedili.Jezek. 20, 11. Rim. 10, 5.
 2. Ništa ne dodajte k riječi koju vam ja zapovijedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovijesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovijedam. 5.Moj. 12, 32. Isu. 1, 7. Prič. 30, 6. Mat. 15, 9. Otkr. 22, 18.
 3. Oči su vaše vidjele šta učini Gospod s Velfegora; jer svakoga čovjeka koji pođe za Velfegorom istrijebi Gospod Bog tvoj između tebe.
 4. A vi koji se držaste Gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas.
 5. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovjedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je naslijedite.
 6. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod narod mudar i razuman.1.Car. 10, 6. Jov 28, 28. Psal. 19, 7. Prič. 1, 7. Dan. 1, 20. Mal. 3, 12. Dela. 4, 13. 2.Tim. 3, 15. ČV
 7. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je Gospod Bog naš kad ga god zazovemo?2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 12. 2.Sam. 7, 23. Psal. 46, 1. Isa. 55, 6. Zah. 2, 10. Rim. 3, 2. Ef. 2, 17. Jak. 4, 8.
 8. I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Rim. 3, 2.
 9. Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onijeh stvari koje su vidjele oči tvoje, i da ne izidu iz srca tvojega dokle si god živ; nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. 1.Moj. 18, 19. 5.Moj. 6, 7. 5.Moj. 12, 1. Prič. 3, 1. Prič. 3, 3. Prič. 4, 23. Prič. 22, 6. Ef. 6, 4.
 10. Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje; 2.Moj. 19, 9. 2.Moj. 19, 17. Jevr. 12, 18.
 11. Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak; Sud. 5, 5.
 12. I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
 13. I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
 14. I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
 15. Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja, Prič. 4, 23. Prič. 4, 27. Isa. 40, 18. Jer. 17, 21. Mal. 2, 15. Dela. 17, 24.
 16. Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene, Rim. 1, 23.
 17. Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
 18. Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
 19. I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom; 1.Moj. 1, 14. 1.Moj. 2, 1. 5.Moj. 17, 3. 2.Car. 17, 16. Jov 31, 26. Jezek. 18, 6.
 20. A vas uze Gospod i izvede vas iz peći gvozdene, iz Misira, da mu budete narod našljedni, kao što se vidi danas. 1.Sam. 26, 19.
 21. Ali se Gospod razgnjevi na me za vaše riječi, i zakle se da neću prijeći preko Jordana ni ući u dobru zemlju, koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
 22. I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana; a vi ćete prijeći i naslijediti onu dobru zemlju. 1.Pet. 1, 13.
 23. Pazite da ne zaboravite zavjeta Gospoda Boga svojega, koji učini s vama, i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god tvari, kao što ti je zabranio Gospod Bog tvoj.
 24. Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje. 2.Moj. 20, 5. 2.Moj. 24, 17. 5.Moj. 6, 15. 5.Moj. 9, 3. Isa. 33, 14. Isa. 42, 8. Jevr. 12, 29.
 25. Kad izrodiš sinove i unuke, i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kake tvari i učinite što nije ugodno Gospodu Bogu vašemu, dražeći ga, 2.Car. 17, 17.
 26. Svjedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je naslijedite, nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrijebiti. 5.Moj. 30, 18. Psal. 50, 4. Isa. 1, 2. Isa. 63, 18. Mih. 6, 2. Mat. 21, 41.
 27. Ili će vas rasijati Gospod među narode, i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede Gospod; 3.Moj. 26, 33. 5.Moj. 28, 62. 5.Moj. 28, 64. Nem. 1, 8. Jezek. 12, 15.
 28. I služićete ondje bogovima koje su načinile ruke čovječije, od drveta i od kamena, koji ne vide ni čuju, niti jedu ni mirišu. 5.Moj. 28, 36. 5.Moj. 28, 64. 1.Sam. 26, 19. 2.Dnev. 32, 19. Jer. 16, 13. Dela. 7, 42.
 29. Ali ako i ondje potražiš Gospoda Boga svojega, naći ćeš ga, ako ga potražiš svijem srcem svojim i svom dušom svojom. 2.Dnev. 15, 4. Nem. 1, 9. Isa. 55, 6.
 30. Kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u pošljednje vrijeme obratiš ka Gospodu Bogu svojemu, i poslušaš glas njegov, 1.Moj. 49, 1. 5.Moj. 31, 29. Jer. 4, 1. Jer. 23, 20. Jezek. 38, 8.
 31. Gospod je Bog tvoj milostiv Bog, neće te ostaviti ni istrijebiti, jer neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo. 2.Moj. 34, 6. 3.Moj. 26, 44. 4.Moj. 14, 18. 2.Dnev. 30, 9. Nem. 9, 31. Jov 8, 8. Psal. 86, 5. Psal. 86, 15. Psal. 103, 8. Psal. 111, 4. Psal. 116, 5. Psal. 130, 4. Psal. 130, 7. Jona 4, 2.
 32. Jer zapitaj sada za stara vremena, koja su bila prije tebe, od onoga dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji, i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kad bila ovaka stvar velika, i je li se kad čulo što tako? 2.Moj. 15, 11. 1.Sam. 2, 2. 2.Sam. 22, 31. Jov 8, 8. Psal. 147, 20. Isa. 44, 6. Isa. 44, 8. Joil 1, 2. Mat. 24, 31. Mar. 12, 29.
 33. Je li kad čuo koji narod glas Božji gdje govori isred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ? 5.Moj. 5, 26.
 34. Ili, je li Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem, znacima i čudesima i ratom i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim, kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog naš u Misiru na vaše oči? 5.Moj. 29, 3.
 35. Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega. 5.Moj. 32, 39. 1.Sam. 2, 2. 2.Sam. 22, 32. Isa. 45, 5. Isa. 45, 18. Mar. 12, 29.
 36. Dao ti je da čuješ glas njegov s neba da bi te naučio, i pokazao ti je na zemlji oganj svoj veliki, i riječi njegove čuo si isred ognja. 2.Moj. 19, 9. 2.Moj. 19, 19. 1.Dnev. 29, 11. 2.Dnev. 20, 6. Jevr. 12, 18.
 37. I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra sjeme njihovo nakon njih, i izvede te sam velikom silom svojom iz Misira,
 38. Da otjera ispred tebe narode veće i jače od tebe, i da tebe uvede u njihovu zemlju i dade ti je u našljedstvo, kao što se vidi danas. 5.Moj. 9, 1.
 39. Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je Gospod Bog, gore na nebu i dolje na zemlji, nema drugoga. Isu. 2, 11. Isa. 42, 8. Dan. 4, 35.
 40. I drži uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produljili dani na zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje zasvagda. 3.Moj. 22, 31. 5.Moj. 5, 16. 5.Moj. 6, 3. 5.Moj. 6, 18. 5.Moj. 12, 25. 5.Moj. 22, 7. Ef. 6, 3.
 41. Tada odijeli Mojsije tri grada s ovu stranu Jordana prema istoku, 4.Moj. 35, 6.
 42. Da bi utjecao u njih krvnik koji ubije bližnjega svojega nehotice ne mrzivši prije na nj, i kad uteče u koji od tijeh gradova, da bi ostao živ:
 43. Vosor u pustinji, na ravnici u zemlji plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu u plemenu Gadovu, Golan u Vasanskoj u plemenu Manasijinu. Isu. 20, 8.
 44. Ovo je zakon koji postavi Mojsije sinovima Izrailjevijem.
 45. Ovo su svjedočanstva i uredbe i zakoni, koje kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem kad izidoše iz Misira,
 46. S ovu stranu Jordana u dolini prema Vet-Fegoru u zemlji Siona cara Amorejskoga, koji življaše u Esevonu, kojega ubi Mojsije i sinovi Izrailjevi kad izidoše iz Misira, 5.Moj. 3, 29.
 47. I osvojiše zemlju njegovu i zemlju Oga cara Vasanskoga, dva cara Amorejska, koja je s ovu stranu Jordana prema istoku,4.Moj. 21, 35. 5.Moj. 3, 3.
 48. Od Aroira, koji je na potoku Arnonu, do gore Siona, a to je Ermon, 5.Moj. 2, 36. Psal. 133, 3.
 49. I sve polje s ovu stranu Jordana prema istoku do mora uz ravnicu pod Azdot-Fazgom.