1. U to vrijeme, govori Gospod, ja ću biti Bog svijem porodicama Izrailjevijem, i oni će mi biti narod. Amos 3, 1. Zah. 8, 8.
 2. Ovako veli Gospod: narod što osta od mača nađe milost u pustinji, kad iđah da dam odmor Izrailju. 4.Moj. 10, 33.
 3. Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost. Mal. 1, 2. Rim. 11, 28. PHČV
 4. Opet ću te sazidati, i bićeš sazidana, djevojko Izrailjeva, opet ćeš se veseliti bubnjima svojim, i izlazićeš sa zborom igračkim.
 5. Opet ćeš saditi vinograde na brdima Samarijskim, sadiće vinogradari i ješće rod. Isa. 65, 21. Jer. 32, 15. Amos 3, 9. Amos 9, 14.
 6. Jer će doći dan kad će vikati čuvari na gori Jefremovoj: ustanite, da idemo na Sion, ka Gospodu Bogu svojemu. Isa. 2, 3. Mih. 4, 2.
 7. Jer ovako veli Gospod: pjevajte veselo radi Jakova, i podvikujte radi glave narodima; javljajte, hvalite i govorite: spasi, Gospode, narod svoj, ostatak Izrailjev. Isa. 12, 5.
 8. Evo, ja ću ih dovesti iz zemlje sjeverne, i sabraću ih s krajeva zemaljskih, i slijepa i hroma, i trudnu i porodilju, sve zajedno, zbor veliki vratiće se ovamo. Jezek. 34, 13.
 9. Ići će plačući, i s molitvama ću ih dovesti natrag; vodiću ih pokraj potoka pravijem putem, na kom se neće spoticati; jer sam otac Izrailju, i Jefrem je prvenac moj. 2.Moj. 4, 22. 5.Moj. 32, 6. 1.Dnev. 29, 10. Psal. 126, 5. Isa. 49, 10. Isa. 63, 16. Jer. 3, 4. Jer. 3, 19. Jer. 50, 4.
 10. Čujte, narodi, riječ Gospodnju, i javljajte po dalekim ostrvima i recite: koji rasije Izrailja, skupiće ga, i čuvaće ga kao pastir stado svoje.Isa. 40, 11.
 11. Jer iskupi Gospod Jakova, i izbavi ga iz ruku jačega od njega. Isa. 44, 23. Isa. 49, 24.
 12. I doći će i pjevaće na visini Sionskoj, i steći će se k dobru Gospodnjem, k žitu, k vinu i k ulju, k jaganjcima i teocima; i duša će im biti kao vrt zaliven, i neće više tužiti. Isa. 35, 10. Isa. 58, 11. Os. 3, 5. Zah. 8, 5. Otkr. 7, 17. Otkr. 21, 4.
 13. Tada će se veseliti djevojka u kolu, i momci i starci zajedno, i promijeniću žalost njihovu na radost, i utješiću ih, i razveseliću ih po žalosti njihovoj. Zah. 8, 5. ČV
 14. I napitaću sveštenicima dušu pretilinom, i narod će se moj nasititi dobra mojega, govori Gospod.
 15. Ovako veli Gospod: glas u Rami ču se, naricanje i plač veliki; Rahilja plače za djecom svojom, neće da se utješi za djecom svojom, jer ih nema. 1.Moj. 42, 13. Isu. 18, 25. Jov 7, 21. Jer. 10, 20. Plač. 5, 7. Mat. 2, 17. Mat. 2, 18.
 16. Ovako veli Gospod: ustavi glas svoj od plača i oči svoje od suza, jer ima plata djelu tvojemu, govori Gospod, i oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske. Jezek. 11, 17. Os. 1, 11.
 17. I imaš nada za pošljedak, govori Gospod, da će se vratiti sinovi tvoji na međe svoje.
 18. Čujem doista Jefrema gdje tuži: pokarao si me, te sam pokaran kao june neuko; obrati me da se obratim, jer si ti Gospod Bog moj.Psal. 85, 4. Jer. 17, 14. Plač. 5, 21. Dan. 9, 14.
 19. Jer pošto se obratih, pokajah se; i pošto se naučih, udarih se po bedru; jer se posramih i stidim se što nosim sramotu mladosti svoje. 5.Moj. 30, 2. Jezek. 21, 17.
 20. Nije li mi Jefrem mio sin? nije li dijete predrago? Otkad govorih protiv njega, jednako ga se opominjem; zato je srce moje ustreptalo njega radi, doista ću se smilovati na nj, govori Gospod. Isa. 57, 18. Isa. 63, 15. Os. 11, 8. Os. 14, 4. Mih. 7, 18.
 21. Podigni znake, nanesi gomile kamenja, zapamti put kojim si išla; vrati se, djevojko Izrailjeva, vrati se u gradove svoje. Jer. 50, 5.
 22. Dokle ćeš lutati, kćeri odmetnice! jer je Gospod učinio nešto novo na zemlji: žena će opkoliti čovjeka. Jer. 2, 18. Jer. 3, 6. Os. 4, 16.
 23. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: još ću ovu riječ govoriti u zemlji Judinoj i u gradovima njegovijem kad natrag dovedem roblje njihovo: Gospod da te blagoslovi, stane pravde, sveta goro! Psal. 122, 5. Isa. 1, 26. Zah. 8, 3.
 24. Jer će se naseliti u njoj Juda, i svi gradovi njegovi, i ratari i koji idu za stadom. Jer. 33, 12.
 25. Jer ću napojiti umornu dušu, i nasititi svaku klonulu dušu.
 26. Utom se probudih i pogledah, i san mi bješe sladak.Zah. 4, 1.
 27. Evo idu dani, govori Gospod, kad ću zasijati dom Izrailjev i dom Judin sjemenom čovječijim i sjemenom od stoke. Os. 2, 23.
 28. I kao što sam pazio na njih da ih istrijebljujem i razvaljujem, i kvarim i zatirem i mučim, tako ću paziti na njih da ih sazidam i posadim, govori Gospod. Jer. 1, 10. Jer. 18, 9. Jer. 24, 6. Jer. 32, 42. Jer. 42, 10. Jer. 44, 27. Jezek. 19, 12. Dan. 9, 14.
 29. U te dane neće se više govoriti: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. Jezek. 18, 2.
 30. Nego će svaki za svoj grijeh poginuti; ko god jede kiselo grožđe, tome će zubi trnuti. Gal. 6, 5.
 31. Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem nov zavjet, Jer. 32, 40. Jer. 33, 14. Jevr. 8, 8.
 32. Ne kao onaj zavjet koji učinih s ocima njihovijem, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavjet moj oni pokvariše, a ja im bijah muž, govori Gospod; 5.Moj. 1, 31. Jovan 1, 17.
 33. Nego ovo je zavjet što ću učiniti s domom Izrailjevijem poslije ovijeh dana, govori Gospod: metnuću zavjet svoj u njih, i na srcu njihovu napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod.Psal. 40, 8. Jer. 24, 7. Jer. 30, 22. Jer. 32, 40. 2.Kor. 3, 3. ČV
 34. I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i grijeha njihovijeh neću više pominjati. Isa. 54, 13. Jer. 33, 8. Jer. 50, 20. Zah. 3, 9. Jovan 6, 45. Rim. 11, 27. 1.Kor. 2, 10. 1.Kor. 13, 10.
 35. Ovako veli Gospod, koji daje sunce da svijetli danju, i uredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji raskida more i buče vali njegovi, kojemu je ime Gospod nad vojskama: 1.Moj. 1, 16. Jov 38, 33. Psal. 19, 2. Isa. 51, 15. Jer. 10, 16. Os. 13, 15. ČV
 36. Ako tijeh uredaba nestane ispred mene, govori Gospod, i sjeme će Izrailjevo prestati biti narod preda mnom navijek. Psal. 148, 6.
 37. Ovako veli Gospod: ako se može izmjeriti nebo gore i izvidjeti temelji zemaljski dolje, tada ću i ja odbaciti sve sjeme Izrailjevo za sve što su učinili, veli Gospod. Jer. 33, 22. Os. 13, 15. Rim. 11, 1.
 38. Evo idu dani, govori Gospod, u koje će se sazidati Gospodu ovaj grad od kule Ananeilove do vrata na uglu. Nem. 3, 1. Psal. 69, 35. Jer. 24, 6. Dan. 9, 25.
 39. I još će dalje otići uže mjeračko do huma Gariva i obrnuće se na Goat. Zah. 2, 1.
 40. I sva dolina od mrtvijeh tjelesa i pepela, i sva polja dori do potoka Kedrona, do ugla konjskih vrata k istoku, biće svetinja Gospodu; neće se razvaliti ni potrti dovijeka. 2.Dnev. 23, 15. Nem. 3, 28. Joil 3, 17. Zah. 14, 11.