1. Tada reče Bog sve ove riječi govoreći: 5.Moj. 12, 29. Psal. 50, 7.
 2. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. 2.Moj. 13, 3. 2.Moj. 29, 46. 3.Moj. 26, 1. 5.Moj. 5, 6. Psal. 50, 7. Psal. 81, 10. Isa. 43, 3. Os. 13, 4.
 3. Nemoj imati drugih bogova uza me. 5.Moj. 6, 14. 2.Car. 17, 35. Jer. 25, 6.
 4. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. 3.Moj. 26, 1. 5.Moj. 4, 16.
 5. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene; 4.Moj. 14, 18. Isu. 23, 7. Isu. 24, 19. 2.Car. 17, 35. Nem. 1, 2. Jov 5, 4. Jov 10, 14. Psal. 79, 8. Isa. 14, 20. Isa. 44, 15. Jer. 2, 9. Jezek. 18, 19.
 6. A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje. 5.Moj. 7, 9. Psal. 89, 34. Rim. 11, 28.
 7. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Jov 9, 29. Psal. 15, 4. Mih. 6, 11. Mat. 5, 33.
 8. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 2.Moj. 31, 13. 5.Moj. 5, 12. VBČV
 9. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. Jezek. 20, 12. Luka 13, 14. VB
 10. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. 1.Moj. 2, 2. Nem. 13, 16. VB
 11. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. VB
 12. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj. 3.Moj. 19, 3. 5.Moj. 5, 16. Jer. 35, 18. Mat. 15, 4. Mar. 7, 10. Luka 18, 20. Ef. 6, 2. ČV
 13. Ne ubij. Dela. 16, 28. Rim. 13, 9.
 14. Ne čini preljube. Mat. 5, 27.
 15. Ne kradi. 3.Moj. 19, 11. Mat. 19, 18. 1.Sol. 4, 6.
 16. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
 17. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Prič. 6, 29. Mih. 2, 2. Mat. 5, 28. Ef. 5, 3.
 18. I sav narod vidje grom i munju i trubu gdje trubi i goru gdje se dimi; i narod vidjevši to uzmače se i stade izdaleka, Jevr. 12, 18.
 19. I rekoše Mojsiju: govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo. Gal. 3, 19.
 20. A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili. 1.Moj. 22, 1. Prič. 3, 7.
 21. I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog.
 22. I Gospod reče Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevim: vidjeli ste gdje vam s neba govorih.
 23. Ne gradite uza me bogova srebrnijeh, ni bogova zlatnijeh ne gradite sebi.
 24. Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te. 1.Moj. 12, 2. 2.Car. 5, 17. 2.Dnev. 6, 6.
 25. Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena; jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnićeš ga. 5.Moj. 27, 6. Isu. 8, 31. Jezek. 40, 42.
 26. Nemoj uz basamake ići k oltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega. 2.Moj. 28, 43.