1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda desete godine Sedekije cara Judina, koje je osamnaesta godina Navuhodonosorova; 2.Car. 25, 1. Jer. 39, 1.
 2. A tada vojska cara Vavilonskoga bijaše opkolila Jerusalim, i prorok Jeremija bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, koja bijaše u dvoru cara Judina.Nem. 3, 25. Jer. 33, 1. Jer. 37, 21. Mat. 5, 12.
 3. Jer ga zatvori Sedekija car Judin govoreći: zašto prorokuješ govoreći: ovako veli Gospod: evo, ja ću predati taj grad u ruke caru Vavilonskom i uzeće ga?Jer. 21, 4. Jer. 34, 2.
 4. I Sedekija car Judin neće uteći iz ruku Haldejskih, nego će zacijelo biti predan u ruke caru Vavilonskom, i usta će ovoga govoriti s ustima onoga, oči će se ovoga vidjeti s očima onoga. 2.Car. 25, 4. Jer. 34, 3. Jer. 38, 18. Jer. 39, 5. Jer. 52, 8. Jer. 52, 9.
 5. I odvešće Sedekiju u Vavilon, te će ostati ondje dokle ga ne pohodim, govori Gospod; ako se bijete s Haldejcima, nećete biti srećni. Prič. 21, 30. Jer. 21, 4. Jer. 27, 22. Jer. 33, 5. Jer. 39, 5.
 6. Reče dakle Jeremija: dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 7. Evo, Anameilo sin Saluma strica tvojega ide k tebi da ti kaže: kupi njivu moju što je u Anatotu, jer ti imaš po srodstvu pravo da je kupiš. 3.Moj. 25, 24. 3.Moj. 25, 32. Ruta 4, 4.
 8. I dođe k meni Anameilo sin strica mojega po riječi Gospodnjoj u trijem od tamnice, i reče mi: hajde kupi moju njivu što je u Anatotu u zemlji Venijaminovoj, jer tebi pripada po našljedstvu i ti imaš pravo otkupiti je; kupi. I razumjeh da je riječ Gospodnja.3.Moj. 25, 24. Jer. 1, 1.
 9. I kupih od Anameila sina strica svojega tu njivu koja je u Anatotu, i izmjerih mu novce, sedamnaest sikala srebra. 1.Moj. 23, 16.
 10. I napisah knjigu, i zapečatih, i uzeh svjedoke izmjeriv novce na mjeru. 1.Moj. 23, 20. Isa. 8, 2.
 11. I uzeh knjigu o kupovini zapečaćenu po zakonu i uredbama, i otvorenu,
 12. I dadoh knjigu o kupovini Varuhu sinu Nirije sina Masijina pred Anameilom bratučedom svojim i pred svjedocima koji se potpisaše na knjizi o kupovini i pred svijem Judejcima koji sjeđahu u trijemu od tamnice.Isa. 64, 8. Jer. 36, 4. Jer. 51, 59.
 13. I zapovjedih Varuhu pred njima govoreći:
 14. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: uzmi ovu knjigu, knjigu o kupovini, zapečaćenu i ovu knjigu otvorenu, i metni ih u zemljan sud da ostanu dugo vremena.
 15. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: još će se kupovati kuće i njive i vinogradi u ovoj zemlji.
 16. I davši knjigu o kupovini Varuhu sinu Nirijinu, pomolih se Gospodu govoreći: 1.Moj. 32, 9. Dan. 9, 1. Fil. 4, 6.
 17. Ah, Gospode Gospode! eto, ti si stvorio nebo i zemlju silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; ništa nije tebi teško. 1.Moj. 18, 14. 2.Car. 19, 15. Jer. 33, 2. Zah. 8, 6. Mat. 19, 26. Mar. 10, 27. Luka 1, 36. Luka 1, 37. Luka 18, 27. Rim. 4, 21.
 18. Činiš milost na tisućama, i vraćaš za bezakonje otačko u njedra sinovima njihovijem nakon njih; Bože veliki, silni, kojemu je ime Gospod nad vojskama;2.Moj. 20, 6. 5.Moj. 5, 9. Psal. 45, 3. Isa. 9, 6. Jer. 10, 16. Jer. 31, 35. Tit. 2, 13.
 19. Veliki u namjerama i silni u djelima; jer su oči tvoje otvorene na sve putove ljudske da daš svakome prema putovima njegovijem i prema plodu djela njegovijeh; Jov 34, 21. Psal. 33, 13. Psal. 62, 12. Prič. 5, 21. Prop. 12, 14. Isa. 28, 29. Jer. 16, 17. Jer. 17, 10. Mat. 16, 27. Jovan 5, 29.
 20. Koji si činio znake i čudesa do danas u zemlji Misirskoj i u Izrailju i među svijem ljudima, i stekao si sebi ime kako je danas; 2.Moj. 9, 16. 1.Dnev. 17, 21. Isa. 63, 12. Jer. 13, 11.
 21. Jer si izveo narod svoj Izrailja iz zemlje Misirske znacima i čudesima i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotom velikom; 2.Moj. 6, 6. 2.Sam. 7, 23. 1.Dnev. 17, 21.
 22. I dao si im ovu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da ćeš im je dati, zemlju gdje teče mlijeko i med. 2.Moj. 3, 8. Jer. 11, 5.
 23. Ali ušavši u nju i naslijedivši je ne poslušaše glasa tvojega, i po tvom zakonu ne hodiše, i što si im god zapovjedio da čine, ne činiše, zato si učinio te ih snađe sve ovo zlo. Nem. 9, 26. Dan. 9, 10.
 24. Evo, opkopi dođoše do grada da ga uzmu; i od mača i gladi i pomora grad će se dati u ruke Haldejcima koji ga biju; i što si god rekao, zbiva se, eto vidiš. Isu. 23, 15. Jer. 14, 12. Jer. 52, 4.
 25. A ti mi veliš, Gospode, Gospode: kupi tu njivu za novce i uzmi svjedoke, a grad se predaje u ruke Haldejcima.
 26. Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
 27. Gle, ja sam Gospod Bog svakoga tijela, eda li je meni što teško? Psal. 115, 3. Isa. 64, 8.
 28. Zato ovako veli Gospod: evo ja dajem taj grad u ruke Haldejcima i u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom da ga uzme.
 29. I Haldejci koji biju taj grad ući će u nj, i upaliće ognjem taj grad i spaliće ga i kuće gdje na krovovima kadiše Valu i ljevaše naljeve bogovima drugim da bi me razgnjevili. Jer. 19, 13. Jer. 21, 10. Jer. 34, 2.
 30. Jer sinovi Izrailjevi i sinovi Judini činiše od djetinjstva svojega samo što je zlo preda mnom, i sinovi Izrailjevi samo me gnjeviše djelima ruku svojih, govori Gospod. Jezek. 20, 28.
 31. Jer taj grad bješe mi na gnjev i na srdnju otkad ga sazidaše do danas da bih ga odbacio ispred sebe, 2.Car. 23, 27. Sof. 3, 1.
 32. Za sve zlo sinova Izrailjevijeh i sinova Judinijeh što činiše gnjeveći me, oni, carevi njihovi, knezovi njihovi, sveštenici njihovi i proroci njihovi, Judejci i Jerusalimljani. Isa. 1, 4. Isa. 1, 6. Dan. 9, 8.
 33. I okrenuše mi leđa a ne lice; i kad ih učah zarana jednako, ne poslušaše da bi primili nauku. Jer. 7, 13. Jer. 35, 13. Jezek. 8, 16.
 34. Nego metnuše svoje gadove u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga. 2.Dnev. 33, 4. Jer. 7, 30. Jezek. 8, 5.
 35. I sagradiše visine Valu što su u dolini sina Enomova da vode sinove svoje i kćeri svoje Molohu, što im ja ne zapovjedih niti mi dođe na um, da bi činili taj gad, i tako Judu navodili na grijeh. 3.Moj. 18, 21. 2.Car. 23, 10. Jer. 19, 5.
 36. Ali zato opet ovako veli Gospod Bog Izrailjev za taj grad za koji velite da će se dati u ruke caru Vavilonskom od mača i gladi i pomora:
 37. Evo, ja ću ih sabrati iz svijeh zemalja u koje ih razagnah u gnjevu svom i u jarosti svojoj i u velikoj ljutini, i dovešću ih opet na ovo mjesto i učiniti da nastavaju bez straha. 5.Moj. 30, 3. Jer. 23, 6.
 38. I biće mi narod i ja ću im biti Bog. Jer. 24, 7.
 39. I daću im jedno srce i jedan put da bi me se bojali vazda na dobro svoje i sinova svojih nakon njih. Jezek. 11, 19.
 40. I učiniću s njima zavjet vječan da se neću odvratiti od njih čineći im dobro, i daću im strah svoj u srce da ne otstupe od mene. Isa. 55, 3. Jer. 31, 33.
 41. I radovaću im se čineći im dobro i zasadiću ih u ovoj zemlji tvrdo svijem srcem svojim i svom dušom svojom. 5.Moj. 28, 63. 5.Moj. 30, 9. Jer. 24, 6.
 42. Jer ovako veli Gospod: kao što sam doveo na taj narod sve ovo zlo veliko, tako ću dovesti na njih sve dobro koje im obričem. Jer. 31, 28.
 43. Tada će se kupovati njive u ovoj zemlji, za koju vi kažete da je pusta i da nema u njoj ni živinčeta i da je dana u ruke Haldejcima. Jer. 33, 10.
 44. Kupovaće njive za novce, i pisaće knjige i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Venijaminovoj i po okolini Jerusalimskoj i u gradovima Judinijem i u gradovima po gorama i u gradovima po ravnici i u gradovima južnijem, jer ću povratiti roblje njihovo, govori Gospod.Jer. 13, 19. Jer. 17, 26. Jer. 33, 7.